Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Geotechnologie (0532RA330006)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Geotechnologie (B0532A330006)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  14 / 49

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Program poskytuje vzdělání v disciplinách aplikované geologie – v hydrogeologii, inženýrské geologii a užité geofyzice. Studium samozřejmě vy­chází i z dobrého přehledu základních geologických disciplin v rozsahu nezbytném pro potřeby oboru. Studenti se učí řešit konkrétní úlohy s reálnými daty a získávají tak praktické zkuše­nosti z práce v terénu, s přístroji, v laboratoři i při počítačovém modelování a interpretaci.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je vybaven interdisciplinárními znalostmi přírodovědných a technických disciplin s důrazem na hydrogeologii, inženýrskou geologii a užitou geofyziku, včetně informačních technologií potřebných pro práci se získanými daty. Umí využívat moderní přístrojové vybavení pro laboratorní práce i terénní průzkum, včetně komplexního souboru geofyzikálních metod. Je vyškolen pro různorodé práce v rámci inženýrskogeologických a geotechnických průzkumů, vodohospodářských a hydrogeologických činností, geologických, geofyzikálních a environmentálních prací. Uplatní se i v aplikovaném výzkumu a správních činnostech na úřadech různých stupňů. Ve studiu lze pokračovat v navazujícím magisterském studijním oboru Aplikovaná geologie. Uplatnit se lze v soukromých firmách, státní správě i výzkumných institu­cích doma i za hranicemi.