Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Geologie (0532RA330015)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Geologie (B0532A330015)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Program poskytuje základní přehled o všech geologických disciplínách - od obecné geologie přes mineralogii, petrologii, paleontologii, geochemii, ložiskovou geologii po hydrogeologii, inženýrskou geologii a aplikovanou geofyziku, studium však zahrnuje i řadu dalších předmětů jako je např. chemie, fyzika, statistika apod., vždy však s jasným zaměřením na potřeby geologa. Studenti si nabyté vědomosti doplňují praktickými zkušenostmi při řadě terénních cvičení a exkurzí včetně několikatýdenního kurzu geologického mapování.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Cílem studia je výchova odborníků schopných poznání a dokumentace horninového prostředí, jeho geologické stavby a technických parametrů, interakce s atmosférou, hydrosférou a biosférou a procesů vedoucích k migraci látek v těchto prostředích. Absolventi získají základní poznatky o ochraně složek přírodního prostředí (voda, ovzduší, horninové prostředí) a jsou schopni všestranně pracovat s daty (geologickými, hydrologickými, klimatickými, environmentálními apod.) - terénní dokumentace prací, archívní získávání dat, zpracovávání, vyhodnocování a základní interpretace dat. Absolventi najdou uplatnění jako členové řešitelských týmů v oblasti státní geologické služby a dalších výzkumných organizací, v organizacích zabývajících se průzkumnými pracemi (využívání přírodních zdrojů, ochrana a využívání vod, řešení inženýrskogeologických a geotechnických problémů apod.) a dále i v orgánech státní správy všech stupňů zabývajících se ochranou životního prostředí a využíváním jeho zdrojů.