Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Pomocné vědy historické (0322VD120001)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Pomocné vědy historické (P0322D120001)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 2
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   doba studia: 4 roky
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.

   tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   • Správní nebo institucionální správa a její písemnosti v českých zemích v průběhu historického vývoje
   • Analýza vybraných rukopisů
   • Dějiny rukopisných knihoven
   • Vývoj kalendáře a měření času
   • Analýzy diplomatických, paleografických či správních kategorií
   • Písemná kultura v historickém vývoji českého státu a jeho institucí
   • Výpovědní hodnota písemných a obrazových pramenů
   • Kritika historických pramenů a jejich edice
   • Zpracování mincovního nálezu
   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedkyní oborové rady je prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc., kontakt: marie.blahova@ff.cuni.cz.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 19.06.2019 Do: 21.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 27.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent doktorského studijního oboru Pomocné vědy historické je vysoce kvalifikovaným vědeckým pracovníkem, který je schopen kriticky zhodnotit výsledky předchozího výzkumu v oblasti pomocných věd historických, dějin správy a nauky o pramenech, rovněž v ediční činnosti, a pracovat tvůrčím způsobem v těchto disciplínách v souladu s rozvojem příbuzných vědních oborů v mezinárodním měřítku. Současně je schopen plnit náročné úkoly ve vědecko-pedagogické oblasti na vysokých školách humanitního zaměření a v odborné práci na specializovaných vědeckých pracovištích AV ČR, v.v.i. Uplatní se i jako vysoce kvalifikovaný, případně řídící pracovník v různých typech veřejných i soukromých archivů a dalších kulturních institucí (muzea, knihovny spravující historické knižní fondy).