Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Kmenový obor: Všeobecné lékařství (5103T000)

  Fakulta: 1. lékařská fakulta
  Studijní program: Všeobecné lékařství (M5103)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 680
  Standardní doba studia: 6 let
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  984 / 3037

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Standardní doba studia je šest let. Forma studia je pouze prezenční. Absolventi fakulty získávají úplné lékařské vzdělání. Po úspěšném ukončení studia je udělen titul MUDr., uplatnění je možné ve všech lékařských specializačních oborech.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška proběhne dne 16. června 2020. Uchazeči, kteří si podají přihlášku současně na studijní program Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, budou skládat jednu přijímací zkoušku. Při přijímací zkoušce se ověřují znalosti uchazečů z chemie, fyziky a biologie. Celkem 210 otázek, z každého předmětu 70 otázek. U otázek v testu může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze zcela správně zodpovězené otázky. Ostatní otázky, tj. nezodpovězené nebo zodpovězené jinak než zcela správně se nehodnotí. Maximální možný počet bodů za testy: 210 bodů.

   A/ Bonifikace za matematiku: 30 bodů.
   B/ Bonifikace za umístění alespoň na 1.-3. místě v krajském kole předmětové soutěže typu A vyhlašované MŠMT České republiky – olympiáda z matematiky, fyziky, chemie nebo biologie v kategorii pro střední školy: 30 bodů.
   Celkový možný počet bodů: 270.

   Ad A/ Uchazeči mohou získat bonifikaci za matematiku ve výši 30 bodů v rámci přijímacího řízení při splnění jedné z uvedených podmínek:
   1. Uchazeč absolvoval výuku českého jazyka po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia a současně absolvoval na střední škole výuku povinného předmětu matematika po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia a byl klasifikován výborně až chvalitebně z předmětu matematika podle koncových vysvědčení za 1., 2., 3. ročník a v pololetí ve 4. ročníku - podepsanou žádost o bonifikaci a úředně ověřené kopie vysvědčení nebo střední školou potvrzený originál katalogového listu (katalogový list musí být vedený elektronicky a musí obsahovat rozdělení na předměty povinné, volitelné a případně nepovinné stejně jako vysvědčení) doručí uchazeč na adresu studijního oddělení 1.LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 (rozhodující je datum odeslání) do 25.5.2020.
   2. Uchazeč úspěšně složil zkoušku Matematika+ (organizace CERMAT) s výsledkem výborně až chvalitebně – podepsanou žádost o bonifikaci a certifikát (s ověřovací doložkou konverze) prokazující, že úspěšně složil zkoušku Matematika+ (organizace CERMAT) doručí uchazeč na adresu studijního oddělení 1.LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 (rozhodující je datum odeslání) do 25.5.2020.

   Ad B/ Uchazeči mohou získat bonifikaci ve výši 30 bodů v rámci přijímacího řízení, pokud se v posledních 4 letech od data žádosti o bonifikaci umístili alespoň na 1.-3. místě krajského kola předmětové soutěže typu A vyhlašované MŠMT České republiky z předmětů matematika, fyzika, chemie nebo biologie v kategorii pro střední školy (matematická olympiáda, fyzikální olympiáda, chemická olympiáda nebo biologická olympiáda). Bonifikace se přiznává pouze jedenkrát i v případě opakovaného umístění v rámci jednoho předmětu či ve více předmětech - podepsanou žádost o bonifikaci a úředně ověřenou kopii dokumentu osvědčujícího umístění doručí uchazeč na adresu studijního oddělení 1.LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 (rozhodující je datum odeslání) do 25.5.2020.

   Upozorňujeme uchazeče, že žádost o bonifikaci musí uchazeč doručit v listinné podobě (nezatrhává se v přihlášce) a ke každé přihlášce, kde lze dle podmínek uplatnit bonifikaci, musí podat samostatnou žádost. Na žádosti podané po výše uvedených termínech vztahujících se k jednotlivým podmínkám bonifikace nebude brán zřetel.

   Formulář žádosti o bonifikaci naleznete zde: https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece

   Další podmínky přijetí:
   • úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan podle předpokládaného počtu přijímaných uchazečů
   • uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 na území České republiky

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 16.06.2020 Do: 16.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 23.06.2020Do: 23.06.2020
   Zdravotní způsobilost: všeobecný lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Další podmínkou přijetí je doložení u zápisu ke studiu:
   1/ lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke studiu s potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, že posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, nelékařského zdravotnického pracovníka v souladu s vyhláškou č. 271/2012 Sb. bez omezení, a že je zdravotně způsobilá pro absolvování vysokoškolského studia na 1. lékařské fakultě UK, a to včetně nároků na provádění všech praktických výkonů při studiu (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece).

