Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Právo a právní věda (0421TA22A1168)

  Fakulta: Právnická fakulta
  Studijní program: Právo a právní věda (M0421A22A1168)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 650
  Maximální počet přijímaných: 650
  Standardní doba studia: 5 let
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  650 / 2579

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
   Poznámka k termínu:

   K datu 29.02.2020 je nezbytné kromě podání elektronické přihlášky 

   (a) zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 760 Kč,

   (b) doručit na studijní oddělení PF UK odůvodněnou žádost o o modifikaci přijímacího řízení z důvodů svých speciálních potřeb části C Podmínek, nebo

   (c) doručit na studijní oddělení PF UK odůvodněnou žádost o přijetí ke studiu na základě splnění odlišných podmínek podle části D Podmínek. 

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Cílem studijního programu Právo a právní věda je poskytovat v České republice komplexní právní vzdělání a připravit studenty na činnost v právnických profesích (soudce, státní zástupce, advokát, notář, insolvenční správce, soudní exekutor, rozhodce nebo mediátor), jako právníků ve veřejném nebo soukromém sektoru nebo v akademické sféře a v Dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi. Studijní program má teoretický znalostní základ doplněný o praktickou dovednostní složku. V rámci  studia je možné se zaměřit na určitý vědní právní obor nebo obory.

   Magisterský studijní program Právo a právní věda pokrývá svými povinnými předměty veškeré základní tematické okruhy v oblasti vzdělávání právo (jednotlivé vědní právní obory). Studijní program je tak odborně zaměřen na všechny tyto základní tematické okruhy a poskytuje komplexní právnické vzdělání magisterského stupně.
   Jde o tyto jednotlivé vědní právní obory:
   a) Teorie práva,
   b) Římské právo,
   c) Dějiny práva,
   d) Státověda,
   e) Občanské právo hmotné,
   f) Ústavní právo,
   g) Evropské právo,
   h) Občanské právo procesní,
   i) Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního
   obchodu,
   j) Mezinárodní právo (veřejné),
   k) Obchodní právo,
   l) Trestní právo,
   m) Správní právo,
   n) Pracovní právo,
   o) Finanční právo,
   p) Právo životního prostředí,
   q) Právo sociálního zabezpečení.
   Z těchto vědních oborů, resp. předmětů, jsou základními teoretickými studijními předměty profilujícího základu:
   Občanské právo hmotné, Občanské právo procesní, Trestní právo, Správní právo, Obchodní právo a Ústavní právo. Skutečnost, že tyto předměty jsou základními teoretickými studijními předměty profilujícího základu, se odráží v tom, že tyto předměty jsou tematickými okruhy soukromoprávní nebo veřejnoprávní části státní závěrečné zkoušky a jejich formou kontroly studia je klauzurní práce.
   Další výše uvedené vědní obory, resp. předměty, jsou ostatními studijními předměty profilujícího základu. Vedle výše uvedených předmětů, jsou povinnými předměty
   (příp. povinně volitelnými předměty v rámci příslušné skupiny) ještě tyto související předměty:
   a) Úvod do studia práva,
   b) diplomový seminář,
   c) skupina dovednostních povinně volitelných předmětů
   d) skupina předmětů odborných právních praxí,
   e) politologie,
   f) Právo a ekonomie,
   g) jazykové povinně volitelné předměty,
   h) povinně volitelné předměty společenskovědního základu (Sociologie pro právníky, Právní filozofie, Psychologie pro právníky a Profesní etika v právní teorii a praxi).

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

   do magisterského studijního programu Právo a právní věda bez specializace uskutečňovaného na Právnické fakultě UK pro akademický rok 2020/2021 (§ 49 odst. 1 zákona o vysokých školách) schválené Akademickým senátem PF UK podle čl. 13 odst. 1 písm. e) Statutu Právnické fakulty UK (dále jen „Podmínky“)

    A. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

   1.    V souladu s § 48 odst. (1) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), je podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu dosažení středního vzdělání, prokázané vysvědčením o složení maturitní zkoušky.

   2.    Další podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu Právo a právní věda bez specializace ve smyslu § 49 odst. (1) zákona o vysokých školách je prokázání obecných studijních předpokladů a znalostí základů společenských věd. Splnění této podmínky se prokazuje jednou z následujících možností:

   a)     absolvováním a výsledkem Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.Scio.cz, s.r.o., v období od prosince 2019 do května 2020, a to z testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a Základů společenských věd (ZSV);

   b)     absolvováním a výsledkem ústní zkoušky v souladu s částí C těchto Podmínek (Modifikace přijímacího řízení);

   c)      vyhověním požadavkům podle části D těchto Podmínek (Odlišné podmínky pro přijetí).

