Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Pedagogika (0111VD190006)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Pedagogika (P0111D190006)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 4
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   společný program FF UK a PedF UK

   počet přihlášených v minulém akademickém roce: 2 (stará akreditace)
   počet přijatých v minulém akademickém roce: 2 (stará akreditace)

   doba studia: 4 roky
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   Obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.

   doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   Oborová rada preferuje témata ze sociální pedagogiky, filozofie výchovy, sociologie výchovy, dějin pedagogiky, sociální patologie a rizikového chování u dětí a mládeže, didaktiky a dramatické výchovy.
   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou oborové rady je doc. PhDr. Jaroslav Koťa, kontakt: jaroslav.kota@ff.cuni.cz.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 19.06.2019 Do: 21.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 27.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent doktorského programu Pedagogika je odborník v oblasti vzdělávání, který v průběhu studia kultivuje schopnost uplatnit teoretické vybavení tvůrčím způsobem. Je vědomostně, metodologicky i jazykově vybaven pro individuální i kolektivní vědeckou práci v oblasti pedagogiky a příbuzných společenských věd. Profesně se může uplatnit zejména jako vědecký pracovník, vysokoškolský pedagog, pedagog vyšších odborných škol, jako odborný nebo řídicí pracovník v samostatných vzdělávacích či výchovných zařízeních a jako koncepční či analytický pracovník v institucích veřejné správy. Získané kompetence mu umožňují odborné působení v široké škále povolání, kde uplatní hluboké odborné a metodologické znalosti, kritické myšlení a odborný nadhled.