Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Medicinální chemie (0531RA130006)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Medicinální chemie (B0531A130006)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  90 / 171

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Medicinální chemie je disciplína na rozhraní chemie a farmakologie zabývající se návrhem, přípravou a vývojem léčiv. Obor je zaměřen na výchovu odborníků s teoretickými i praktickými znalostmi ze všech oblastí chemie, s dobrou průpravou v matematice.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová písemná formou testu z předmětu Chemie.
   Test přijímací zkoušky je v českém jazyce. Test je hodnocen maximálně 100 body.

   Obsahová náplň testu vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů; navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 09.06.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 23.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Informace o přípravných kurzech jsou na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/pripravne-kurzy
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent získá veškeré nezbytné poznatky z hlediska zásad dobré laboratorní praxe, dokáže samostatně obsluhovat a udržovat moderní přístrojovou techniku výzkumných a analytických laboratoří, umí samostatně vyhodnocovat a statisticky zpracovávat výsledky analytických testů i stanovení biologických aktivit zkoušených látek, je také schopen provádět jednoduché derivatizace organických sloučenin a vyhledávat publikované postupy pro chemické modifikace ve specializovaných strukturních databázích. Volbou dalších volitelných předmětů je absolvent zaměřen na konkrétní vědeckou problematiku, a je tak připraven tvůrčím a kompetentním způsobem řešit odborné problémy během navazujícího magisterského studia, případně během svého uplatnění v praxi, především při odborné práci v chemických a farmaceutických laboratořích základního i aplikovaného výzkumu, v útvarech státní správy nebo ve firmách zajišťujících distribuci laboratorních přístrojů a potřeb.