   3.    Pokud se uchazeč zúčastní více než jednoho termínu NSZ, bude mu započítán nejlepší dosažený výsledek. Výsledky předá společnost www.Scio.cz, s.r.o. Právnické fakultě UK v elektronické podobě po posledním termínu NSZ, který se uskuteční v květnu 2020.

   4.    Výsledek Národních srovnávacích zkoušek – tzv. harmonizovaný percentil zaokrouhlený na jedno desetinné místo – bude pro účely přijímacího řízení přepočten následujícím koeficientem:

   Obecné studijní předpoklady (OSP)               koeficientem 1,25

   Základy společenských věd (ZSV)                 koeficientem 0,75

   Takto získané výsledky budou matematicky zaokrouhleny, a to opět na jedno desetinné místo.

   5.      Celkový počet bodů, které uchazeč v přijímacím řízení podle části A odst. 2 písm. a) dosáhne, je dán součtem bodů získaných uchazečem na základě nejlepšího výsledku v Národních srovnávacích zkouškách po jeho přepočtu koeficientem dle odstavce 4 výše a bodů přidělených v rámci tzv. bonifikace dle části B těchto Podmínek.

   6.      Celkový počet bodů, které uchazeč v přijímacím řízení podle části A odst. 2 písm. b) – Modifikace přijímacího řízení – dosáhne, je dán součtem bodů získaných uchazečem za zodpovězení jednotlivých otázek u ústní zkoušky a bodů přidělených v rámci tzv. bonifikace dle části B těchto Podmínek. Maximální počet bodů, kterého může uchazeč u ústní zkoušky mimo bonifikaci dosáhnout, je 200.  

   7.      Počet přijatých uchazečů na základě výsledků ověření podmínek podle části A odst. 2 písm. a) a b) Podmínek je 650 plus každý další uchazeč, který dosáhne stejného počtu bodů jako uchazeč na 650. místě. Děkan na základě doporučení přijímací komise stanoví minimální počet bodů, kterého musí uchazeč dosáhnout, aby mohl být přijat ke studiu. Ke studiu může být poté přijat každý uchazeč, jehož celkový počet bodů podle odstavce 5 dosáhne alespoň takto stanovené minimální bodové hranice.

   8.      Pokud se ke studiu zapíše méně než 90 % přijatých uchazečů, děkan může v souladu s čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy doplnit počet přijatých uchazečů o uchazeče, kteří vzhledem ke stanovenému počtu přijímaných uchazečů nebyli původním rozhodnutím přijati, a to v pořadí, v jakém se v přijímacím řízení umístili.

   B. BONIFIKACE

   Fakulta stanoví níže uvedená pravidla pro bonifikaci podle čl. 2 odst. 4 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy. 

   1.   V přijímacím řízení budou zohledněny výsledky maturitní zkoušky s celkovým hodnocením „prospěl/a s vyznamenáním“ (tj. dosažením průměru známek nejvýše 1,5) přiznáním 5 bodů. Pro přiznání bonifikace lze uplatnit pouze jedno maturitní vysvědčení.

   ·     Za maturitní zkoušku, skládající se (od r. 2011) ze státní a školní části, je možné přiznat 5 bodů, pokud celkové hodnocení prospěl/a s vyznamenáním zahrnuje obě části maturitní zkoušky.

   ·     Za maturitu s vyznamenáním vykonanou ve Slovenské republice po roce 2004 podle příslušných vyhlášek MŠ SR bude výsledek maturity přepočten ve smyslu vyhlášky č. 318/2008 Z.z. takto:

   (a)  V předmětech matematika, angličtina, němčina, francouzština, ruština, bez ohledu na úroveň:

     i. v externí části maturitní zkoušky: 100%-90% —známka 1; 89%-70% —známka 2; 69%-50% —známka 3; 49%-33% —známka 4; 32%-0% —známka 5;

     ii. v písemné formě interní části maturitní zkoušky: 100%-90% —známka 1; 89%-70% —známka 2; 69%-50% —známka 3; 49%-25% —známka 4; 24%-0% —známka 5.

   (b)  V dalších předmětech maturitní zkoušky, které nemají externí část, bez ohledu na úroveň, se známka určí z percentuálního hodnocení po standardním zaokrouhlení na celé číslo jako v převodu v bodě i. v externí části.

