Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Ekonomie a ekonometrie (0311VD050005)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Ekonomie a ekonometrie (P0311D050005)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 40
  Maximální počet přijímaných: 40
  Standardní doba studia: 4 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1) se bude konat 24. 1. 2019. Podrobnosti naleznete na webových stránkách https://www.cerge-ei.cz/
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  29 / 172

  • Na tento program/obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2019
   Poznámka k termínu: Studijní program se uskutečňuje bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Odbornými výstupními znalostmi absolventa je znalost pokročilých modelů teoretické mikroekonomie, makroekonomie a ekonometrie. Specializovanými výstupními znalostmi jsou znalost pokročilých teoretických a ekonometrických modelů v těch oblastech ekonomie, které si absolvent zvolí jako svoji specializaci a ve kterých následně provádí samostatný výzkum (např. ekonomie trhu práce, finance apod.). Další specializované výstupní znalosti představuje znalost současné vědecké literatury v oblasti absolventova výzkumu. Všeobecnými výstupními znalostmi absolventa jsou znalost pokročilých matematických metod a pasivní i aktivní ovládání anglického jazyka na úrovni umožňující vykonávat vědeckou práci na mezinárodní úrovni.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

   Přijímací zkouška je dvoukolová a probíhá v anglickém jazyce.

   První kolo: uchazeči jsou hodnoceni na základě předložených povinných příloh přihlášky (viz níže). Maximální počet bodů v 1. kole je 40. Hodnoceny jsou: předchozí studijní výsledky uchazeče (10 bodů), jeho motivace ke studiu a ekonomickému výzkumu (10 bodů) a jeho doporučení (20 bodů). Při hodnocení je zohledněno, zda jsou odborný zájem a studijní výsledky uchazeče v souladu s výzkumným zaměřením vysokoškolského ústavu.

   a) Uchazečům, kteří v 1. kole přijímací zkoušky získají plný počet bodů, je prominuto 2. kolo přijímací zkoušky a jsou přijati ke studiu.

   b) Do 2. kola postupují uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro postup určí děkanka podle předpokládeného počtu přijímaných uchazečů.

    

   Povinné přílohy přihlášky:

   •     životopis v anglickém jazyce

   •     motivační dopis v anglickém jazyce

   •     ověřené kopie diplomů s certifikovaným překladem

   •     podrobný výpis zápočtů a zkoušek z předchozího studia potvrzený danou vzdělávací institucí

   •     dva doporučující dopisy nejlépe z akademického prostředí

    

   Druhé kolo: uchazeči, kteří postoupili do druhého kola přijímací zkoušky, jsou pozváni do nepovinného bezplatného Přípravného semestru, v jehož rámci navštěvují kurzy makroekonomie, mikroekonomie a matematiky. Po skončení Přípravného semestru se koná 2. kolo přijímací zkoušky, jež má podobu písemného testu, který se skládá ze třech částí:  makroekonomie, mikroekonomie a matematiky. V 2. kole přijímací zkoušky lze získat v každé části maximálně 40 bodů. Výsledné hodnocení 2. kola přijímací zkoušky je průměrem bodového ohodnocení těchto 3 částí, přičemž  ohodnocení matematické části tvoří 50 % výsledného ohodnocení. Přijati budou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkanka.

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 15.07.2019 Do: 23.08.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.08.2019Do: 31.08.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Mikroekonomie

   Mas-Collel, Andrew, Michael Whinston, and Jerry Green (MWG): Microeconomic Theory, Oxford University Press, 1995.

   Chiang, Alpha, Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw Hill, 1988.

   Dixit, Avinash, Optimization in Economic Theory, 2nd edition, Oxford University Press, 1990.

   Jehle, Geoffrey and Philip Reny, Advanced Microeconomic Theory, 3rd edition, Addison-Wesley, 2011.

   Kreps, David, A Course in Microeconomic Theory, Princeton University Press, 1990.

   Varian, Hal, Microeconomic Analysis, W. W. Norton and Company, 3rd edition, 1992.

   Varian, Hal, Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, 6th edition. Addison Wesley, 2003.

   Makroekonomie

   D. Bertsekas: Dynamic Programming and Optimal Control, Athena Scientific, 2005.          

   Blanchard, O. and S. Fisher: Lectures on Macroeconomics. MIT Press, 1989.

   Ljungquist, Lars, and Thomas J. Sargent: Recursive Macroeconomic Theory. Cambridge: MIT Press, 2000.

   George McCandles: The ABCs of RBCs: An Introduction to Dynamic Macroeconomic Models. Cambridge: Harvard University Press, 2008.

   Stokey, Nancy L., Robert E. Lucas, Jr., and Edward C. Prescott: Recursive Methods in Economic Dynamics. Cambridge: Harvard University Press, 1989.

   Statistika

   Casella, G., and R.L.Berger (2002).  Statistical Inference, Duxbury Press, Belmont, CA, 2nd edition.

   Hogg, R.V., McKean J. and A. T. Craig (2012). Introduction to Mathematical Statistics, Prentice Hall, 7th edition.

   Mood, A.M., Graybill F.A. and D.C. Boes (1974) Introduction to the Theory of Statistics, Mcgraw Hill Higher Education, 3rd edition.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent studijního programu Ekonomie a ekonometrie má znalost pokročilých modelů teoretické mikroekonomie, makroekonomie, a ekonometrie. Všeobecnými znalostmi absolventa jsou znalost pokročilých matematických metod a ovládání anglického jazyka na úrovni umožňující vykonávat vědeckou práci na mezinárodní úrovni. Dále je to schopnost orientace ve vědecké literatuře a schopnost provádět originální teoretický výzkum pomocí matematizovaných modelů a originální empirický výzkum (testování teorií) pomocí ekonometrických metod. Všeobecnými dovednostmi je používání statistických a výpočetních programů a schopnost prezentovat výsledky výzkumné práce na takové úrovni, která je standardem impakt-faktorových mezinárodních odborných časopisů.