Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2020/2021, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2023/2024.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Všeobecné ošetřovatelství (0913RP360002)

  Fakulta: 2. lékařská fakulta
  Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství (B0913P360002)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Maximální počet přijímaných: 41
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Všeobecné ošetřovatelství - Studijní program bez specializace.
   Studium tohoto oboru je pouze v kombinované formě, trvá 3 roky.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je dvoukolová:

   • První kolo přijímací zkoušky
   Písemná část, která je rozdělena na a) písemný test z biologie s důrazem na biologii člověka (celkem 30 otázek, každá správně zodpovězená otázka hodnocena 3 body) a b) písemný test všeobecných předpokladů (30 otázek, každá hodnocena 3 body). Test všeobecných předpokladů zkoumá schopnost logické úvahy, porozumění rozsáhlejšímu odbornému textu, schopnost odečítat údaje z grafů, prostorovou představivost a smysl pro postřehnutí detailů - absolvují všichni přihlášení uchazeči.
   Limit pro postup do druhého kola stanoví děkan.

   • Druhé kolo přijímací zkoušky
   Ústní pohovor se koná před tříčlennou komisí pedagogických pracovníků fakulty. Uchazeč si vylosuje 2 otázky. Za každou z nich může od jednotlivého člena komise získat až 10 bodů. Za ústní pohovor je možné získat až 60 bodů. Cílem této zkoušky je zjistit schopnost argumentace a obhájení vlastního názoru a prokázat zájem uchazeče o zvolený obor.

   Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, že se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

   Doložení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou a součet bodů z písemné a ústní části přijímacího řízení (řádného i náhradního termínu) je určujícím faktorem pro definitivní výsledky přijímacího řízení, které budou zveřejněny v SIS bezprostředně po náhradním termínu.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 08.06.2020 Do: 09.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 22.06.2020 Do: 23.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Odlišné podmínky přijetí dle §49 odst. 3.:

   Podmínky pro přijetí studentů z jiných lékařských fakult, kteří chtějí pokračovat ve studiu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy:
   A. Podání přihlášky ke studiu, včetně všech požadovaných náležitostí a s dokladem o zaplacení poplatku za přijímací řízení do 29. 2. příslušného roku.
   B. Podání žádosti o přijetí dle odlišných podmínek do 29. 2. příslušného roku s řádným odůvodněním přestupu.
   C. Splnění všech studijních povinností v současně studovaném ročníku studia (splnění student doloží do 31. 8. příslušného roku).
   D. "Přestup" se nepovoluje do prvního a závěrečného ročníku studijního programu.
   E. "Přestup" je možný pouze v rámci stejného studijního programu a oboru.

   Student může být děkanem fakulty přijat v případě, že:
   1. zájemce splní podmínky A–C;
   2. při porovnávání učebních plánů obou fakult nebude zapotřebí více než tří diferenčních zápočtů a zkoušek za celé dosavadní studium žadatele;
   3. žadatel měl v dosavadním studiu studijní průměr do 1,50 (včetně opakovaných termínů);
   Děkan fakulty posoudí žádost a vydá konečné rozhodnutí.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Upuštění od přijímacího řízení.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Fakulta vydala soubor modelových otázek k přijímacím zkouškám (biologie); rozsah požadovaných znalostí jednotlivých předmětů odpovídá učebním osnovám gymnázií.
   Prodej modelových otázek zajišťuje Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, odkaz: www.karolinum.cz.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi oboru získají vzdělání pro uplatnění v oboru Všeobecná sestra ve státním i soukromém zdravotnickém nebo zdravotně sociálním sektoru. Absolventi oboru získají titul bakalář (Bc.).