   (c)   Výsledná známka z předmětu maturitní zkoušky, která má víc částí, se určí jako průměr známek za jednotlivé části zkoušky, zaokrouhlený standardním způsobem na celé číslo. Ze žádné části maturitní zkoušky nesmí být výsledek horší než známka 2.

   (d)  Celkové hodnocení prospěl/a s vyznamenáním je vypočteno z průměru známek, kdy výsledek kteréhokoliv předmětu maturitní zkoušky nesmí být horší než známka 2.

   2.    V přijímacím řízení budou zohledněny státní nebo mezinárodně uznávané zkoušky z cizích jazyků (od úrovně obtížnosti B2 včetně viz společný evropský referenční rámec Rady Evropy – Doporučení č. (82)18 Výboru ministrů členských států Rady Evropy) z cizích jazyků, které se na Právnické fakultě vyučují. Jedná se o tyto jazyky: angličtina, němčina, francouzština a španělština. Státní zkouška musí být vykonána na akreditované jazykové škole v České republice s právem konat státní zkoušky.

   ·     Za předložené certifikáty ze dvou různých cizích jazyků podle Podmínek a Přílohy I lze přiznat až 10 bodů takto:

   (a)  5 bodů bude přiznáno za jednu ze státních nebo mezinárodně uznávaných zkoušek z cizího jazyka. V případě, že uchazeč skládal maturitní zkoušku v letech 2011 a 2012, bude mu přiznána bonifikace pouze za zkoušku z cizího jazyka ve vyšší úrovni obtížnosti (tj. B2 a vyšší).

   (b)  5 bodů bude přiznáno za další státní nebo mezinárodně uznávanou zkoušku nebo za zkoušku z cizího jazyka ve vyšší úrovni obtížnosti (tj. B2 a vyšší) složenou v rámci státní maturitní zkoušky v letech 2011 a 2012, avšak z jiného jazyka, který je uveden v seznamu standardizovaných jazykových zkoušek v Příloze I těchto podmínek, jež tvoří jejich nedílnou součást.

   ·     Uchazeči bude bonifikace přiznána i za zkoušku složenou v minulosti, avšak pouze za zkoušku vykonanou po 1. 6. 2013 včetně.

   ·     Státní a mezinárodně uznávané jazykové zkoušky budou zohledněny jen u těch uchazečů, pro něž je daný jazyk jazykem cizím, nikoliv mateřským, a je uveden v seznamu standardizovaných jazykových zkoušek v Příloze I těchto podmínek pro přijímací řízení, jež tvoří jejich nedílnou součást.

   ·     Zkoušky z cizího jazyka musí být pro účely přijímacího řízení, tj. pro přiznání bonifikace, vykonány nejpozději 1. 6. 2020 včetně. K později složené zkoušce se v přijímacím řízení nepřihlíží.

   ·     Pro přiznání bonifikace je nutné předat studijnímu oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy úředně ověřenou kopii vysvědčení (certifikátu). Jiná forma (např. potvrzení o vykonání jazykové zkoušky) nebude pro potřeby bonifikace uznána.

   ·     Seznam standardizovaných zkoušek pro jednotlivé jazyky včetně upřesňujících informací je uveden v Příloze I, která je součástí těchto podmínek.

   ·     Dále lze uplatnit vysvědčení o státní jazykové zkoušce z výše uvedených cizích jazyků na úrovní B2 a vyšší (tj. základní, všeobecná nebo překladatelská státní zkouška), jež byla složena na českých jazykových školách s oprávněním MŠMT konat státní jazykové zkoušky nebo na akreditovaných jazykových školách ve Slovenské republice.

   ·     V rámci státní maturity v ČR složené v letech 2011 a 2012 se uznává zkouška z výše uvedených cizích jazyků na vyšší úrovni obtížnosti s prospěchem „výborně“ a „velmi dobře“.

   ·     Úředně ověřené kopie vysvědčení o složení zkoušky z cizího jazyka pro přiznání bonifikace doporučuje fakulta doručit na adresu: Právnická fakulta UK, studijní oddělení – přijímací řízení, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, nejpozději 11. června 2020. Přiznaná bonifikace tak bude započítána do celkového počtu získaných bodů v přijímacím řízení, které bude posuzovat hlavní přijímací komise 15. června 2020. Bonifikace na základě dokumentů dodaných po zasedání hlavní přijímací komise bude zohledněna pouze na základě žádosti, jejíž formulář bude zveřejněn ve veřejné části internetových stránek fakulty 16. června 2020.

