Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Ekonomický výzkum (0311TA050010)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Ekonomický výzkum (N0311A050010)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 10
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento program/obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2019
   Poznámka k termínu: Studijní program se uskutečňuje bez specializace. 
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Hlavním cílem dvouletého magisterského programu v ekonomii je vzdělávání ve všech základních oblastech teoretické a empirické ekonomie, které poskytne absolventům vysoce kvalitní přípravu pro vstup do již provozovaného špičkového doktorského programu v ekonomii, popřípadě pro přímé uplatnění v praxi jako špičkových ekonomických analytiků a konzultantů. Program se po vzoru špičkových evropských programů Master in Economic Research, nabízených na London School of Economics, University of Cambridge nebo Tilburg University, zaměřuje na klíčové oblasti ekonomické teorie a ekonometrie. Všeobecnými výstupními znalostmi absolventa jsou znalost pokročilých matematických metod a pasivní i aktivní ovládání anglického jazyka.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

   Přijímací zkouška je dvoukolová a probíhá v anglickém jazyce.

   První kolo: uchazeči jsou hodnoceni na základě předložených povinných příloh přihlášky (viz níže). Maximální počet bodů v 1. kole je 40. Hodnoceny jsou: předchozí studijní výsledky uchazeče (10 bodů), jeho motivace ke studiu a ekonomickému výzkumu (10 bodů) a jeho doporučení (20 bodů). Při hodnocení je zohledněno, zda jsou odborný zájem a studijní výsledky uchazeče v souladu s výzkumným zaměřením vysokoškolského ústavu.

   a) Uchazečům, kteří v 1. kole přijímací zkoušky získají plný počet bodů, je prominuto 2. kolo přijímací zkoušky a jsou přijati ke studiu.

   b) Do 2. kola postupují uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro postup určí děkanka podle předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

    

   Druhé kolo: uchazeči, kteří postoupili do druhého kola přijímací zkoušky, jsou pozváni do nepovinného bezplatného Přípravného semestru, v jehož rámci navštěvují kurzy makroekonomie, mikroekonomie a matematiky. Po skončení Přípravného semestru se koná 2. kolo přijímací zkoušky, jež má podobu písemného testu, který se skládá ze třech částí:  makroekonomie, mikroekonomie a matematiky. V 2. kole přijímací zkoušky lze získat v každé části maximálně 40 bodů. Výsledné hodnocení 2. kola přijímací zkoušky je průměrem bodového ohodnocení těchto 3 částí, přičemž  ohodnocení matematické části tvoří 50 % výsledného ohodnocení. Přijati budou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkanka.

   Povinné přílohy přihlášky:

   •     životopis v anglickém jazyce

   •     motivační dopis v anglickém jazyce

   •     ověřené kopie diplomů s certifikovaným překladem

   •     podrobný výpis zápočtů a zkoušek z předchozího studia potvrzený danou vzdělávací institucí

   •     dva doporučující dopisy nejlépe z akademického prostředí

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 03.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2019Do: 30.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Mikroekonomie

   Mas-Collel, Andrew, Michael Whinston, and Jerry Green (MWG): Microeconomic Theory, Oxford University Press, 1995.

   Chiang, Alpha, Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw Hill, 1988.

   Dixit, Avinash, Optimization in Economic Theory, 2nd edition, Oxford University Press, 1990.

   Jehle, Geoffrey and Philip Reny, Advanced Microeconomic Theory, 3rd edition, Addison-Wesley, 2011.

   Kreps, David, A Course in Microeconomic Theory, Princeton University Press, 1990.

   Varian, Hal, Microeconomic Analysis, W. W. Norton and Company, 3rd edition, 1992.

   Varian, Hal, Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, 6th edition. Addison Wesley, 2003.

   Makroekonomie

   D. Bertsekas: Dynamic Programming and Optimal Control, Athena Scientific, 2005.          

   Blanchard, O. and S. Fisher: Lectures on Macroeconomics. MIT Press, 1989.

   Ljungquist, Lars, and Thomas J. Sargent: Recursive Macroeconomic Theory. Cambridge: MIT Press, 2000.

   George McCandles: The ABCs of RBCs: An Introduction to Dynamic Macroeconomic Models. Cambridge: Harvard University Press, 2008.

   Stokey, Nancy L., Robert E. Lucas, Jr., and Edward C. Prescott: Recursive Methods in Economic Dynamics. Cambridge: Harvard University Press, 1989.

   Statistika

   Casella, G., and R.L.Berger (2002).  Statistical Inference, Duxbury Press, Belmont, CA, 2nd edition.

   Hogg, R.V., McKean J. and A. T. Craig (2012). Introduction to Mathematical Statistics, Prentice Hall, 7th edition.

   Mood, A.M., Graybill F.A. and D.C. Boes (1974) Introduction to the Theory of Statistics, Mcgraw Hill Higher Education, 3rd edition.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent programu si osvojí náročné technické instrumentárium, umožňující provádět samostatný teoretický a empirický ekonomický výzkum. Absolvent získá znalost pokročilých modelů teoretické mikroekonomie, makroekonomie a ekonometrie a specializované znalosti pokročilých teoretických a ekonometrických metod a současného stavu vědeckého poznání v oblastech ekonomie dle zvoleného zaměření. Dále získá znalost pokročilých matematických metod, schopnost používání statistických a výpočetních programů, pasivního a aktivního ovládání anglického jazyka umožňujícího vykonávat odbornou ekonomickou činnost na mezinárodní úrovni a schopnost prezentovat výsledky výzkumné práce písemnou i ústní formou na vysoké akademické úrovni.