Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Translatologie (0231VD090008)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Translatologie (P0231D090008)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   počet přihlášených v minulém akademickém roce: 2 (stará akreditace)
   počet přijatých v minulém akademickém roce: 0 (stará akreditace)

   doba studia: 4 roky
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (rozprava o tematickém záměru disertační práce a prokázání kompetence uchazeče k řešení projektu): 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče včetně doložené překladatelské / tlumočnické praxe: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury a schopnosti jejich aplikace na analýzu překladového textu (na základě uchazečem předloženého seznamu): 0–15 bodů.

   doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   • Vývojové tendence české translatologie v mezinárodním kontextu
   • Pražská škola a její přínos k metodologii translatologického zkoumání
   • Překladová literatura v českém kulturním kontextu a její role v recepci „cizích“ kultur (podle filologického zaměření uchazeče)
   • Role překladu v konstituování české hispanistiky / romanistiky / slavistiky / germanistiky… (podle filologického zaměření uchazeče).
   • Kognitivní procesy v tlumočení
   • Kognitivní procesy v překladu
   • Oblasti výzkumu a modely procesu tlumočení
   • Tlumočení jako vysoce specializovaná dovednost a tlumočení v reálném světě
   • Problematika didaktiky tlumočení
   • Projevy cizosti v překladu neliterárního textu

   Uchazeč může volit zaměření disertačního projektu i mimo doporučené tematické okruhy.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedkyní oborové rady je prof. PhDr. Jana Králová, CSc., kontakt: jana.kralova@ff.cuni.cz.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 19.06.2019 Do: 21.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 27.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent ovládá metodologii vědecké práce v oblasti humanitních věd se zaměřením na vztahy různých jazyků / kultur; orientuje se v informačních zdrojích a je schopen hodnotit jejich relevanci pro zvolenou jazykovou / kulturní dvojici; ovládá teoretické koncepce v oblasti překladu a tlumočení a je schopen je aplikovat na analýzu překladatelského / tlumočnického trhu a postupy překladu / tlumočení. Umí zpracovat, zredigovat a připravit k publikaci rozsáhlý vědecký text a hodnotit kvalitu odborných textů v oblasti překladu a tlumočení. Je schopen teoreticky reflektovat konkrétní translatologické produkty / situace v jejich jazykových, kulturních, historických a společenských souvislostech a své závěry veřejně prezentovat.