   ·     Každý uchazeč může uplatnit pro udělení bonifikace maximálně dvě vysvědčení o zkoušce z různých cizích jazyků, které nejsou jeho jazykem mateřským a jsou uvedeny v Přehledu zkoušek pro přidělení bodů (viz dále). Osvědčení o absolvování přípravného kurzu nelze pro potřeby bonifikace zohlednit.

   ·     Pro uznání maturitní zkoušky z prvního cizího jazyka v dvojjazyčných třídách gymnázií je směrodatný seznam středních škol uvedený v příloze Vyhlášení pokusného ověřování č. j. 19 242/2007-23 ze dne 26. září 2007, ve znění Dodatku č. j. 1805/2009-23 ze dne 1. dubna 2009 a Dodatku č. 2 č. j. MSMT-9981/2015-2 ze dne 16. června 2015. Seznam je přiložen na konci tohoto dokumentu.

   ·     Mezinárodní maturitní zkouška International Baccalaureat z cizího jazyka bude uznána pro bonifikaci tehdy, je-li tento cizí jazyk na diplomu IB označen jako předmět A1 nebo A2. Týká se IB vydaný institucí, která je na seznamu škol MŠMT, tedy: The English College in Prague - Anglické gymnázium; PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.; Open Gate - Boarding School. Uchazeči, kteří získali International Baccalaureat na těchto školách ve šk. roce 2014/2015 a později, musí IB předložit spolu s maturitním vysvědčením z českého jazyka, protože formálně je IB dodatek k maturitnímu vysvědčení a samostatně se nepovažuje za doklad o ukončeném středoškolském vzdělání s maturitou.

   ·     IB vydaný jakoukoliv jinou institucí v ČR nebo v zahraničí není ekvivalentem maturitního vysvědčení a musí být jako maturitní vysvědčení nostrifikován. Pokud je instituce zařazena do celosvětové sítě škol oprávněných vydávat International Baccalaureat a vyučovacím jazykem je angličtina v anglicky mluvící oblasti, němčina v regionech s němčinou jako úředním jazykem (Internationales Baccalaureat), francouzština ve frankofonních oblastech (Baccalauréat International) a španělština v zemích se španělštinou jako úředním jazykem (Bachillerato Internacional), pak je IB vysvědčení pro potřeby bonifikace v rámci přijímacího řízení na PF UK bráno jako mezinárodně uznávané vysvědčení o složení zkoušky z cizího jazyka.

   3.   V přijímacím řízení bude zohledněn výsledek zkoušky MATEMATIKA+ organizace CERMAT přiznáním 5 bodů za hodnocení známkou 1 a 2. Pro přiznání bonifikace je nutné předat studijnímu oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy úředně ověřenou kopii certifikátu o vykonané zkoušce.

   4.   V přijímacím řízení bude přiznáno 5 bodů za umístění na 1. – 5. místě v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti, jíž se uchazeč účastnil v době svého studia na střední škole, a to v jakémkoliv soutěžním oboru SOČ. Pro přiznání bonifikace je nutné předat studijnímu oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy úředně ověřenou kopii osvědčení o umístění v celostátním kole.

    

   C. MODIFIKACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PODLE ČL. 5 OPATŘENÍ REKTORA č. 23/2017

   1.      V případě, že uchazeč do 29. 2. 2020 současně s přihláškou ke studiu podá v rámci přijímacího řízení žádost o modifikaci přijímacího řízení z důvodů svých speciálních potřeb (držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P a uchazeči podle čl. 3 Opatření rektora č. 23/2017), může děkan na základě této individuální žádosti povolit žadateli, aby prokázal splnění podmínek pro přijetí ke studiu ústní formou v rozsahu přiměřeném testům Národních srovnávacích zkoušek (OSP a ZSV).

   2.      Maximální počet bodů, jehož je možné při ústní zkoušce dosáhnout, je 200. Ústní zkouška se koná v obsahovém rámci vymezeném publikacemi vydávanými společností www.Scio.cz, s.r.o., a to Cvičebnice OSP a Cvičebnice ZSV.

   3.      Dle čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy (ŘPŘ UK) se žádost o modifikaci přijímacího řízení přijímá a sdělení, která ji vyřizují, doručují prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

   4.      Dle čl. 14a pokud se písemnost podle ŘPŘ UK doručuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity, za den doručení se považuje první den následující po zpřístupnění písemnosti v elektronickém informačním systému univerzity. Informace o zpřístupnění se zašle uchazeči na jeho elektronickou adresu.

   5.      Termín ověření podmínek ústní formou je pro tyto uchazeče stanoven na pátek 29. května 2020, náhradní termín na pátek 26. června 2020.

