Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Deutsch und Slawistik (0232VD090035)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Deutsch und Slawistik (P0232D090035)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: němčina
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 3
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.07.2019
   Poznámka k termínu: lhůta pro podávání přihlášek: 31. 7. 2019 termíny přijímací zkoušky: řádný termín 11. 9. 2019, náhradní termín 23. 9. 2019
   Poznámka k termínu (GER): Bewerbungsfrist: 31. 7. 2019 Termine der Aufnahmeprüfung: regulärer Termin 11. 09. 2019, Ersatztermin 23. 09. 2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Tento mezinárodní doktorský studijní program s dvojím diplomem (double degree) se uskutečňuje na základě meziuniverzitní dohody mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou Sapienza ze dne 6. 12. 2018.
   doba studia: 3 roky


   Dieses internationale Double-Degree-Studienprogramm wird auf der Grundlage des einschlägigen Vertrags zwischen der Karls-Universität und der Universität La Sapienza Rom vom 06. Dezember 2018 verwirklicht.
   Regelstudienzeit: 3 Jahre
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: dvoukolová

   obsah, předmět přijímací zkoušky:

   první část – zhodnocení projektu disertační práce (max. 15 bodů)

   kritéria hodnocení:
   jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 12–15 bodů;
   jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje větší nedostatky, nicméně je přijatelný: 8–11 bodů;
   slabý a nepřesvědčivý, šance na úspěšné splnění projektu je pouze hypotetická: 4–7 bodů;
   naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému: 0–3 bodů.

   druhá (ústní) část (max. 45 bodů)
   7. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–20 bodů;
   8. posouzení dosavadní odborné činnosti a dosavadního studia uchazeče: 0–10 bodů;
   9. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.
   K ústní části jsou pozváni všichni přihlášení uchazeči.

   další požadavky ke zkoušce:
   Je požadována znalost němčiny nejméně na úrovni B2 (Společného evropského referenčního rámce), tj. uchazeč by měl ovládat němčinu natolik, aby v ní mohl číst odbornou literaturu a sledovat lingvistické literárněvědné přednášky a diskuse. Dále je vyžadována znalost češtiny nebo slovenštiny nejméně na úrovni A2. Přijímací zkouška je vedena zčásti v němčině a zčásti v češtině. Součástí bodového hodnocení všech částí zkoušky je také hodnocení ústního projevu uchazeče.

   doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   • vyšší roviny jazykového systému germánských a slovanských jazyků (funkční morfologie, syntax, nadvětná syntax, lingvistika textu, stylistika, lexikologie, pragmatika) z teoretického nebo případně aplikovaného hlediska
   • historický vývoj germánských a slovanských jazyků
   • literární teorie
   • literární historie se zaměřením na germanistické a slavistické oblasti
   • kulturní historie se zaměřením na germanistické a slavistické oblasti
   • komparatistika
   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedkyní příslušné oborové rady. Předsedkyní oborové rady je doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D., kontakt: libuse.heczkova@ff.cuni.cz.


   Aufnahmeverfahren: in zwei Teilen.

   Inhalte und Gegenstände der Aufnahmeprüfung:

   Erster Teil (max. 15 Punkte)
   1. Bewertung des Dissertationsprojekts
   Bewertungskriterien:
    Klar formuliert und auf gutem fachlichem Niveau, geringe Mängel: 12–15 Punkte
    Klar formuliert und auf gutem fachlichem Niveau, schwerwiegendere, jedoch akzeptable Mängel: 8-11 Punkte
    Schwach, nicht überzeugend, nur hypothetische Aussichten auf einen erfolgreichen Projektabschluss: 4–7 Punkte
    Unzureichend, ohne jegliche Orientierung in der Problematik: 0–3 Punkte

   Zweiter (mündlicher) Teil (max. 45 Punkte)
   4. Fachliche Diskussion zum vorgelegten Dissertationsvorhaben: 0–20 Punkte;
   5. Bewertung der bisherigen fachbezogenen Tätigkeit und des bisherigen Studiums: 0–10 Punkte;
   6. Kenntnis der Forschungsliteratur zum Thema: 0–15 Punkte.
   Zum mündlichen Teil werden alle angemeldeten Bewerber_innen eingeladen.

   Weitere Prüfungsbedingungen:

   Kenntnis des Deutschen mindestens auf der Niveaustufe B2 (nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen), d.h. die Bewerber sollen fähig sein, Forschungsliteratur selbständig zu lesen und linguistische / literaturwissenschaftliche Vorlesungen und Diskussionen zu verstehen. Des Weiteren ist eine Kenntnis des Tschechischen oder Slowakischen mindestens auf der Niveaustufe A2. Das Aufnahmegespräch findet teilweise auf Deutsch und teilweise auf Tschechisch/Slowakisch statt. Bei der Bewertung aller Prüfungsteile wird auch der mündliche Ausdruck der Bewerberin/des Bewerbers berücksichtigt.

   Empfohlene Themenkreise der Dissertationsprojekte:
   • Höhere Ebenen des Sprachsystems germanischer und slawischer Sprachen (funktionale Morphologie, Syntax, Textsyntax und -linguistik, Stilistik, Lexikologie, Pragmatik) in der Perspektive der theoretischen Debatten oder der Anwendung
   • Historische Entwicklung der germanischen und slawischen Sprachen
   • Literaturtheorie
   • Literaturgeschichte mit Fokus auf germanistische und slawistische Forschungsgebiete
   • Kulturgeschichte mit Fokus auf germanistische und slawistische Forschungsgebiete
   • Komparatistik
   Die Bewerber_innen besprechen das ausgewählte Thema im Voraus mit der Leiterin des zuständigen Fachrates, doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
   Kontakt: libuse.heczkova@ff.cuni.cz.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 11.09.2019 Do: 11.09.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 23.09.2019Do: 23.09.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   další informace: germanoslavistika.ff.cuni.cz


   Sonstige Informationen: germanoslavistika.ff.cuni.cz
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je vybaven teoretickými a praktickými znalostmi (v oblasti jazykovědy a filologie konkrétního jazyka/jazyků) se schopností kritického myšlení. Bude připraven k samostatné vědecké práci a dokáže se uplatnit tam, kde se požadují znalosti daného jazyka a obecné jazykovědy a filologických postupů. Může se uplatnit také v oblastech aplikované lingvistiky, jako je tlumočení odborných přednášek, překlad jazykovědných publikací apod., na vysokých školách a akademických ústavech, v časopisech se zaměřením na literaturu, umění či dějiny umění, v kulturních institucích, ve státní správě v oblasti řízení kulturní politiky, v diplomatických službách apod.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 2000 CZK / rok