Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2020/2021, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2023/2024.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Fyzioterapie (0915RP360001)

  Fakulta: 2. lékařská fakulta
  Studijní program: Fyzioterapie (B0915P360001)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Maximální počet přijímaných: 29
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Fyzioterapie - Studijní program bez specializace.
   Studium tohoto oboru je pouze v prezenční formě, trvá 3 roky.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je dvoukolová:

   • První kolo přijímací zkoušky
   Písemná část, která je rozdělena na a) písemný test z biologie, fyziky a chemie (celkem 60 otázek, každá správně zodpovězená otázka hodnocena 2 body) a b) písemný test všeobecných předpokladů (30 otázek, každá hodnocena 3 body). Test všeobecných předpokladů zkoumá schopnost logické úvahy, porozumění rozsáhlejšímu odbornému textu, schopnost odečítat údaje z grafů, prostorovou představivost a smysl pro postřehnutí detailů - absolvují všichni přihlášení uchazeči.
   Limit pro postup do druhého kola stanoví děkan.

   • Druhé kolo přijímací zkoušky
   Ústní pohovor se koná před tříčlennou komisí pedagogických pracovníků fakulty. Uchazeč si vylosuje 2 otázky. Za každou z nich může od jednotlivého člena komise získat až 10 bodů, takže celkově lze za ústní část získat až 60 bodů. Cílem této zkoušky je zjistit komunikační dovednost uchazeče, jeho schopnost obhájit vlastní názor a prokázat zájem o zvolený obor.

   Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, že se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

   Doložení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou a součet bodů z písemné a ústní části přijímacího řízení (řádného i náhradního termínu) je určujícím faktorem pro definitivní výsledky přijímacího řízení, které budou zveřejněny v SIS bezprostředně po náhradním termínu.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 08.06.2020 Do: 09.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 22.06.2020 Do: 23.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Odlišné podmínky přijetí dle §49 odst. 3.:

   Podmínky pro přijetí studentů z jiných lékařských fakult, kteří chtějí pokračovat ve studiu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy:
   A. Podání přihlášky ke studiu, včetně všech požadovaných náležitostí a s dokladem o zaplacení poplatku za přijímací řízení do 29. 2. příslušného roku.
   B. Podání žádosti o přijetí dle odlišných podmínek do 29. 2. příslušného roku s řádným odůvodněním přestupu.
   C. Splnění všech studijních povinností v současně studovaném ročníku studia (splnění student doloží do 31. 8. příslušného roku).
   D. "Přestup" se nepovoluje do prvního a závěrečného ročníku studijního programu.
   E. "Přestup" je možný pouze v rámci stejného studijního programu a oboru.

   Student může být děkanem fakulty přijat v případě, že:
   1. zájemce splní podmínky A–C;
   2. při porovnávání učebních plánů obou fakult nebude zapotřebí více než tří diferenčních zápočtů a zkoušek za celé dosavadní studium žadatele;
   3. žadatel měl v dosavadním studiu studijní průměr do 1,50 (včetně opakovaných termínů);
   Děkan fakulty posoudí žádost a vydá konečné rozhodnutí.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je písemná v prezenční formě.
   Je rozdělena na a) písemné testy z biologie, fyziky a chemie (celkem 60 otázek, každá správně zodpovězená otázka hodnocena 2 body) a na b) písemný test všeobecných předpokladů (30 otázek, každá hodnocena 3 body).

   Termíny přijímacího řízení:

   Datum ověření (přijímací zkoušky): 8. 6. 2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 22. 6. 2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Fakulta vydala soubor modelových otázek k přijímacím zkouškám (biologie, fyzika, chemie); rozsah požadovaných znalostí jednotlivých předmětů odpovídá učebním osnovám gymnázií.
   Prodej modelových otázek zajišťuje Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, odkaz: www.karolinum.cz.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi oboru získají vzdělání pro uplatnění v oblasti rehabilitace.