   PŘÍLOHA 1

   Přehled zkoušek pro přidělení bodů v přijímacím řízení na PF UK pro akademický rok 2020/2021

   Angličtina

   Úroveň B2

   FCE - First Certificate in English

   IELTS 5,5 – 6,4

   BEC 2 - The Business English Certificate 2

   STANAG 6001 - 2. stupeň (zkouška MO ČR)

   státní základní jazyková zkouška (státní jazyková zkouška základní)

   TOEFL paper 513 - 549

   TOEFL CB 183-212

   TOEFL iBT 65-78

   TELC (The European Language Certificates) - Certificate in English - advantage (B2)

   TELC - Certificate in English for Business Purposes - B2

   TELC - B2 English for Technical Purposes

   TESA - Test of English for Studies Abroad 42-49

   International ESOL and Spoken ESOL – Communicator (City&Guilds)

   International ESOL and Spoken ESOL – Communicator LanguageCert

   Pitman Intermediate (Level 2) – Intermediate First Class Pass - B2 Vantage

   Pearson PTE General Level 3

   Pearson PTE Academic 42 – 58 bodu

   Zkouška z angličtiny na vyšší úrovni obtížnosti sprospěchem „výborně“ nebo „velmi dobře“ vykonaná jako součást státní maturitní zkoušky

   Úroveň C1-C2

   IELTS 6,5 – 9

   CAE - Certificate in Advanced English

   CPE - Certificate of Proficiency in English

   BEC 3 - The Business English Certificate 3

   CEIBT - Certificate in English for International Business and Trade

   STANAG 6001 - 3. stupeň (zkouška MO ČR)

   TESA - Test of English for Studies Abroad 50-60

   TOEFL paper 550-677

   TOEFL CB 213-300

   TOEFL iBT 79-120

   Pitman Higher Intermediate (Level 2)

   Pitman Advanced (Level 3)

   Pearson PTE General Level 4, 5

   Pearson PTE Academic 59 - 90 bodu

   International ESOL and Spoken ESOL – Expert (City&Guilds)

   International ESOL and Spoken ESOL – Mastery (City&Guilds)

   International ESOL and Spoken ESOL – Expert LanguageCert

   International ESOL and Spoken ESOL – Mastery LanguageCert

   ILEC – International Legal English Examination (Cambridge)

   státní jazyková zkouška speciální -- tlumočnická, překladatelská

   státní všeobecná jazyková zkouška (státní jazyková zkouška všeobecná)

   maturitní zkouška z angličtiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce

   diplom o absolvování oborového studia angličtiny (anglistiky/amerikanistiky) na filozofické nebo pedagogické fakultě

   Němčina

   Úroveň B2

   TELC (The European Language Certificates) - Zertifikat Deutsch Plus Deutsch B2

   Goethe-Zertifikat B2

   ÖSD – (dosud Mittelstufe Deutsch) - B2

   TestDaf TDN 3- (B2)

   Zertifikat Deutsch für den Beruf B2

   DSD II - Deutsches Sprachdiplom (Stufe 2) der KMK

   Goethe – Zertifikat B2

   BULATS B2

   státní základní jazyková zkouška (státní jazyková zkouška základní)

   STANAG 6001 - 2. stupeň (zkouška MO ČR)

   Zkouška z němčiny na vyšší úrovni obtížnosti s prospěchem „výborně“ nebo „velmi dobře“ vykonaná jako součást státní maturitní zkoušky

    Úroveň C1-C2

   TELC (The European Language Certificates) Deutsch C1

   TELC (The European Language Certificates) Deutsch C2

   ZMP - Zentrale Mittelstufenprüfung

   ÖSD Zertifikat C1- (dosud Oberstufe Deutsch)

   ÖSD Zertifikat C2 - Oberstufe Deutsch C1

   ÖSD Zertifikat C2 / Wirtschaftssprache Deutsch

   DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)

   PWD - Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)

   GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom (bis 2011 einschließlich)

   Goethe-Zertifikat C1

   Goethe-Zertifikat C2 (= GDS – Großes Deutsches Sprachdiplom)

   TestDaf TDN 4 (C1)

   TestDaf TDN5 (C1)

   STANAG 6001 - 3. stupeň (zkouška MO ČR)

