Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Ekologická a evoluční biologie (1501R023)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Biologie (B1501)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  78 / 175

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Obor Ekologická a evoluční biologie je zaměřen na výchovu odborníků v oblasti ekologie a biodiverzity organismů. Obor se věnuje dynamicky se rozvíjejícím směrům současné biologie. Cílem je optimálně připravit studenty pro navazující magisterské studium v biologických a ekologických oborech.
   V rámci bakalářského studia získá absolvent komplexní vzdělání v ekologii a biodiverzitě organismů, včetně rozšířených základů souvisejících pomocných disciplín (věd o Zemi a životním prostředí, biostatistiky, laboratorních technik). Důraz je kladen na znalosti a praxi terénního biologa se schopností využití poznatků na úrovni ekosystémů a krajiny.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová písemná formou testu z předmětu Biologie.
   Test přijímací zkoušky je v českém jazyce. Test je hodnocen maximálně 100 body.

   Obsahová náplň testu vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů; navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 09.06.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 23.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent studijního oboru je odborníkem schopným provádět standardní terénní i teoretické ekologické analýzy populací a společenstev i kvantitativní interpretaci ekologických dat. Absolvent má dobré předpoklady pro navazující magisterské studium ve studijním programu Biologie a v příbuzných oborech. Současně se dobře uplatní na vědecko-výzkumných pracovištích základního i aplikovaného výzkumu, v oblastech muzeologie, zoologických a botanických zahradách i v nevládním a soukromém sektoru zabývajícím se např. problematikou ekologické biologie a biodiverzity (ochrana přírody, kontrola kvality vod, revitalizační zásahy, chovatelství).