Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry (0613VD140012)

  Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
  Studijní program: Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry (P0613D140012)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program se zaměřuje na výchovu absolventů připravených na řešení výzkumně i prakticky zaměřených úkolů v podoblasti informatiky týkající se generování a zpracování obrazové informace (počítačová grafika, analýza obrazu, strojové vidění) a/nebo ve vývoji počítačových her. Primárním nástrojem vzdělávání studentů je samostatný výzkum, publikace a prezentace výzkumných výsledků, jakož i jejich případný přenos do praxe v rámci odborných stáží. Tvůrčí činnost v rámci programu je zaměřena na vývoj nových či vylepšování existujících matematických metod, algoritmů a technologií pro počítačové zpracování vizuální informace a počítačové hry. Program reflektuje rostoucí poptávku po pokročilých technologiích a zároveň staví na výjimečné odbornosti pracovníků MFF UK a ÚTIA AV ČR v těchto oblastech výzkumu. Absolventi jsou připraveni na uplatnění jak na akademické půdě, tak ve veřejných výzkumných institucích i v soukromých firmách.

   Program bez specializací.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijetí ke studiu
   Ke studiu budou přijati ti uchazeči, kteří
   • ve stanovených lhůtách předložili řádně vyplněnou přihlášku a všechny její povinné přílohy
   • bylo upuštěno od odborné části přijímací zkoušky nebo ji úspěšně složili
   • úspěšně složili jazykovou část přijímací zkoušky nebo od ní bylo upuštěno

   Pozvánka k přijímací zkoušce
   K přijímací zkoušce budou pozváni ti uchazeči, kteří
   • ve stanovených lhůtách předložili řádně vyplněnou přihlášku a její povinné přílohy 2,3 a 4
   • zaplatili poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
   • do poloviny května 2019 jim nebylo vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky.

   V polovině května zašle MFF UK všem uchazečům, kterým nebylo do této doby vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky, pozvánku na tuto zkoušku. V případě kladného rozhodnutí MFF UK o upuštění od přijímací zkoušky, které bylo učiněno až po odeslání pozvánky na přijímací zkoušku, se stává tato pozvánka bezpředmětnou.

   Přijímací zkouška
   Přijímací zkouška má dvě části, odbornou a jazykovou. Odborná část přijímací zkoušky se koná formou rozpravy s uchazečem k problematice studijního programu, na který se uchazeč hlásí. Komise při ní uchazeči položí tři otázky vztahující se k základním oblastem programu, na který se hlásí. U odpovědí komise posuzuje zejména věcnou správnost, znalost oboru, a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu. Každou odpověď komise hodnotí výrokem Prospěl/Neprospěl. Uchazeč musí získat hodnocení Prospěl za všechny tři odpovědi. Pokud uchazeč doloží, že si jako budoucí téma vybral jedno z témat navržených fakultou a má souhlas budoucího školitele s vedením tohoto tématu, či pokud před komisí obhájí anotaci svého vlastního tématu, stačí mu k úspěšnému vykonání přijímací zkoušky pouze dva výsledky Prospěl ze tří otázek.
   Nedílnou součástí přijímací zkoušky je i prověření znalosti anglického jazyka formou písemného testu se 100 otázkami (doplňování slov do vět). Pro úspěšné absolvování tohoto testu je nutné prokázat znalosti anglického jazyka alespoň na úrovni B2 tzv. Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR), což odpovídá 50 správným odpovědím.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 20.06.2019 Do: 21.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 28.06.2019Do: 28.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínky pro upuštění od odborné části přijímací zkoušky
   Od odborné části přijímací zkoušky je upuštěno u uchazečů, kteří si zvolí jedno z témat nabízených fakultou, získají souhlas budoucího školitele a navíc splňují alespoň jednu z následujících podmínek:
   1. hlásí se do některého studijního programu z oblastí vzdělávání Informatika nebo Matematika a jejich práce byla oceněna v soutěži SVOČ v informatice, matematice nebo didaktice matematiky,
   2. jejich práce byla oceněna v Česko-Slovenské studentské vědecké konferenci ve fyzice (pro stud. programy z oblasti vzdělávání Fyzika),
   3. jsou autory původní vědecké práce v oboru, na který se hlásí, a která byla publikovaná nebo k publikaci přijatá v recenzovaném mediu indexovaném v databázi MathScinet, SCOPUS nebo ISI Web of Knowledge,
   4. v ak. roce 2018/2019 se stali absolventy navazujícího magisterského studijního programu Fyzika, Informatika nebo Matematika a u každé části státní závěrečné zkoušky byli klasifikováni „výborně“ nebo „velmi dobře“ (pro stud. programy z oblastí vzdělávání Fyzika, Informatika a Matematika),
   5. v ak. letech 2017/18 a 2018/19 získali v navazujícím magisterském studijním programu Fyzika, Informatika nebo Matematika alespoň 120 kreditů a jejich prospěchový průměr (podle Studijního a zkušebního řádu UK, čl. 8, odst. 13) nepřevyšoval 1.5, při klasifikaci 1 = „výborně“, 2 = „velmi dobře“, 3 = „dobře“ (pro stud. programy z oblastí vzdělávání Fyzika, Informatika a Matematika),
   6. dosáhli jiných mimořádných úspěchů dokládajících předpoklady pro doktorské studium.