   DWD – Diplom/Zertifikat C2/Wirtschaftssprache Deutsch

   WD - Wirtschachftssprache Deutsch

   DSD II - Deutsches Sprachdiplom (Stufe 2) der KMK

   BULATS C1

   BULATS C2

   státní všeobecná jazyková zkouška (státní jazyková zkouška všeobecná)

   maturitní zkouška z němčiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce

   diplom o absolvování oborového studia němčiny (germanistiky) na filozofické nebo pedagogické fakultě

   státní jazyková zkouška speciální -- tlumočnická, překladatelská

   Francouzština

   Úroveň B2

   DELF B2 – Diplôme d´études en langue française (Ministere de l´éducation)

   DL - Diplôme de Langue Française B2 (Alliance française)

   DFP affaires B2 – Diplôme de français professionnel Affaires B2(Chambre de commerce et d´industrie de Paris)

   DFP juridique B2 – Diplôme de français professionnel juridique B2 (Chambre de commerce et d´industrie de Paris) Dříve: CFJ - Certificat de français juridique

   DEF (B2): Diplôme d’études françaises (univerzitní diplom)

   CFJ - Certificat de français juridique

   DFP Secrétariat B2 - Diplôme de français professionnel Secrétariat B2

   TELC (The European Language Certificates) - B2 Certificat Supérieur de Français

   STANAG 6001 - 2. stupeň (zkouška MO ČR)

   státní základní jazyková zkouška (státní jazyková zkouška základní)

   Zkouška z francouzštiny na vyšší úrovni obtížnosti s prospěchem „výborně“ nebo „velmi dobře“ vykonaná jako součást státní maturitní zkoušky

   Úroveň C1-C2

   DALF - Diplôme approfondi de langue française (1. a 2. stupeň) (Ministère de l´éducation)

   DS - Diplôme Supérieur d'Etudes Françaises Modernes

   DHEF - Diplôme de Hautes Etudes Françaises (Alliance française)

   DSEF - Diplôme Supérieur d'Etudes Françaises Modernes C2 (Alliance française)

   DSEF C2++: Diplôme supérieur d’études françaises (vydává Université Paris-Sorbonne)

   DAEF (C1): Diplôme approfondi d’études françaises (univerzitní diplom 3. stupně)

   DFP affaires C1 – C2 - Diplôme de français professionnel Affaires C1- C2(Chambre de commerce et d´industrie de Paris)

   DSLCF Diplôme supérieur langue et culture française (Alliance française)

   STANAG 6001 - 3. stupeň (zkouška MO ČR)

   státní všeobecná jazyková zkouška (státní jazyková zkouška všeobecná) z francouzštiny

   maturitní zkouška z francouzštiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce

   diplom o absolvování oborového studia francouzštiny (romanistiky) na filozofické nebo pedagogické fakultě

   státní jazyková zkouška speciální - tlumočnická, překladatelská

   Španělština

   Základní státní zkouška ze španělštiny (státní jazyková zkouška základní)

   Všeobecná státní zkouška ze španělštiny (státní jazyková zkouška všeobecná)

   Překladatelsko-tlumočnická státní zkouška ze španělštiny (státní jazyková zkouška speciální)

   Maturitní zkouška ze španělštiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce

   Zkouška ze španělštiny na vyšší úrovni obtížnosti s prospěchem „výborně“ nebo „velmi dobře“ vykonaná jako součást státní maturitní zkoušky

   Diplom o absolvování oborového studia španělštiny na filozofické nebo pedagogické fakultě

   TELC (The European Language Certificates) - B2 Certificato de Espanol para relaciones profesionales

   Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera (DELE), organizuje univerzita v Salamance a Instituto Cervantes.

                       i.            Diploma Básico obtížnostní stupeň : B2

                       ii.           Diploma Superior obtížnostní stupeň : C2

   Certifikáty za španělského jazyka garantované Madridskou obchodní a průmyslovou komorou (Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid)

                         i.            Certificado Básico de Español de los Negocios - obchodní španělština základní B2

                        ii.             Certificado Superior de Español de los Negocios - obchodní španělština vyšší C1

                       iii.            Diploma de Español de los Negocios - obchodní španělština C2

                       iv.            Certificado Básico de Español del Turismo - španělština pro turistický ruch základní B2

                       v.             Certificado Superior de Español del Turismo - španělština pro turistický ruch vyšší C1

                      vi.            Certificado Básico de Español de las Ciencias de la Salud - španělština pro zdravotnictví základní B2

                     vii.             Certificado Superior de Español de las Ciencias de la Salud - španělština pro zdravotnictví vyšší C1

    

   Základní předpisy

   1.    Vyhlášení pokusného ověřování tvorby rámcového vzdělávacího programu a školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia a následného vzdělávání podle vytvořených školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia, č. j. 19 242/2007-23 ze dne 26. 9. 2007, Věstník MŠMT sešit 2/2008.

