Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Hospodaření s přírodními zdroji (0532RA330017)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Hospodaření s přírodními zdroji (B0532A330017)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Program představuje ucelené tříleté mezioborové bakalářské studium, tzn. není zaměřeno pouze na geologii. Studium podle studijního plánu vychází z poznatků věd o Zemi (geologie, hydrogeologie a související obory, geochemie, fyzická geografie) a obecných znalostí o potřebách využívání přírodních (zejména nerostných) zdrojů a dopadech tohoto využívání na přírodní prostředí, doplněných znalostmi ekologie a ochrany přírodního prostředí. Během studia je také věnována pozornost získávání informací, zpracování dat, jejich vyhodnocení a interpretaci. Studijní obor je rovněž doplněn přehledem legislativy související s ochranou životního prostředí a příklady její aplikace.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi získají základní poznatky o ochraně složek přírodního prostředí (voda, ovzduší, horninové prostředí), o využívání přírodních zdrojů, hospodaření s odpady a seznámí se i s právními aspekty ochrany životního prostředí. Absolvent bude schopen posoudit obecně hodnotu přírodního zdroje a možnosti jeho využití, orientovat se v souboru hlavních exploatačních metod a technologií, sestavit ekologickou prognózu využívání přírodního zdroje, monitorovat využívání zdroje a průběžně posuzovat ekologickou zátěž přírodního prostředí a pracovat s daty týkajícími se oblasti ochrany životního prostředí, tj. s daty hydrologickými, klimatologickými, geologickými aj. Absolventi studia najdou uplatnění v orgánech státní správy, veřejnoprávním sektoru i v soukromých organizacích zabývajících se ochranou přírodního a životního prostředí a využíváním přírodních zdrojů.