Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Bioinformatika (0688RA140003)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Bioinformatika (B0688A140003)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Výuka je uskutečňována ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK.
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  14 / 73

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Bioinformatika je multidisciplinárním oborem kombinujícím biologii, statistiku a informatiku, a proto se na studijním programu Bioinformatika podílí dvě fakulty Univerzity Karlovy v Praze a to fakulta přírodovědecká (PřF) s fakultou matematicko-fyzikální (MFF), které nejlépe pokrývají studovanou problematiku a kde již probíhá bioinformatický výzkum. Jeden předmět je zajišťován i odborníky z Evropské molekulárně biologické laboratoře (EMBL) v Heidelbergu.

   Studijní program je zaměřen především na představení klíčových konceptů a metodických přístupů matematiky, informatiky a biologie. Studenti získají nejenom teoretické znalosti, ale budou mít příležitost si osvojit i praktické dovednosti jak v oboru informatiky (programování), tak v biologické oblasti (práce v laboratoři). To vše s cílem porozumění biologickým datům a přístupům k analýze biologických dat. Bakalářský obor Bioinformatika bude ideální přípravou pro navazující magisterský studijní obor, který se v současné době připravuje.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je jednokolová písemná a je hodnocena maximálně 100 body. Test přijímací zkoušky je v českém jazyce.
   Zkouška z matematiky vychází z přijímací zkoušky pro bakalářské studijní programy Matematika a Informatika na MFF UK (testují se předpoklady ke studiu studijního programu, tj. logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 09.06.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 22.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Dřívější verze úloh jsou dostupné na adrese (http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent ovládá základní teorie a metodické přístupy v matematice, informatice a biologii. Absolvent zná základní bioinformatické databáze a nástroje a umí je používat. Absolvent má praktické dovednosti a zkušenosti s ovládáním základních přístrojů v molekulárně biologické laboratoři a seznámil se i s pokročilými tzv. „high-throughput“ metodami (sekvenování, proteomika). Absolvent má hluboké softwarové dovednosti založené na rozsáhlých teoretických základech. Absolvent je kvalitně připraven pro navazující magisterské studium bioinformatiky i příbuzných informatických či biologických oborů.
   Unikátní syntéza informatických a biologických znalostí dovolí absolventovi uplatnění v oblastech vývoje pokročilých bioinformatických systému uplatnitelných jak v akademické tak komerční sféře. Rozhodne-li se však absolvent ukončit studium již po bakalářském stupni, bude moci své uplatnění nalézt na pozici vyžadující analytické schopnosti, jako je programátor, analytik informačních systémů, finanční analytik, ap. Absolvent je také schopen vykonávat laboratorní práci v diagnostické či vědecké laboratoři.