   2.    Úplné znění Vyhlášení pokusného ověřování č. j. 19 242/2007-23 ze dne 26. září 2007, ve znění Dodatku č. j. 1805/2009-23 ze dne 1. dubna 2009 a Dodatku č. 2 č. j. MSMT-9981/2015-2 ze dne 16. června 2015 – viz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/vydani-dodatku-c-2-k-pokusnemu-overovani-vyuky-v-bilingvnich-1

   Bilingvní gymnázia – seznam MŠMT platný k 30. září 2019

   1.        Gymnázium Písek Komenského (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francouzským společenstvím Belgie); adresa: Komenského 89, 397 01 Písek; ID: 108054071; MATURITA SLOŽENÁ NEJPOZDĚJI DO KONCE ZÁŘÍ R. 2014 (od šk. roku 2014-15 již nemá status bilingvního gymnázia).

   2.        Gymnázium Olomouc – Hejčín (česko-anglické třídy zřízené ve spolupráci s Velkou Británií); adresa: Tomkova 45/314, 779 00 Olomouc – Hejčín; RED_IZO 600016927

   3.        Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, příspěvková organizace (česko-německé třídy zřízené ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo); adresa: Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11; RED_IZO 600010554

   4.        Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo (česko-německé třídy zřízené ve spolupráci s Rakouskem); adresa: Komenského náměstí 4, 669 75 Znojmo; RED_IZO 600015700

   5.        Klasické a španělské gymnázium, Brno – Bystrc (česko-španělské třídy zřízené ve spolupráci se Španělskem); adresa: Vejrostova 2, 635 00 Brno-Bystrc; RED_IZO 600013863

   6.        Rakouské gymnázium v Praze o.p.s.; adresa: Na Cikorce 2166/2b, 14300 Praha 4 Modřany; RED_IZO 600005551

   7.        Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium, Praha 5, Schwarzenberská 700, RED IZO 650004639

   8.        Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola (šestileté bilingvní česko-španělské studium); adresa: Jirsíkova 5, 370 01 České Budějovice; RED_IZO 600008088

   9.        Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace (šestileté bilingvní česko-španělské studium); adresa: Hladnovská 35/1332, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava; RED_IZO 600017494

   10.    Gymnázium, Olomouc, Čajkovského; (česko-španělské třídy zřízené ve spolupráci se Španělskem); adresa: Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc; RED_IZO 600016935

   11.    Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francií); adresa: Hellichova 3/457, 118 00 Praha 1 – Malá Strana; RED_IZO 600004589

   12.    Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 (česko-španělské třídy zřízené ve spolupráci se Španělskem); adresa: Budějovická 680, 140 00 Praha 4; RED_IZO 600005348

   13.    Slovanské gymnázium, Olomouc, (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francií); adresa: tř. Jiřího z Poděbrad 13, 771 11 Olomouc; RED_IZO 600016943

   14.    Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francií); adresa: Žižkova 55, 616 00 Brno; RED_IZO 600013626

   15.    Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francií); adresa: Nám. Frant. Křižíka 860, 390 30 Tábor; RED_IZO 600008801

   16.    The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s. adresa: Sokolovská 320, 190 00 Praha 9 – Vysočany; RED_IZO 600006140

   17.    Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, (česko-španělské třídy) adresa: Opavská 21, 312 00 Plzeň, RED_IZO 600009548

   Maturitní vysvědčení z bilingvního gymnázia musí být opatřeno kódem a názvem oboru vzdělání: 79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce 

   Uchazeči, kteří získali International Baccalaureat na školách The English College in Prague - Anglické gymnázium; PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.; Open Gate - Boarding School ve šk. roce 2014-2015 a následujících, musí IB předložit spolu s maturitním vysvědčením s kódem oboru 79-41-K/610 v případě The English College in Prague - Anglické gymnázium, a kódem oboru 79-41-K/81 v případě PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.; Open Gate - Boarding School. Nebude-li IB předložen spolu s maturitním vysvědčením, nelze bonifikaci za maturitu s vyznamenáním přiznat.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: SCIO test
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.12.2019 Do: 30.05.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky):
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   D. ODLIŠNÉ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

   1.        Odlišné podmínky platí pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali část studijního programu Právo a právní věda (pětiletý, nenavazující) na vysoké škole v České republice nebo ekvivalentní studijní program (nebo jeho část) v zahraničí (§ 49 odst. 3 zákona o vysokých školách v platném znění).