   O upuštění od odborné přijímací zkoušky je třeba požádat a splnění některé výše uvedené podmínky doložit v případě bodů 1. - 3. a 5. - 6. nejpozději do 31. května 2019 a v případě bodu 4. nejpozději do 20. června 2019.

   Podmínky pro upuštění od jazykové části přijímací zkoušky
   Od jazykové části přijímací zkoušky z angličtiny bude upuštěno u uchazečů, kteří splní alespoň jednu z následujících podmínek
   A. Uchazeč doloží, že absolvoval alespoň dva roky vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání v anglickém jazyce v některé ze zemí Austrálie, Kanada, Irsko, Nový Zéland, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, USA, Jihoafrická republika, Malta nebo Indie.
   B. Uchazeč složil alespoň jednu z níže uvedených zkoušek a dosáhl alespoň níže uvedeného minimálního bodového zisku nebo úrovně (je-li stanovena):
   • všeobecná státní jazyková zkouška z angličtiny v České republice,
   • zkouška z Anglického jazyka – NJAZ091 nebo ekvivalentní - na MFF UK,
   • TOEFL (paper) – 533 bodů,
   • TOEFL (computer) – 200 bodů,
   • TOEFL (internet) – 72 bodů,
   • IELTS – 5,5 bodů,
   • Cambridge ESOL CPE,
   • Cambridge ESOL CAE,
   • Cambridge ESOL FCE (hodnocení A, B, C),
   • International ESOL a Spoken ESOL – Expert LanguageCert a Mastery LanguageCert

   O upuštění od jazykové zkoušky je třeba požádat a splnění některé výše uvedené podmínky doložit v termínech stanovených výše.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je vybaven teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z počítačové grafiky, analýzy obrazu, strojového vidění a vývoje počítačových her. Má přehled o současných metodách používaných v těchto oborech a umí je aplikovat při řešení konkrétních výzkumných i praktických úkolů. Absolvent se může uplatnit v soukromých i veřejných firmách zabývajících se počítačovou grafikou (filmová produkce, počítačová animace, realistické zobrazování, 2D a 3D tisk, atp.), analýzou obrazu a počítačovým viděním (kamerové systémy, mikroskopie, dálkový průzkum země, armádní a lékařské aplikace, bezpečnostní systémy, rozpoznávání biometrických údajů, atp.) nebo ve vývoji počítačových her a interaktivních systémů virtuální a rozšířené reality.