Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (0114RA090006)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (B0114A090006)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 40
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 15.07.2019
   Poznámka k termínu: Termín přijímacích zkoušek (rozpětí): 2.–6. 9. 2019 (s náhradním termínem 11. a 12. 9. nebo 18. a 19. 9. 2019); a 9.–13. 9. 2019 (s náhradním termínem 18. a 19. 9. 2019).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi bakalářskými programy se zaměřením na vzdělávání

   termín pro podávání přihlášek: do 15. 7. 2019

   Termín přijímacích zkoušek (rozpětí): 2.–6. 9. 2019 (s náhradním termínem 11. a 12. 9. nebo 18. a 19. 9. 2019); a 9.–13. 9. 2019 (s náhradním termínem 18. a 19. 9. 2019).

   Ve všem ostatním platí obecné Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2019/2020: bakalářské a navazující magisterské studium.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) motivace ke studiu a zájem o obor (výhodou, nikoliv podmínkou je zkušenost s vedením kroužků pro děti a mládež, zkušenost s doučováním apod.) (max. 20 bodů)
   2) český jazyk: orientace v oboru (pravopis, morfologie, syntax, lexikologie a slovotvorba, základní terminologie, schopnost přemýšlet o jazyce) s přihlédnutím k seznamu přečtené odborné literatury (max. 40 bodů)
   3) česká a světová literatura: orientace v oboru (základní fakta a historické souvislosti české a světové literatury, základní terminologie, interpretace textu) s přihlédnutím k seznamu přečtené beletrie a odborné literatury (max. 40 bodů)

   Při hodnocení všech částí zkoušky bude přihlédnuto také k tomu, zda je uchazeč schopen kultivovaného ústního projevu.

   další požadavky ke zkoušce:
   • seznam prostudované literatury (odborná literatura i beletrie),
   • nepovinně: materiály potvrzující motivaci ke studiu a zájem o obor (doklady o praxi apod.).
   Tyto materiály se předkládají k nahlédnutí u přijímací zkoušky.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 02.09.2019 Do: 13.09.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 18.09.2019Do: 19.09.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   další informace:
   ucjtk.ff.cuni.cz/uchazec/bakalarske-studium/
   ucitelstvi.ff.cuni.cz
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi programu jsou připraveni:
   a) uplatnit se v profesích předpokládajících výborné oborové a pedagogické kompetence, zejména jako lektoři v jazykových školách a neziskových organizacích; a dále v profesích vyžadujících znalosti jazyka a jeho kultivované užívání, například v médiích, nakladatelských redakcích nebo tiskových odděleních veřejných institucí a firem,
   b) pokračovat v navazujícím magisterském programu – buď učitelském (a získat tak plnou učitelskou kvalifikaci), nebo jiném, oborově příbuzném.