Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Politologie (0312VD200014)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Politologie (P0312D200014)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 4
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   společný program FF UK a FSV UK

   počet přihlášených v minulém akademickém roce: 6 (stará akreditace)
   počet přijatých v minulém akademickém roce: 3 (stará akreditace)

   doba studia: 4 roky
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.

   doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   • Otázky demokracie a politického řádu
   • Historie idejí: významné události českých a světových dějin z hlediska praktické působnosti politických idejí

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou oborové rady je doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc., kontakt: milan.znoj@ff.cuni.cz.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 19.06.2019 Do: 21.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 27.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent doktorského studijního programu politologie je teoreticky a metodologicky vzdělaný odborník schopný aplikovat tyto poznatky při analýze, stejně tak je schopen kriticky zhodnotit různé možnosti analýzy a volit odpovídající metody výzkumu. Je schopen dále rozvíjet své poznatky a podílet se na přípravě i zpracování grantových mezinárodních projektů. Získává rovněž schopnost pracovat v týmu a zapojit se do multidisciplinárních projektů. Stejně tak je schopen zpracovávat analýzy trendů současného vývoje s ohledem na historické kořeny a kulturní specifika aktérů.