Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Asijská studia: Koreanistika (0231TA0900530110)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Asijská studia (N0231A090053)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 16
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 15.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   termín pro podávání přihlášek: do 15. 4. 2019, ve všem ostatním se na studijní program vztahují platné Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2019/2020: bakalářské a navazující magisterské studium

   počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 5
   počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 12

   kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo studovat jen jednu specializaci (samostatné studium)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   požadavky studia oboru:
   Absolvované bakalářské studium filologicky zaměřeného oboru koreanistika. V případě absolventů jiných oborů je nutné prokázat adekvátní znalost korejského jazyka, literatury, dějin a kultury v rozsahu bakalářského studia koreanistiky (znalost jazyka je třeba doložit úspěšně složenou zkouškou TOPIK, úroveň 4 a vyšší).


   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   popis přijímací zkoušky:
   1) souvislá prezentace tématu ze zájmové oblasti uchazeče v korejském jazyce (max. 30 bodů)
   2) diskuse nad předloženým rámcovým plánem studijního projektu (max. 40 bodů)
   3) oborová zkouška dle plánovaného zaměření studenta v magisterském studiu (max. 30 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   U zkoušky uchazeč předkládá vypracovaný rámcový plán projektu, kterému by se chtěl věnovat v rámci navazujícího magisterského studia, včetně základního seznamu související odborné literatury, a prezentuje téma ze zájmové oblasti v korejském jazyce.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 25.05.2019 Do: 13.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 18.06.2019Do: 19.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu ústavu: udlv.ff.cuni.cz (Ústav Dálného východu)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Koreanistika na FF UK je filologicky zaměřeným oborem, v jehož rámci je kladen důraz na teoretické i praktické studium jazyka, literatury a dějin s doplňující nabídkou výuky z oblasti kultury, zejména duchovní. U absolventů navazujícího magisterského stupně se předpokládá zvládnutí mluvené a psané korejštiny na pokročilé úrovni, včetně základů tlumočnických a překladatelských technik, kritická práce s psanými zdroji, zevrubný kulturně-historický přehled a odborné znalosti z oblasti užší specializace absolventa. Kromě práce v akademické a vzdělávací oblasti, mohou absolventi nalézt uplatnění také v oblasti kultury, diplomacie, sdělovacích prostředků, překladatelství a tlumočnictví, v domácích i zahraničních firmách, v cestovním ruchu apod.