   2/ potvrzení od poskytovatele zdravotních služeb podle zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, že posuzovaná osoba (uchazeč/ka) byla a) kompletně očkována 3 dávkami vakcíny proti virové hepatitidě B, b) má dostatečnou hladinu protilátek s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr nebo c) prokazatelně virovou hepatitidu B prodělala. V případě, že osoba nesplňuje ani jednu z možností uvedených v bodě a), b) nebo c), tak musí předložit od poskytovatele zdravotních služeb potvrzení, že bylo očkování zahájeno minimálně jednou dávkou vakcíny proti virové hepatitidě B (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Děkan fakulty oznamuje, že splnění podmínek pro přijetí nebude ověřováno přijímací zkouškou (tzn. od přijímací zkoušky bude upuštěno)
   u 450 uchazečů do programu Všeobecné lékařství, jejichž výsledný průměr známek ze střední školy uvedených na přihlášce ke studiu dle bodu 4 a zaokrouhlený na dvě desetinná místa je nejvýše 1,20 včetně, a kteří splní všechny následující podmínky:

   1. Uchazeč musí být studentem posledního ročníku střední školy ve školním roce 2019/2020 (4.ročník nebo analogicky 6. nebo 8. u víceletých gymnázií)
   2. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku tří profilových předmětů fyzika, chemie, biologie v délce alespoň jeden školní rok v průběhu posledních dvou školních let studia a nebyl z těchto tří profilových předmětů klasifikován horší známkou než 2 (chvalitebně).
   3. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku českého jazyka po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia.
   4. Prospěch na střední škole (u čtyřletých středních škol za 1.,2.,3. ročník „koncová“ a 4. ročník pololetní vysvědčení; u víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia) bude uveden v elektronické přihlášce (do průměru se nezapočítává maturitní vysvědčení, známky z chování a nepovinných předmětů).
   5. Uchazeč zašle v listinné podobě i) žádost o upuštění od přijímací zkoušky a ii) úředně ověřené kopie vysvědčení nebo střední školou potvrzený originál katalogového listu (katalogový list musí být vedený elektronicky a musí obsahovat rozdělení na předměty povinné, volitelné a případně nepovinné stejně jako vysvědčení). Tyto dokumenty uvedené pod písmenem i) a ii) zašle uchazeč na adresu studijního oddělení 1.LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, a to nejpozději do 29. 2. 2020 (rozhodující je datum odeslání).

   O upuštění od přijímací zkoušky musí uchazeč požádat v rámci přijímacího řízení zahájeného na základě podané přihlášky ke studiu ve lhůtě pro podávání přihlášek. Na přihlášce musí zaškrtnout text „Žádám o upuštění od přijímací zkoušky“ a současně musí být vyplněn prospěch ze střední školy.
   Podle kritérií obsažených v podmínkách bude vytvořeno dle výsledného průměru známek pořadí uchazečů o studium. Uchazeč, který dosáhne stejného výsledného průměru známek jako poslední 450. uchazeč přijatý dle kritérií obsažených v podmínkách, bude také přijat. U ostatních uchazečů nebude od přijímací zkoušky upuštěno. Písemné pozvání k přijímací zkoušce obdrží ostatní uchazeči, u nichž budou podmínky přijetí ověřovány přijímací zkouškou, nejpozději 4 týdny před stanoveným datem konání přijímací zkoušky.

   Uchazeči, o jejichž žádosti o upuštění od přijímací zkoušky nebude kladně rozhodnuto, budou pozváni k přijímací zkoušce a o přijetí bude rozhodnuto na základě dosažených výsledků.   Formulář žádosti o upuštění od přijímací zkoušky naleznete zde: https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Fakulta vydává modelové otázky z fyziky, chemie a biologie přibližující uchazečům okruhy učiva, které se může vyskytovat v testech.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přípravné kurzy typu A a B probíhají vždy od října do dubna.
   Více informací naleznete zde: https://www.lf1.cuni.cz/pripravne-kurzy-1-lf.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent studia tohoto programu získává všeobecné lékařské vzdělání a odbornou způsobilost k výkonu povolání lékaře. Absolvent je schopen poskytovat základní lékařskou péči a dále se specializovat v určitém oboru medicíny. Je schopný pracovat vědecky i prakticky a je připraven poskytovat základní lékařskou péči pro dospělé obyvatelstvo, v oborech dětského lékařství i v oborech hygieny a epidemiologie. Během studia byl seznámen s etickými, právními a morálními zásadami lékařského povolání.