Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2020/2021, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2021/2022.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Farmacie (0916TA080001)

  Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
  Studijní program: Farmacie (M0916A080001)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 5 let
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  556 / 667

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Magisterský studijní program Farmacie je uskutečňován bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   1. Přijímací zkouška je jednokolová.
   2. Zkouška je pouze písemná, koná se ze dvou testů: chemie a biologie (včetně botaniky). Každý test obsahuje vždy 50 otázek (1 otázka = 1 bod). Předpokládají se znalosti na úrovni absolventů gymnázií a u přijímací zkoušky lze používat jednoduché kalkulačky  (tj. kalkulačky pouze pro výpočet běžných matematických funkcí, nikoliv takové, do kterých je možno vložit informace, které by usnadnily nebo ovlivnily výsledek přijímací zkoušky).
   3. Bonifikace:
   • úspěšným absolventům Jednodenní Juniorské Univerzity Karlovy na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové - https://www.faf.cuni.cz/JUK/, nebo úspěšným řešitelům krajského kola olympiády v oblasti biologie nebo chemie, nebo účastníkům krajské přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v sekci biologie, chemie, zdravotnictví, matematika a statistika; fyzika; zemědělství - potravinářství nebo ochrana životního prostředí se započítává 5 bodů (započítává se pouze 1x)

   • bonifikaci lze započítat pouze v případě doložení účasti nejpozději v den konání přijímací zkoušky

   Při výsledném hodnocení úspěšnosti uchazeče budou získány body pouze za správné odpovědi, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Za otázky, na které uchazeč neodpoví nebo odpoví chybně, se body neodečítají.

   Uchazeči, kteří budou konat přijímací zkoušku, budou seřazeni podle výsledků této zkoušky. Bodový limit nezbytný pro přijetí stanoví děkan fakulty s přihlédnutím ke kapacitním možnostem fakulty.

   Podmínky přijetí

   • splnění podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky nebo úspěšné složení přijímací zkoušky a získání počtu bodů dle bodové hranice pro přijetí stanovené děkanem
   • dodání ověřené kopie dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2020 Do: 10.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020 Do: 17.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Pro přijetí bez konání přijímacích zkoušek nadále platí podmínky pro přijetí, schválené Akademickým senátem fakulty dne 19. 9. 2019.

   Nad rámec těchto podmínek budou do akademického roku 2020/2021 přijati uchazeči bez konání přijímací zkoušky na základě průměrného prospěchu v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole. Průměrný prospěch se vypočítává jako aritmetický průměr u čtyřletých středních škol z výročních vysvědčení za 1. - 3. ročník a za pololetí 4. ročníku; u víceletých středních škol se analogicky započítávají výsledky za poslední čtyři ročníky studia (v posledním ročníku opět pouze první pololetí), zaokrouhlený na dvě desetinná místa.

   Termín dodaní dokladů k vyhodnocení nových podmínek přijetí je 12. 6. 2020.

   Požadované doklady:

   • Uchazeči z České republiky dodají katalogový list se studijními výsledky z výročních vysvědčení za 1. - 3. ročník a za pololetí 4. ročníku (u čtyřletých středních škol); u víceletých středních škol analogicky s výsledky za poslední čtyři ročníky studia (v posledním ročníku opět pouze první pololetí). Na katalogovém listu musí být potvrzena správnost údajů podpisem oprávněné osoby (ředitelem střední školy nebo jím pověřené osoby) a razítkem střední školy.
   • Uchazeči ze Slovenské republiky dodají buď doklad analogický katalogovému listu, včetně potvrzení správnosti údajů na něm uvedeným, nebo fotokopie vysvědčení z 1. – 3. ročníku a pololetí 4. ročníku střední školy (u čtyřletých středních škol), u víceletých středních škol analogicky vysvědčení za poslední čtyři ročníky studia (v posledním ročníku opět pouze první pololetí). K vysvědčením připojí doklad, na kterém budou uvedeny průměrné výsledky, dosažené v posuzovaných ročnících studia střední školy. Na tomto dokladu musí být potvrzena správnost údajů podpisem oprávněné osoby (ředitelem střední školy nebo jím pověřené osoby) a razítkem střední školy.
   • Uchazeči ze zahraničí, kteří absolvovali nebo budou absolvovat střední školu jinde než v České nebo Slovenské republice, dodají fotokopie vysvědčení z 1. – 3. ročníku a pololetí 4. ročníku střední školy, u víceletých středních škol analogicky výsledky za poslední čtyři ročníky studia (v posledním ročníku opět pouze první pololetí) a doloží hodnotící stupnici dosažených výsledků. Tyto doklady musí být úředně přeloženy do českého jazyka a úřední překlad musí být vyhotoven tlumočníkem zapsaným v České republice do seznamu znalců a tlumočníků

   Všichni uchazeči budou seřazeni v pořadí podle průměrného prospěchu a děkanem fakulty bude stanovena hranice pro přijetí. Uchazečům, kteří hranice pro přijetí dosáhnou, bude zasláno oznámení o možnosti přijetí, a přijati budou po doložení dokladu o středoškolském vzdělání (doložením maturitního vysvědčení nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání se středoškolským vzděláním v České republice). Ti, kteří již tento doklad dodají do doby stanovení hranice pro přijetí, obdrží přímo rozhodnutí o přijetí, ostatní ihned po dodání.

