Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Obecná lingvistika (0232TA090010)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Obecná lingvistika (N0232A090010)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 15
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 15.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   termín pro podávání přihlášek: do 15. 4. 2019, ve všem ostatním se na studijní program vztahují platné Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2019/2020: bakalářské a navazující magisterské studium

   počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 7
   počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 17

   kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)


   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut)
   1) analýza jazykového materiálu (max. 20 bodů)
   2) běžné lingvistické pojmy a termíny (max. 15 bodů)
   3) pracovní znalost angličtiny – porozumění textu (max. 15 bodů)
   2. kolo – ústní část
   1) diskuse k odborné literatuře podle seznamu prostudované literatury (odevzdává se u ústní části zkoušky) (max. 20 bodů)
   2) nástin specializačního zájmu, diskuse na základě ukázky písemné práce (viz níže) (max. 15 bodů)
   3) přehled odborné činnosti podle životopisu (odevzdává se u ústní části zkoušky) (max. 15 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   písemná práce – seminární nebo kvalifikační práce nebo její část (předkládá se k nahlédnutí u ústní části zkoušky)

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 25.05.2019 Do: 13.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 18.06.2019Do: 19.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Na základě žádosti lze upustit od přijímací zkoušky, pokud uchazeč úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu/oboru Obecná lingvistika nebo programu/oboru srovnatelného, přičemž jeho celkový studijní průměr nebyl horší než 2 a absolvoval všechny atestace podle doporučeného rozvržení studia.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu ústavu: ling.ff.cuni.cz (Ústav obecné lingvistiky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent se může uplatnit ve vědeckých a pedagogických institucích, které jsou v nejrůznějších souvislostech zaměřeny na problémy jazyka, resp. jazyků. Jde například o různé ústavy Akademie věd ČR, v. v. i. (Ústav pro jazyk český, Psychologický ústav, Slovanský ústav, Orientální ústav aj.), různé vysoké školy (FF UK, FSV UK, PF UK aj., fakulty dalších univerzit, včetně zahraničních).
   Dále se absolvent může uplatnit v řadě prakticky zaměřených oblastí. Bude přínosem všude, kde je třeba přesné logické analýzy, kvalitní a přesné komunikace, kritické práce s odbornou literaturou atd. Sem patří např.:
   • práce analytika v marketingových firmách, kde se mj. pracuje na vymýšlení nových pojmenování výrobků,
   • uplatnění ve firmách pracujících na automatizované komunikaci v přirozeném jazyce mezi počítačem a živým mluvčím,
   • výzkum i aplikace počítačového dekódování přirozeného jazyka,
   • lingvisticky zaměřené forenzní činnosti (státní správa, právní oblast, oblast vyšetřování, např. jazykové poradenství v soudních přích, při přípravách legislativních materiálů aj.),
   • práce v managementu pro vnitřní a vnější firemní komunikaci,
   • práce ve státní správě – expert pro vnitřní a vnější komunikaci,
   • poradenství ve firmách a veřejnoprávních institucích v oblasti jazyka a mezikulturní komunikace,
   • redaktorská činnost, sdělovací prostředky, včetně péče o pragmatickou přiměřenost jazykových projevů,
   • oblast reklamy, mediální poradenství.