Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Nutriční terapie (0915RP360012)

  Fakulta: 3. lékařská fakulta
  Studijní program: Nutriční terapie (B0915P360012)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 25
  Maximální počet přijímaných: 25
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Standardní doba studia je tři roky, forma prezenční. Studium je určeno absolventům středních škol.

   Po úspěšném ukončení studia je udělován titul Bc.

   Studijní program je realizován bez specializace ve smyslu čl. 3 odst. 1 věta druhá Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška bude probíhat ve dnech 14. 6. 2019 – 18. 6. 2019 a má 2 kola:

   14. 6. 2019 - 1. kolo – písemný test z biologie a chemie.
   Celkem 60 otázek, z každého předmětu 30 otázek. Ze čtyř možných odpovědí je jen jedna správná odpověď.
   Minimální a maximální možný počet bodů za první kolo: minimum 0 a maximum 60.
   Rozsah požadovaných znalostí uvedených předmětů odpovídá učebním osnovám na středních školách.

   Bodovou hranici pro postup do druhého kola určí děkan na základě výsledků prvního kola přijímacího řízení.

   18. 6. 2019 - 2. kolo – ústní pohovor – zahrnuje interpretaci populárně vědeckého textu – max. 25 bodů, posouzení komunikačních schopností, schopnosti samostatného úsudku, všeobecného rozhledu – max. 37 bodů. (pozn. ve druhém kole se hodnotí schopnosti, nikoliv znalosti).
   Minimální a maximální možný počet bodů za druhé kolo: minimum 12 a maximum 62
   Jedná se o aritmetický průměr z hodnocení tří členů zkušební komise. Aritmetický průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

   Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan.

   Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 25.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 14.06.2019 Do: 18.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 01.07.2019Do: 01.07.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a dále s čl. 2, odst. 3 Řádu přijímacího řízení UK se stanovují odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí.
   Odlišné podmínky pro přijetí:
   pro studenty, kteří studují na lékařských nebo zdravotnických fakultách
   Děkan rozhodne o přijetí v případě, že budou splněny kumulativně níže uvedené podmínky:
   1/ Základní podmínka pro přijetí:
   Základní podmínkou přijetí je úspěšné ukončení ročníku na fakultě, ze které uchazeč o přijetí žádá v akademickém roce, který bezprostředně předchází akademickému roku, do kterého uchazeč podal přihlášku.
   Za úspěšné ukončení ročníku je považováno nejen splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku, ale i splnění všech zapsaných studijních povinností pro daný úsek (ročník) studia.
   2/ Další podmínky pro přijetí:
   2.1) podání listinné přihlášky na předepsaném formuláři (formulář SEVT) a úhrada poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 690,-Kč do 6. 9. 2019,
   2.2) předložení úředně ověřené kopie dokladu o ukončení středního vzdělání. Uchazeč/ka, který předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 690 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči „Přijímací řízení“. Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: 3. LF UK, Ruská 87, 100 00 Praha 10, nejpozději do 6. 9. 2019. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení pro studium v českém jazyce číslo účtu: 115-6882900277/0100, v.s.: 9021113 pro studium v anglickém jazyce číslo účtu: 0500081433 / 0300, SWIFT: CEKOCZPP, IBAN: CZ 82 0300 0000 0005 0008 1433;
   2.3) - studium v anglickém jazyce - prokázání znalosti českého jazyka na úrovni zkoušky B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (netýká se uchazečů, kteří složili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka) a prokázání znalosti anglického jazyka na úrovni zkoušky C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (netýká se uchazečů, jejichž předchozí vysokoškolské studium, ze kterého žádají o přijetí, probíhalo v anglickém jazyce)
   - studium v českém jazyce – prokázání znalosti českého jazyka na úrovni zkoušky C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (netýká se uchazečů, kteří složili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka).
   Znalost příslušného jazyka prokazuje uchazeč následovně: angličtina (min. úroveň C1) – certifikátem o vykonání mezinárodní jazykové zkoušky IELTS (International English Testing System) nebo CAE (Certificate in Advanced English), CPE (Certificate of Proficiency in English), TOEFL (Test of English as a Foreign Language), ESOL- (English for Speakers of Other Languages Qualification); český jazyk (úroveň B2, resp. C1) certifikátem o vykonané zkoušce: CCE (Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince), ECL (Mezinárodní certifikát jazyků EU a kandidátských zemí), Státní jazyková zkouška (Certifikát schválený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR).
   Studenti, kteří žádají o přestup, avšak nevykonali tuto zkoušku z českého jazyka, mohou ji konat na fakultě, a to v jednom z následujících termínů: 15. 5. 2019, 22. 5. 2019, 29. 5. 2019, 5. 6. 2019, 12. 6. 2019, 26. 6. 2019, 28. 8. 2019, 4. 9. 2019 (vždy v 9:30 hod.). Ke zkoušce se student přihlásí alespoň 14 dní předem na email: monika.markova@lf3.cuni.cz
   2.4) úspěšně ukončený ročník v ak. roce 2018/2019 – tj. splnění všech zapsaných studijních povinností pro daný úsek (ročník) studia a splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku – musí být doloženo výpisem absolvovaných studijních povinností, které si uchazeč v ak. roce 2018/2019 zapsal a potvrzením příslušné fakulty o splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku.
   2.5) absolvované studijní povinnosti dle studijního plánu budou kompatibilní se studijními povinnostmi příslušného studijního plánu na 3. LF UK.
   3) Do každého programu či oboru může být přijato maximálně 7 uchazečů. Aritmetický průměr známek ze všech konaných zkoušek a opravných termínů za jednotlivé ročníky nesmí být vyšší než 2,50. Kritériem pro stanovení pořadí uchazečů je aritmetický průměr, který se počítá, jako součet aritmetických průměrů známek za jednotlivé absolvované ročníky děleno počtem ročníků. Aritmetický průměr se zaokrouhluje podle matematického pravidla na dvě desetinná místa.
   Podání přihlášky
   Uchazeč, který žádá o přijetí dle § 49, odst. 3, zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách v platném znění, musí podat:
   listinnou přihlášku na předepsaném formuláři (formulář SEVT) a uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 690,-Kč.
   Současně s listinnou přihláškou a dokladem o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč předkládá:
   - fotokopii indexu
   - výpis známek a studijních povinností absolvovaných při studiu
   - potvrzení o splnění podmínek pro zápis do vyššího ročníku
   Všechny tyto přílohy musí být potvrzeny studijním oddělením studované fakulty.
   - úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení středního vzdělání či podklady potřebné k ověření absolvování středního vzdělání (dle bodu 2.2)
   - úředně ověřenou kopii dokladu o příslušné znalosti jazyka (dle bodu 2.3)
   Všechny doklady, předkládané uchazečem podle tohoto bodu se stávají součástí studijního spisu.
   Termín pro podání přihlášky:
   Přihláška, včetně požadovaných náležitostí, se podává do 6. 9. 2019 (včetně).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Biologie
   Kočárek E.: Genetika, Scientia, Praha 2004
   Kočárek E.: Biologie člověka 1, Biologie člověka 2, Scientia, Praha 2010.
   Jelínek J. a Zicháček V.: Biologie pro gymnázia, Nakladatelství Olomouc 2002
   Závodská R.: Biologie buněk, Scientia, Praha 2006
   Rozsypal S. a kol.: Nový přehled biologie, Scientia, Praha 2003

   Chemie
   J.Vacík a kolektiv: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1995
   B. Matouš, A. Budešínská: Modelové otázky ze středoškolské chemie. Nakladatelství a vydavatelství H&H, Praha 1992 a novější
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Fakulta organizuje přípravné kurzy, které probíhají formou dvoudenních soustředění, zpravidla jedenkrát měsíčně (pátek odpoledne, sobota celý den), a to od ledna 2019 do dubna 2019. Uskuteční se zde výuka biologie, fyziky a chemie zaměřená na okruhy požadavků pro přijímací zkoušku. Bližší informace o kurzu jsou uvedeny na webových stránkách fakulty https://www.lf3.cuni.cz/3LF-1335.html.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi studijního programu se mohou uplatnit:
    ve stravovacích provozech zdravotnických a sociálních zařízení a zařízeních školního stravování
    na lůžkových odděleních a ve specializovaných ambulancích (např. obezitologická, diabetologická, kardiologická, nefrologická) a
   jiné ambulance státních i nestátních zdravotnických zařízení
    s podmínkou doplnění pedagogického vzdělání je možné uplatnění jako pedagog ve školství
    v akademickém sektoru a v dalších institucích zabývajících se vědou, vývojem a inovacemi