Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Farmacie (0916TA080001)

  Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
  Studijní program: Farmacie (M0916A080001)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 5 let
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  481 / 742

  • Na tento program/obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Magisterský studijní program Farmacie je uskutečňován bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   1. Přijímací zkouška je jednokolová.
   2. Zkouška je pouze písemná, koná se ze dvou testů: chemie a biologie (včetně botaniky). Každý test obsahuje vždy 50 otázek (1 otázka = 1 bod). Předpokládají se znalosti na úrovni absolventů gymnázií a u přijímací zkoušky lze používat jednoduché kalkulačky  (tj. kalkulačky pouze pro výpočet běžných matematických funkcí, nikoliv takové, do kterých je možno vložit informace, které by usnadnily nebo ovlivnily výsledek přijímací zkoušky).
   3. Bonifikace:
   • úspěšným řešitelům krajského kola olympiády v oblasti biologie nebo chemie, nebo účastníkům krajské přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v sekci biologie, chemie, zdravotnictví, matematika a statistika; fyzika; zemědělství - potravinářství nebo ochrana životního prostředí se započítává 5 bodů (započítává se pouze 1x)
   • bonifikaci lze započítat pouze v případě doložení účasti nejpozději v den konání přijímací zkoušky

   Při výsledném hodnocení úspěšnosti uchazeče budou získány body pouze za správné odpovědi, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod.  Za otázky, na které uchazeč neodpoví nebo odpoví chybně, se body neodečítají.

   Uchazeči, kteří budou konat přijímací zkoušku, budou seřazeni podle výsledků této zkoušky. Bodový limit nezbytný pro přijetí stanoví děkan fakulty s přihlédnutím ke kapacitním možnostem fakulty.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška, SCIO test
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 08.06.2019 Do: 12.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 19.06.2019Do: 19.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Od přijímací zkoušky lze upustit u uchazeče, který splní alespoň jednu z následujících podmínek:

   1. Dosáhne v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v kterémkoliv termínu ve školním roce 2018/2019 v testu Přírodních věd (oddíly: Biologie, Chemie) celkový percentil stejný nebo vyšší než 80. Celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů z obou oddílů.

   nebo

   2. Dosáhne v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v kterémkoliv termínu ve školním roce 2018/2019 v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) percentil stejný nebo vyšší než 80 (celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů ze všech  oddílů testu OSP) a současně absolvoval výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsoloval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia na střední škole a nebyl klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně).

   Termíny testování, vzorové testy a podmínky přihlašování k NSZ jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz. Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává. Výsledek uchazeče fakultě předává výhradně společnost www.scio.cz, s.r.o. (Scio). Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout svůj souhlas k předání výsledků (učiní tak v rámci přihlášky na zkoušku).

   nebo

   3. Jeho průměrný prospěch v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole byl do 1,20 a současně absolvoval výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsoloval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyl klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně). Průměrný prospěch se vypočítává u čtyřletých středních škol z výročních vysvědčení za 1. - 3. ročník a za pololetí 4. ročníku; u víceletých středních škol se analogicky započítávají výsledky za poslední čtyři ročníky studia (v posledním ročníku opět pouze první pololetí).

   Na základě průměrného prospěchu v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole mohou být přijati pouze uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku ve školním roce 2018/2019 a kteří absolvovali střední školu v českém nebo slovenském jazyce!

   nebo

   4. Úspěšní řešitelé ústředních (celostátních) kol chemické nebo biologické olympiády, konané v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole, kteří současně absolvovali výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsoloval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyli klasifikováni známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně). Zařazení mezi úspěšné řešitele dokladují uchazeči diplomem, ve kterém je uvedeno, že jsou úspěšnými řešiteli

   nebo

   5. Účastníci celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v sekci biologie, chemie, zdravotnictví, matematika a statistika; fyzika; zemědělství - potravinářství nebo ochrana životního prostředí, kteří současně absolvovali výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsoloval předmět biologie, tak  předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyli klasifikováni známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně).

   Žádost o upuštění od přijímací zkoušky se podává v listinné podobě spolu s přihláškou ke studiu nebo na formuláři elektronické přihlášky uchazeč zaškrtne „žádost o upuštění od přijímací zkoušky".

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   U přijímací zkoušky se předpokládají znalosti na úrovni absolventů gymnázií. Vzorové otázky k přijímacím zkouškám jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty, konkrétně na webové adrese: http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Vzorove-otazky/. Tyto otázky mají poskytnout uchazečům přehled o rozsahu znalostí požadovaných u přijímací zkoušky v jednotlivých disciplínách. Konkrétní formulace otázek u přijímací zkoušky se může od zveřejněných otázek lišit.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přípravný kurz pro zájemce o studium na Farmaceutické fakultě UK: Probíhá na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové v období od 24. 11. 2018 do 16. 3. 2019 během 8 sobot. Výuka je vždy v sobotu od 9,00 hod. do 14,00 hod., celkový rozsah kurzu je 48 vyučovacích hodin. Cena kurzu: 2.800,- Kč. Jednotlivé výukové dny, podrobné informace k přípravnému kurzu a ke způsobu přihlášení jsou k dispozici na webových stránkách fakulty http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Pripravny-kurz/ a na studijním oddělení fakulty. Absolvování tohoto kurzu nenahrazuje přijímací zkoušku na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Pro přijetí musí absolventi kurzu ještě splnit podmínky řádného přijímacího řízení.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent studijního programu farmacie je vysokoškolsky kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Má teoretické a praktické znalosti o léčivech a léčivých přípravcích, o jejich přípravě a fyzikálním, chemickém, biologickém, mikrobiologickém a klinickém hodnocení. Má vědomosti o metabolismu, o mechanismech účinků léčivých látek, o pravidlech užití léčiv a léčivých přípravků, o působení toxických látek, o vyhodnocení vědeckých dat, týkajících se léčiv, o etických, právních, sociálně ekonomických a jiných aspektech souvisejících s farmaceutickou praxí. Studium plně odpovídá požadavkům Evropské komise a absolventi mohou vykonávat povolání ve všech členských státech EU. Absolvent najde uplatnění v rámci veřejného i nemocničního lékárenství, v lékárnách, ve farmaceutických firmách, farmaceutickém průmyslu, při výzkumu a vývoji nových léčiv a jejich výrobě, kontrole a distribuci, ve zdravotnickém školství a dalších zdravotnických oborech, ale i u lůžka pacienta v rámci klinické farmacie.