   2.        Odlišné podmínky pro přijetí spočívají v tom, že uchazeč není povinen prokázat splnění dalších podmínek stanovených v části A odst. 2 písm. a) až c), ale musí prokázat, že splňuje požadavky stanovené níže v této části.

   3.        Odlišné podmínky se vztahují jen na uchazeče, kteří

   (a)     absolvovali část magisterského studijního programu „Právo a právní věda“, oblast vzdělávání „Právo“ na PF UK a studium jim bylo ukončeno či studia zanechali;

   (b)    absolvovali část magisterského studijního programu „Právo a právní věda“, oblast vzdělávání „Právo“, aktuálně studují magisterský studijní program „Právo a právní věda“, oblast vzdělávání „Právo“, na jiné vysoké škole v České republice nebo v zahraničí a podali přihlášku ke studiu na PF UK podle části E těchto Podmínek.

   4.        Uchazeč může být na základě odlišných podmínek pro přijetí přijat ke studiu za předpokladu, že

   (a)     řádně podal přihlášku ke studiu a zaplatil příslušný poplatek a zároveň

   (b)    nejpozději 29. února 2020 doručí na studijní oddělení PF UK odůvodněnou žádost o přijetí ke studiu na základě splnění odlišných podmínek. Je-li uchazeč studentem jiné VŠ, doručí také potvrzení o studiu a výpis dosavadních splněných studijních povinností v magisterském studijním programu „Právo a právní věda“, oblast vzdělávání „Právo“, úředně potvrzený studijním oddělením své vysoké školy.

   (c)     Potvrzení o studiu a výpis dosavadních splněných studijních povinností v magisterském studijním programu „Právo a právní věda“, oblast vzdělávání „Právo“, úředně potvrzený studijním oddělením příslušné vysoké školy se doručují v listinné podobě na adresu fakulty v souladu s Částí E odst. 14 těchto Podmínek nebo datovou schránkou, přičemž potvrzení o studiu bude opatřené elektronickou značkou příslušné vysoké školy nebo půjde o výstup autorizované konverze opatřený ověřovací doložkou.

   5.        Uchazeč podle odstavce 3 písm. (a) může být přijat, pokud:

   (a)  splnil na PF UK podmínky pro zápis do 2. a vyššího ročníku magisterského studijního programu „Právo a právní věda“, ale studium řádně neukončil a od doby, kdy přestal být studentem takového programu, uplynulo k poslednímu dni pro podání přihlášky (29. 2. 2020) méně než 5 let a zároveň

   (b)  dosáhl v předchozím studiu prospěchového průměru maximálně 2,00 včetně reprobací.

   6.        Uchazeč podle odstavce 3 písm. (b) může být přijat, pokud

   (a)  splnil podmínky pro zápis do 2. ročníku studia v magisterském studijním programu „Právo a právní věda“, oblast vzdělávání „Právo“ na své vysoké škole;

   (b)  předloží do 30. 9. 2020 potvrzení o uzavření 1. ročníku a úředně potvrzený výpis splněných studijních povinností vydané studijním oddělením příslušné fakulty (univerzity); je-li uchazeč o přijetí na PF UK studentem vyššího ročníku své vysoké školy, předloží úředně potvrzený výpis splněných studijních povinností za všechny absolvované ročníky studia včetně toho, v němž podal přihlášku ke studiu na PF UK;

   (c)   dosáhl v předchozím studiu prospěchového průměru maximálně 1,50 včetně reprobací (pro zahraniční vysoké školy viz přepočítací tabulka v příloze).

   7.        O přijetí rozhoduje děkan po vyjádření přijímací komise.

   8.        V případě, že uchazeč je přijat ke studiu na základě odlišných podmínek přijetí, nastupuje ke studiu vždy od 1. ročníku.

   9.        Podání žádosti o přijetí na základě splnění těchto odlišných podmínek nevylučuje, aby uchazeč absolvoval Národní srovnávací zkoušky podle části A odst. 2 písm. a).

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Společenská poptávka po absolventech s právnickým vzděláním je vysoká a prakticky konstantní. Je potřeba, aby na trhu práce byli absolventi studijního programu Právo a právní věda, kteří jediní mohou vykonávat tradiční právnická povolání (např. advokát, notář, státní zástupce, soudce, exekutor), mohou působit jako právníci v soukromém a veřejném sektoru a v právnické akademické sféře. Uplatnitelnost absolventů navíc zdaleka přesahuje tradiční právnická povolání, což je dáno jednak vývojem společnosti, jednak universálním profilem absolventů.