   Uchazeči, kteří nedodají všechny požadované podklady definované výše do 12. 6. 2020, budou opakovaně vyzváni prostřednictvím SIS k doplnění přihlášky ke studiu s možností lhůty pro doplnění maximálně do 10 dnů od doručení výzvy. V případě nedodání budou považováni za uchazeče, kteří se o studium nejeví zájem a bude jim vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu z důvodu nedodání dokladů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Od přijímací zkoušky lze upustit u uchazeče, který splní alespoň jednu z následujících podmínek:

   1. Dosáhne v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v kterémkoliv termínu ve školním roce 2019/2020 v testu Přírodních věd (oddíly: Biologie, Chemie) celkový percentil rovný nebo vyšší než 75. Celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů z jednotlivých oddílů

   nebo

   2. Dosáhne v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v kterémkoliv termínu ve školním roce 2019/2020 v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) percentil rovný nebo vyšší než 75 (celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů ze všech oddílů testu OSP) a současně absolvoval výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsolvoval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia na střední škole a nebyl klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně).

   Termíny testování, vzorové testy a podmínky přihlašování k NSZ jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz. Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává. Výsledek uchazeče fakultě předává výhradně společnost www.scio.cz, s.r.o. (Scio). Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout svůj souhlas k předání výsledků (učiní tak v rámci přihlášky na zkoušku).

   nebo

   3. Jeho průměrný prospěch v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole byl do 1,25 včetně a současně absolvoval výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsolvoval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyl klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně). Průměrný prospěch se vypočítává u čtyřletých středních škol z výročních vysvědčení za 1. - 3. ročník a za pololetí 4. ročníku; u víceletých středních škol se analogicky započítávají výsledky za poslední čtyři ročníky studia (v posledním ročníku opět pouze první pololetí). Výpočet průměrného prospěchu je podíl součtu známek, dosažených v úsecích studia specifikovaných v podmínkách pro přijetí, celkovým počtem těchto známek.

   Na základě průměrného prospěchu v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole mohou být přijati pouze uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku ve školním roce 2019/2020 a kteří absolvovali střední školu v českém nebo slovenském jazyce!

   nebo

   4. Úspěšní řešitelé ústředních (celostátních) kol chemické nebo biologické olympiády, konané v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole, kteří současně absolvovali výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsolvoval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyli klasifikováni známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně). Zařazení mezi úspěšné řešitele dokladují uchazeči diplomem, ve kterém je uvedeno, že jsou úspěšnými řešiteli

   nebo

   5. Účastníci celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v sekci biologie, chemie, zdravotnictví, matematika a statistika; fyzika; zemědělství - potravinářství nebo ochrana životního prostředí, kteří současně absolvovali výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsolvoval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyli klasifikováni známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně)

   Žádost o upuštění od přijímací zkoušky musí být podána v termínu stanoveném pro podávání přihlášky ke studiu, tzn. nejpozději 29. února 2020. Zároveň uchazeč odešle na studijní oddělení fakulty i požadované přílohy, vyplývající z charakteru žádosti o upuštění od přijímací zkoušky.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   U přijímací zkoušky se předpokládají znalosti na úrovni absolventů gymnázií. Vzorové otázky k přijímacím zkouškám jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty, konkrétně na webové adrese: http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Vzorove-otazky/. Tyto otázky mají poskytnout uchazečům přehled o rozsahu znalostí požadovaných u přijímací zkoušky v jednotlivých disciplínách. Konkrétní formulace otázek u přijímací zkoušky se může od zveřejněných otázek lišit.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přípravný kurz pro zájemce o studium na Farmaceutické fakultě UK probíhá v budově fakulty v Hradci Králové v rozsahu 8 sobot, zpravidla vždy v rozmezí 14 dnů. Výuka v sobotu je vždy od 9,00 hod. do 14,00 hod., celkový rozsah kurzu je 48 vyučovacích hodin. Zahájení kurzu je ve 2. polovině měsíce listopadu a podrobné informace k přípravnému kurzu a ke způsobu přihlášení jsou k dispozici na webových stránkách fakulty http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Pripravny-kurz. Do kurzu je možno se přihlásit i po zahájení.

   Absolvování tohoto kurzu nenahrazuje přijímací zkoušku na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Pro přijetí musí absolventi kurzu ještě splnit stanovené podmínky přijímacího řízení.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent studijního programu farmacie je vysokoškolsky kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Má teoretické a praktické znalosti o léčivech a léčivých přípravcích, o jejich přípravě a fyzikálním, chemickém, biologickém, mikrobiologickém a klinickém hodnocení. Má vědomosti o metabolismu, o mechanismech účinků léčivých látek, o pravidlech užití léčiv a léčivých přípravků, o působení toxických látek, o vyhodnocení vědeckých dat, týkajících se léčiv, o etických, právních, sociálně ekonomických a jiných aspektech souvisejících s farmaceutickou praxí. Studium plně odpovídá požadavkům Evropské komise a absolventi mohou vykonávat povolání ve všech členských státech EU. Absolvent najde uplatnění v rámci veřejného i nemocničního lékárenství, v lékárnách, ve farmaceutických firmách, farmaceutickém průmyslu, při výzkumu a vývoji nových léčiv a jejich výrobě, kontrole a distribuci, ve zdravotnickém školství a dalších zdravotnických oborech, ale i u lůžka pacienta v rámci klinické farmacie.