Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Kmenový obor: Všeobecné lékařství (5103T000)

  Fakulta: 3. lékařská fakulta
  Studijní program: Všeobecné lékařství (M5103)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 160
  Standardní doba studia: 6 let
  Krátká poznámka: údaje se týkají studia v ČJ
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  0 / 2386

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Standardní doba studia je šest let. Forma studia je pouze prezenční. Absolventi fakulty získávají úplné lékařské vzdělání. Po úspěšném ukončení studia je udělován titul MUDr.; uplatnění je možné ve všech lékařských specializačních oborech.
   Od akademického roku 1996/97 probíhá výuka dle reformovaného a modernizovaného studijního programu, který umožňuje studentům získat integrované znalosti v teoretických a preklinických oborech. Se základními klinickými problémy se student seznamuje formou problémově orientovaného studia a klinický výcvik směřuje nejen k aplikaci teoretických poznatků, ale i k osvojení praktických dovedností. Výukové cíle jsou v souladu s programem evropských lékařských fakult Euroskills, ke kterému se 3. lékařská fakulta připojila. Studium je kompatibilní se studiem na jiných lékařských fakultách.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška bude probíhat ve dnech 5. 6. 2020 – 9. 6. 2020 a má 2 kola:

   5. 6. 2020 - 1. kolo – písemný test z biologie, fyziky a chemie
   Celkem 90 otázek, z každého předmětu 30 otázek. Ze čtyř možných odpovědí je jen jedna správná odpověď.
   Minimální a maximální možný počet bodů za první kolo: minimum 0 - maximum 90

   Bodovou hranici pro postup do druhého kola určí děkan na základě výsledků prvního kola přijímací zkoušky.

   8. 6. – 9. 6. 2020 - 2. kolo – ústní pohovor – zahrnuje interpretaci populárně vědeckého textu – max. 25 bodů, posouzení komunikačních schopností, schopnosti samostatného úsudku, všeobecného rozhledu – max. 37 bodů. (Pozn. ve druhém kole se hodnotí schopnosti, nikoliv znalosti).
   Minimální a maximální možný počet bodů za druhé kolo: minimum 12 a maximum 62.
   Jedná se o aritmetický průměr z hodnocení tří členů zkušební komise. Aritmetický průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

   Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan na základě výsledků přijímací zkoušky.

   Rozsah požadovaných znalostí uvedených předmětů odpovídá učebním osnovám na gymnáziu.

   Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 160
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 05.06.2020 Do: 09.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 30.06.2020 Do: 30.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a dále s čl. 2, odst. 3 Řádu přijímacího řízení UK se stanovují odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí.

   Odlišné podmínky pro přijetí:
   pro studenty, kteří studují na lékařských nebo zdravotnických fakultách.

   Děkan rozhodne o přijetí v případě, že budou splněny kumulativně níže uvedené podmínky:

   1/ Základní podmínka pro přijetí:

   Základní podmínkou přijetí je úspěšné ukončení ročníku na fakultě, ze které uchazeč o přijetí žádá v akademickém roce, který bezprostředně předchází akademickému roku, do kterého uchazeč podal přihlášku.

   Za úspěšné ukončení ročníku je považováno nejen splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku, ale i splnění všech zapsaných studijních povinností pro daný úsek (ročník) studia.


   2/ Další podmínky pro přijetí:

