Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Sinologie (0231RA090070)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Sinologie (B0231A090070)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 15.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   termín pro podávání přihlášek: do 15. 4. 2019, ve všem ostatním se na studijní program vztahují platné Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2019/2020: bakalářské a navazující magisterské studium

   počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 20
   počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 67

   kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 180 minut)
   1) test z anglického jazyka (max. 5 bodů)
   2) test všeobecných znalostí (lingvistika, historie, literatura, filozofie) (max. 15 bodů)
   3) test prokazující znalost čínských reálií a reálií zemí východní Asie (jazykověda, literatura, dějiny, společnost, umění, myšlení, česko-čínské vztahy) (max. 30 bodů)

   2. kolo – ústní část:
   1) ústní zkouška z anglického jazyka – četba a překlad (max. 5 bodů)
   2) znalostní pohovor vycházející z předloženého seznamu četby k oboru, včetně překladů literárních děl čínských autorů, u nichž se předpokládá, že uchazeč o nich pohovoří v širších historických souvislostech (max. 25 bodů)
   3) motivace a předpoklady ke studiu sinologie; součástí hodnocení je jazykový projev a kvalita seznamu přečtené literatury po obsahové i formální stránce (max. 20 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   seznam přečtené literatury k oboru (odevzdává se u ústní části přijímací zkoušky)

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 25.05.2019 Do: 13.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 18.06.2019Do: 19.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu ústavu: udlv.ff.cuni.cz (Ústav Dálného východu)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nekoná se
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Bakalářský program je koncipován tak, aby absolventům poskytl znalosti a dovednosti potřebné pro samostatnou práci ve všech oblastech, které přicházejí do kontaktu s čínským světem a čínskou kulturou. Absolvent získá schopnost aktivně používat čínštinu v mluveném i psaném projevu (znalost moderní standardní čínštiny na úrovni B1 SERR) a základy klasického jazyka nezbytné pro práci s náročnějšími texty (včetně textů ze současnosti). Dále získá všestranný rozhled v oboru a schopnost vyhledávat podle potřeby relevantní sinologické informace a seznámí se se základy odborné práce v humanitních vědách. Uplatnění nalezne ve všech oblastech, které vyžadují přehled o dějinách a kultuře Číny a znalost čínského jazyka, zejména v orgánech státní správy, v zahraničním obchodu (jako zprostředkovatel mezikulturní komunikace), v turistickém ruchu, v kulturních institucích, v publicistice, při komunitním tlumočení, v humanitárních organizacích apod.
   Absolvování bakalářského studia sinologie je nezbytným předpokladem pro navazující magisterské studium v oboru.