Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Asijská studia: Koreanistika (0231RA0900690104)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Asijská studia (B0231A090069)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 18
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 15.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   termín pro podávání přihlášek: do 15. 4. 2019, ve všem ostatním se na studijní program vztahují platné Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2019/2020: bakalářské a navazující magisterské studium

   volba specializace Asijská studia: závazně v přihlášce; na každou specializaci je třeba podat samostatnou přihlášku, lze podat i přihlášky na více specializací

   počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 16
   počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 100

   kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo studovat jen jednu specializaci (samostatné studium)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   požadavky ke studiu a k přijímací zkoušce:
   Obecné studijní předpoklady pro oblast humanitních věd, historicko-kulturní povědomí o regionu Dálného východu a Koreje, schopnost souvislého písemného a ústního projevu, motivace projevená oborovými znalostmi nad rámec běžného středoškolského vzdělání a doložená seznamem oborové četby, znalost angličtiny (B2), znalost korejského písma

   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část
   1) test z anglického jazyka (max. 10 bodů) – 30 minut
   2) test obecných studijních předpokladů (max. 25 bodů) – 30 minut
   3) esej na dané téma (max. 15 bodů) – 30 minut

   2. kolo – ústní část
   1) souvislá prezentace zájmové oblasti a motivace uchazeče ke studiu (max. 15 bodů)
   2) diskuse nad vybranými publikacemi ze seznamu četby předloženého v tištěné podobě (max. 20 bodů)
   3) otázky všeobecného charakteru k regionu severovýchodní Asie se zaměřením na Koreu (základní geografické údaje, význačné dějinné události, kulturní fenomény atd.) (max. 15 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   Uchazeč u ústní části předkládá a odevzdává podepsaný seznam nastudované literatury vztahující se k oboru.
   K nahlédnutí je možné předložit vlastní seminární a jiné práce (neodevzdává se a nehodnotí se!)

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 25.05.2019 Do: 13.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 18.06.2019Do: 19.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Seznam vybrané doporučené literatury:
   Buzo, Adrian. Partyzánská dynastie: politika a vedení Severní Koreje. Překlad Jiří Gojda. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB art, 2003. 343 s. ISBN 80-7341-118-0.
   Demick, Barbara. Není co závidět: obyčejné životy v Severní Koreji. Zlín: Kniha Zlin, 2014. 353 s. Tema; sv. 18. ISBN 978-80-7473-159-4.
   Eckert, Carter J. et al. Dějiny Koreje. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 387 s. Dějiny států. ISBN 80-7106-411-4
   Glomb, Vladimír a Miriam Löwensteinová. Korejská náboženství. Praha: Togga, 2014. Dálný východ. ISBN 978-80-7476-066-2
   Gruberová, Ivana M., ed. Jak se prodavač papíru stal buddhou: korejské buddhistické legendy. Překlad Ivana M. Gruberová. Vyd. 1. Praha: DharmaGaia, 2006. 186 s. Klasická knižnice Východu; sv. 3. ISBN 80-86685-50-0
   Harden, Blaine. Útěk z Tábora 14: autentické svědectví z pracovních táborů v Severní Koreji. Vyd. 1. Praha: Ikar, 2013. 207 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-249-2181-5
   Cheng, Anne a Lomová, Olga, ed. Dějiny čínského myšlení. Překlad Olga Lomová. 1. vyd. Praha: DharmaGaia, 2006. 688 s. ISBN 80-86685-52-7
   Irjŏn. Samguk jusa: nepominutelné události Tří království. Překlad Miriam Löwensteinová a Marek Zemánek. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 415 s. Mythologie. ISBN 978-80-7422-176-7
   Kang, Čchŏl-hwan a Rigoulot, Pierre. Pchjongjangská akvária. Překlad Anna Lukavská a Erik Lukavský. Vyd. 1., dotisk [i.e. 2. vyd.]. Praha: Agite/Fra, 2011. 206 s. Lidská práva a literatura. ISBN 978-80-86603-92-6
   Kim, Jŏng-ha et al. Loď pokladů: antologie moderní korejské povídky. Překlad Blanka Ferklová et al. Vyd. 1. V Praze: Nová vlna, 2012. 184 s. ISBN 978-80-85845-22-8
   Kim, Man-Džung. Sen devíti z oblaků. Překlad Miriam Löwensteinová. Praha: Reflex, 1992. 137 s. Edice K. ISBN 80-900857-3-3
   Löwensteinová, Miriam a Pucek, Vladimír. Studie z dějin starší korejské literatury. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006. 338 s. ISBN 80-246-1163-5
   Löwensteinová, Miriam, ed. a Olša, Jaroslav, ed. Han Hŭng-su: otec československé koreanistiky: korejský historik ve střední Evropě třicátých a čtyřicátých let 20. století. Vyd. 1. Praha: Nová vlna, 2013. 446 s. ISBN 978-80-85845-36-5
   Löwensteinová, Miriam, ed. Chci se stát kočkou: Antologie současné korejské prózy. Vyd. 1. Praha: Nová vlna, 2016, 196 s. ISBN: 978-80-85845-54-9
   Min, Jonghwan a Jun, Čchiho. Korejská mise do Ruska: deníky Min Jonghwana a Jun Čchihoa z roku 1896. Vydání první. Praha: Togga, spol. s r.o., 2016. 293 stran. Dálný východ; 2. svazek. ISBN 978-80-7476-101-0
   Myers, B. R. Nejčistší rasa: jak Severokorejci vidí sami sebe a proč je důležité to vědět. Praha: Ideál, 2013. 236 s., [16] s. obr. příl. Dějinné zvraty a souvislosti; sv. 12. ISBN 978-80-86995-25-0
   Pucek, Vladimír, ed. Tváře a osudy: moderní korejské povídky. Vyd. 1. Praha: Brody, 1999. 350 s., [4] s. obr. příl. Východní řada. ISBN 80-86112-14-4
   Pucek, Vladimír, ed. Jasná luna v prázdných horách: korejské básnictví 14. - 19. století. Překlad Petr Borkovec a Vladimír Pucek. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2001. 188 s. Klub přátel poezie, Základní řada. ISBN 80-7185-408-5.
   Pucek, Vladimír, ed. Ukradené jméno: moderní korejské povídky. Vyd. 1. Praha: Brody, 2006. 281 s. ISBN 80-86112-25-X

   Další oborová literatura (odborná, překladová, populární) dle zájmu uchazeče, viz např. nakladatelství Argo 2011–2016 apod. Informace o novějších publikacích je možné získat na koreanistickém portálu korea.ff.cuni.cz.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nekoná se
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Koreanistika na FF UK je specializace v rámci studijního programu Asijská studia, u níž je kladen důraz na teoretické i praktické studium jazyka, literatury a dějin s doplňující nabídkou výuky z oblasti kultury, zejména duchovní. U absolventů bakalářského stupně se předpokládá zvládnutí mluvené a psané korejštiny na středně pokročilé úrovni, kritická práce s psanými zdroji a zevrubný kulturně-historický přehled z dané oblasti. Dosažené znalosti a dovednosti by měly umožnit pokračování v navazujícím magisterském studiu na českých či zahraničních univerzitách i uplatnění v praxi (kulturní a vzdělávací instituce, státní orgány, soukromé firmy, oblast cestovního ruchu apod.)