   2.1) podání listinné přihlášky na předepsaném formuláři (formulář SEVT) a úhrada poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 810,- Kč do 4. 9. 2020,
   2.2) předložení úředně ověřené kopie dokladu o ukončení středního vzdělání. Uchazeč/ka, který předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 810,- Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči „Přijímací řízení“. Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: 3. LF UK, Ruská 87, 100 00 Praha 10, nejpozději do 4. 9. 2020. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení pro studium v českém jazyce číslo účtu: 115-6882900277/0100, v.s.: 9021113, pro studium v anglickém jazyce číslo účtu: 0500081433/0300, SWIFT: CEKOCZPP, IBAN: CZ 82 0300 0000 0005 0008 1433;
   2.3) - studium v anglickém jazyce - prokázání znalosti českého jazyka na úrovni zkoušky B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (netýká se uchazečů, kteří složili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka) a prokázání znalosti anglického jazyka na úrovni zkoušky C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (netýká se uchazečů, jejichž předchozí vysokoškolské studium, ze kterého žádají o přijetí, probíhalo v anglickém jazyce)
   - studium v českém jazyce – prokázání znalosti českého jazyka na úrovni zkoušky C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (netýká se uchazečů, kteří složili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka).
   Znalost příslušného jazyka prokazuje uchazeč následovně: angličtina (min. úroveň C1) – certifikátem o vykonání mezinárodní jazykové zkoušky IELTS (International English Testing System) nebo CAE (Certificate in Advanced English), CPE (Certificate of Proficiency in English), TOEFL (Test of English as a Foreign Language), ESOL- (English for Speakers of Other Languages Qualification); český jazyk (úroveň B2, resp. C1) certifikátem o vykonané zkoušce: CCE (Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince), ECL (Mezinárodní certifikát jazyků EU a kandidátských zemí), Státní jazyková zkouška (Certifikát schválený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR). Studenti, kteří žádají o přestup, avšak nevykonali tuto zkoušku z českého jazyka, mohou ji konat na fakultě, a to v jednom z následujících termínů: 13. 5. 2020, 20. 5. 2020, 27. 5. 2020, 3. 6. 2020, 10. 6. 2020, 26. 8. 2020 a 2. 9. 2020 - vždy v 9:30 hod.
   Ke zkoušce se student přihlásí alespoň 14 dní předem na email: monika.markova@lf3.cuni.cz.
   2.4) úspěšně ukončený ročník v ak. roce 2019/2020 – tj. splnění všech zapsaných studijních povinností pro daný úsek (ročník) studia a splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku – musí být doloženo výpisem absolvovaných studijních povinností, které si uchazeč v ak. roce 2019/2020 zapsal a potvrzením příslušné fakulty o splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku.
   2.5) absolvované studijní povinnosti dle studijního plánu budou kompatibilní se studijními povinnostmi příslušného studijního plánu na 3. LF UK.
   3/ Do každého programu či oboru může být přijato maximálně 7 uchazečů. Aritmetický průměr známek ze všech konaných zkoušek a opravných termínů za jednotlivé ročníky nesmí být vyšší než 2,50. Kritériem pro stanovení pořadí uchazečů je aritmetický průměr, který se počítá, jako součet aritmetických průměrů známek za jednotlivé absolvované ročníky děleno počtem ročníků. Aritmetický průměr se zaokrouhluje podle matematického pravidla na dvě desetinná místa.

   Podání přihlášky:
   Uchazeč, který žádá o přijetí dle § 49, odst. 3, zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách v platném znění, musí podat listinnou přihlášku na předepsaném formuláři (formulář SEVT) a uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 810,- Kč.
   Současně s listinnou přihláškou a dokladem o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč předkládá:
   - fotokopii indexu a výpis známek a studijních povinností absolvovaných při studiu
   - potvrzení o splnění podmínek pro zápis do dalšího úseku studia.
   - sylaby všech splněných studijních povinností
   Všechny tyto přílohy musí být potvrzeny studijním oddělením studované fakulty.
   - úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení středního vzdělání či podklady potřebné k ověření absolvování středního vzdělání (dle bodu 2.2)
   - úředně ověřenou kopii dokladu o příslušné znalosti jazyka (dle bodu 2.3)
   Všechny doklady, předkládané uchazečem podle tohoto bodu se stávají součástí studijního spisu
   Termín pro podání přihlášky: přihláška, včetně požadovaných náležitostí, se podává do 4. 9. 2020 (včetně).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Změna termínu přijímací zkoušky:
   19. 6. 2020 - písemná část přijímací zkoušky
   22. a 23. 6. 2020 - ústní část přijímací zkoušky

   Řád přijímacího řízení (dále jen ŘPŘ) čl. 6 odst. 4 stanoví podmínky, za kterých mohou uchazeči žádat o náhradní termín přijímací zkoušky. Tento termín se vyhlašuje na 1. 7. 2020.

   Z důvodu uzavření státní hranice vyhlašujeme pro uchazeče ze zahraničí, přihlášené do magisterského studijního programu Všeobecné lékařství vyučovaného v českém jazyce, mimořádný termín přijímacího řízení: 1. 9. 2020.
   Dle ŘPŘ čl. 14 o mimořádný termín uchazeč žádá prostřednictvím Studijního informačního systému UK, přílohou je čestné prohlášení uchazeče o tom, že se ke zkoušce v řádném ani náhradním termínu nemohl dostavit. Toto prohlášení bude posuzováno s ohledem na aktuálně platná pravidla v době omezení přeshraničního pohybu v termínech konání řádného i náhradního termínu přijímací zkoušky.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Uchazeči o studium magisterského studijního programu Všeobecné lékařství může být povoleno upuštění od přijímací zkoušky při splnění všech následujících podmínek:

   Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky, tj. ověření splnění podmínek jiným způsobem než přijímací zkouškou (tzv. přijetí bez přijímací zkoušky):
   1) Podání písemné žádosti o upuštění od přijímací zkoušky s vlastnoručním podpisem nejpozději do 29. února 2020 na studijní oddělení fakulty nebo prostřednictvím provozovatele poštovní přepravy (rozhodující je datum odeslání žádosti).
   2) Uchazeč musí být studentem posledního ročníku (4. r. nebo oktáva) ve školním roce 2019/2020 střední školy v České republice, zřízené podle § 8 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
   3) Průměrný prospěch do 1,20 (započítávají se výsledky za: 1. r./kvinta – 2. pololetí, 2. r./sexta – 2. pololetí, 3. r./septima – 2. pololetí, 4. r./oktáva – 1. pololetí; nepovinné předměty se do těchto průměrů nezapočítávají (stejně jako známka z chování), aritmetický průměr se počítá součtem 4 výše uvedených průměrů děleno 4 a zaokrouhluje se na dvě desetinná místa). Tyto výsledky musí uchazeč doložit katalogovým listem nebo ověřenou kopií vysvědčení.
   4) Umístění v průběhu posledních čtyř let středoškolského studia(tedy v době od 1. 9. 2016 do 29. 2. 2020) v jedné z kategorií:
   A) do 3. místa v krajském kole české nebo slovenské středoškolské předmětové soutěže nebo olympiády anebo české nebo slovenské středoškolské odborné činnosti (SOČ); za ekvivalent těchto soutěží se považují soutěže kategorie A a B, které vyhlašuje každoročně MŠMT;
   B) do 5. místa v celostátním kole české nebo slovenské středoškolské předmětové soutěže nebo olympiády anebo české nebo slovenské středoškolské odborné činnosti (SOČ), za ekvivalent těchto soutěží se považují soutěže kategorie A a B, které vyhlašuje každoročně MŠMT;
   C) do 7. místa na mezinárodních olympiádách nebo obdobných mezinárodních soutěžích;
   D) do 3. místa v celostátních uměleckých soutěžích;
   E) dále do 5. místa při mistrovství České republiky ve sportovních disciplínách, mistrovství Evropy a mistrovství světa ve sportovních disciplínách nebo obdobných soutěžích;
   F) nebo uchazeč, který byl odměněn za hrdinský čin prezidentem republiky, Parlamentem ČR, ústředním orgánem státní správy, krajem, Policejním prezídiem, krajským orgánem Policie ČR, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, Hasičským záchranným sborem kraje, Červeným křížem, Olympijským výborem nebo obdobným orgánem, a to do 29. 2. 2020.
   Umístnění je třeba doložit fotokopií diplomu (ověřenou úředně nebo institucí, která jej vydala), případně jiným dokladem. V případě, že se jedná o umístění družstva či skupiny, je třeba dodat potvrzení o členství uchazeče a účasti.
   Pro splnění této podmínky stačí umístění pouze v jedné kategorii, umístění ve více kategoriích uchazeče nikterak nezvýhodňuje.
   5) Uchazeč musí absolvovat alespoň v jednom z posledních dvou let středoškolského studia výuku fyziky, chemie a biologie (jako povinného předmětu). Hodnocení uvedených předmětů nesmí být horší než chvalitebné po celou dobu studia (týká se obou pololetí). Tyto výsledky musí uchazeč doložit katalogovým listem nebo ověřenou kopií vysvědčení.
   6) Od přijímací zkoušky bude upuštěno u 50 nejlépe hodnocených uchazečů v pořadí podle shora uvedených kritérií, přičemž všem uchazečům, kteří dosáhli stejného výsledku, bude vydáno rozhodnutí se stejným obsahem výroku.

   Pro přijetí je třeba splnit všechny výše uvedené podmínky.

   Konečné pořadí uchazečů se provede podle průměrného prospěchu.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Biologie
   Kočárek E.: Genetika, Scientia, Praha 2004
   Kočárek E.: Biologie člověka 1, Biologie člověka 2, Scientia, Praha 2010.
   Jelínek J. a Zicháček V. : Biologie pro gymnázia, Nakladatelství Olomouc 2002
   Závodská R.: Biologie buněk, Scientia, Praha 2006
   Rozsypal S. a kol.: Nový přehled biologie, Scientia, Praha 2003

   Fyzika
   Fyzika pro I.-IV.ročník gymnázií
   Kubínek R., Kolářová H.: Fyzika v příkladech a testových otázkách pro uchazeče o studium na VŠ. RUBICO Olomouc 1996
   Blažek T., Heřman P. : Otázky z fyziky pro přijímací zkoušky, Karolinum, Praha 2001
   Rakovič M., Vítek F. : Fyzika, Marvil, Praha 1998

   Chemie
   J.Vacík a kolektiv: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1995
   B. Matouš, A. Budešínská: Modelové otázky ze středoškolské chemie. Nakladatelství a vydavatelství H&H, Praha 1992 a novější
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Fakulta organizuje přípravné kurzy, které probíhají formou dvoudenních soustředění, zpravidla jedenkrát měsíčně (pátek odpoledne, sobota celý den) a to od ledna do dubna 2020. Uskuteční se zde výuka biologie, fyziky a chemie zaměřená na okruhy požadavků pro přijímací zkoušku. Bližší informace o kurzu jsou uvedeny na webových stránkách fakulty http://www.lf3.cuni.cz/3LF-91.html.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Po úspěšném ukončení studia je udělován titul MUDr., uplatnění je možné ve všech lékařských specializačních oborech.