Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (0114TA300062)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (N0114A300062)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 35
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 15.07.2019
   Poznámka k termínu: Termín přijímacích zkoušek (rozpětí): 2.–6. 9. 2019 (s náhradním termínem 11. a 12. 9. nebo 18. a 19. 9. 2019); a 9.–13. 9. 2019 (s náhradním termínem 18. a 19. 9. 2019).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   kombinovatelnost: sdružené studium; kombinovatelnost se všemi navazujícími magisterskými programy učitelství

   Termín přijímacích zkoušek (rozpětí): 2.–6. 9. 2019 (s náhradním termínem 11. a 12. 9. nebo 18. a 19. 9. 2019); a 9.–13. 9. 2019 (s náhradním termínem 18. a 19. 9. 2019).

   Ve všem ostatním platí obecné Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2019/2020: bakalářské a navazující magisterské studium.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) ověření orientace v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe vycházející ze znalostí a dovedností bakalářského studijního programu zaměřeného na vzdělávání (max. 10 bodů)
   2) motivace ke studiu a zájem o obor (max. 20 bodů)
   3) německá lingvistika (max. 35 bodů)
   4) německojazyčná literatura a kultura 20. století: orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu přečtené beletrie a odborné literatury (max. 35 bodů)

   V první části zkoušky půjde o strukturovaný rozhovor zaměřený na orientovanost uchazeče v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe. Doporučená literatura je dostupná na webu ucitelstvi.ff.cuni.cz. Uchazeči, který přijímací komisi odevzdá ověřenou kopii diplomu nebo doklad (vystavený studijním oddělením příslušné vysoké školy) potvrzující absolvování libovolného bakalářského programu se zaměřením na vzdělávání, bude tato část zkoušky prominuta a získá za ni plný počet bodů (10).

   Nárokům oborového studia odpovídá uchazeč, který úspěšně ukončil (nebo zanedlouho ukončí) bakalářské studium (především) v učitelském, filologickém nebo společenskovědním oboru. U přijímací zkoušky musí prokázat jazykové znalosti němčiny minimálně na úrovni B2 podle SERR. Části 2) – 4) přijímací zkoušky jsou vedeny v němčině a kvalita jazykového projevu se odráží v hodnocení těchto částí zkoušky.


   další požadavky ke zkoušce:
   • seznam prostudované literatury (uchazeč u zkoušky předloží seznam přečtené literatury německy píšících autorů. Seznam obsahuje minimálně 20 titulů přečtených v originále, z toho alespoň 10 beletristických děl)
   • nepovinně: doklady o praxi a další materiály potvrzující motivaci ke studiu a zájem o obor.

   Tyto materiály se předkládají k nahlédnutí u přijímací zkoušky.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 02.09.2019 Do: 13.09.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 18.09.2019Do: 19.09.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu ústavu: german.ff.cuni.cz (Oddělení germanistiky Ústavu germánských studií)
   german.ff.cuni.cz/cs/uchazec/prijimaci-zkousky/ucitelstvi-nemeckeho-jazyka-a-literatury-pro-stredni-skoly (webová stránka s informacemi pro uchazeče o tento obor)
   ucitelstvi.ff.cuni.cz
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi programu jsou připraveni:
   a) vykonávat učitelskou profesi na základní či střední škole v příslušném oboru i v aprobacích tomuto oboru blízkých,
   b) působit v dalších pozicích ve vzdělávacím systému vyžadujících plnou učitelskou kvalifikaci,
   c) uplatnit se v médiích, nakladatelstvích, komunikačních agenturách, státní správě či odborných institucích na nejrůznějších pozicích, které vyžadují plně rozvinuté odborné kompetence v daném oboru.