Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Pedagogika (0111VD190006)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Pedagogika (P0111D190006)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Doktorské studium je koncipováno jako příprava vědeckých pracovníků schopných samostatnou tvůrčí činností přispívat k rozvíjení teorie a výzkumu v oblasti pedagogických věd. Hlavním cílem studia je prohloubit znalosti v oboru, zprostředkovat nejnovější domácí a zahraniční poznatky, výsledky výzkumů a trendy ve vzdělávací politice, kultivovat metodologické kompetence doktorandů. Obsahové zaměření studia poskytuje širší vědní rámec pro pedagogické badatelství a dává prostor pro hlubší poznání vybraných disciplín a jejich aktuálních témat. Těžištěm doktorského studia je disertační práce, která má charakter původního vědeckého díla a obohacuje poznatky ve zvolené oblasti v širším kontextu rozvoje oboru u nás i v zahraničí. Obor Pedagogika je vystavěn na širokém humanitním a společenskovědním vzdělávacím základě (filosofie výchovy, sociologie výchovy, srovnávací pedagogika, obecná pedagogika, sociální pedagogika, vzdělávací politika). Velký důraz je kladen na důkladné osvojení kvalitativních a kvantitativních metod společenskovědního výzkumu.

   Jedná se o program bez specializace

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška: ústní rozprava k písemně vypracovanému a spolu s přihláškou odevzdanému projektu výzkumné práce. Projekt výzkumné práce z oboru pedagogických věd v rozsahu 10 stran textu by měl obsahovat: charakteristiku širšího problémového okruhu, do něhož zvolená tematika náleží,  základní teoretická východiska,  představu o cíli a struktuře disertace, formulaci výzkumného problému a uvažované metodologické přístupy. Obhajoba projektu zahrnuje prokázání základního přehledu v pedagogických konceptech a metodologii společenskovědního výzkumu.

   Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 14.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 09.07.2019Do: 09.07.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent doktorského programu Pedagogika je odborník v oblasti vzdělávání, který v průběhu studia kultivuje schopnost uplatnit teoretické vybavení tvůrčím způsobem. Je vědomostně, metodologicky i jazykově vybaven pro individuální i kolektivní vědeckou práci v oblasti pedagogiky a příbuzných společenských věd. Profesně se může uplatnit zejména jako vědecký pracovník, vysokoškolský pedagog, pedagog vyšších odborných škol, jako odborný nebo řídicí pracovník v samostatných vzdělávacích či výchovných zařízeních a jako koncepční či analytický pracovník v institucích veřejné správy. Získané kompetence mu umožňují odborné působení v široké škále povolání, kde uplatní hluboké odborné a metodologické znalosti, kritické myšlení a odborný nadhled.