Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Blízkovýchodní studia (0229VD120003)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Blízkovýchodní studia (P0229D120003)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 12
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky 1: 30.04.2019
   Termín podání přihlášky 2: 07.09.2019
   Poznámka k termínu 2: týká se dodatečného přijímacího řízení
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   doba studia: 4 roky

   Informace pro dodatečné přijímací řízení:

   Termín přijímacích zkoušek: 19. a 20. 9. 2019, náhradní termín 24. a 25. 9. 2019.

   Lhůta pro podávání přihlášek: do 7. 9. 2019.

   Předpokládaný počet přijímaných pro tento obor: 5
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšné zakončení magisterského studia na vysoké škole. Uchazeč o studium v doktorském studijním programu by měl prokázat jednak hluboké znalosti oboru, jednak jasnou představu o směru vlastní tvůrčí práce. To znamená, že musí projevit předpoklady k samostatné vědecké práci, měl by mít dobrou výchozí znalost metodologie oboru, měl by mít základní přehled o odborné literatuře, související s navrhovaným disertačním projektem a měl by být již před započetím studia schopen studovat odbornou literaturu alespoň v angličtině, která je jedním z jazyků programu.
   Podmínkou je také znalost jednoho jazyka oblasti v rozsahu, jenž zaručuje úspěšné naplnění disertačního projektu, nejde tedy nutně o komplexní filologickou znalost, ale o zvládnutí odpovídající vrstvy daného jazyka a relevantní jazykové schopnosti (např. pasivní znalost starší vrstvy u historicky orientovaného projektu, naopak znalost mluvené moderní formy u projektu pracujícího s terénním výzkumem apod.).
   Uchazeč spolu s přihláškou předloží projekt budoucí disertační práce, který by měl být předem konzultován s potenciálním školitelem a garantem programu. O projektu se vede v rámci přijímací zkoušky odborná rozprava, v níž se prověřují znalosti obecně teoretických základů oboru, orientace v problematice vážící se k připravovanému tématu disertační práce a také schopnost hovořit o odborných problémech v anglickém jazyce. V rámci přijímací zkoušky do doktorského studia by měl uchazeč komisi seznámit se svým předchozím odborným vývojem, s obory předchozího studia, absolvovanou praxí, eventuálně se svou dosavadní publikační činností v oboru, případně v oborech příbuzných.
   Pokud je projekt disertační práce založen na zpracování materiálu v pramenných jazycích oblasti, je důležitou součástí přijímací zkoušky ověření schopnosti uchazeče s těmito jazyky pracovat. Současně uchazeč musí být schopen obhájit praktickou realizovatelnost projektu z hlediska fyzické dostupnosti a odpovídajícího charakteru pramenného materiálu v daných podmínkách studia.

   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. Předložený projekt disertační práce a odborná rozprava nad ním, vedená částečně v anglickém jazyce: 0–20 bodů;
   2. Základní přehled o odborné literatuře k oboru, zejména související s navrhovaným disertačním projektem: 0–15 bodů;
   3. Posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče, např. obhájená magisterská diplomová práce nebo její část: 0–10 bodů;
   4. Prověření znalosti jednoho jazyka oblasti v rozsahu, jenž zaručuje úspěšné naplnění disertačního projektu: 0–15 bodů.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou oborové rady je doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D., e-mail: daniel.bousek@ff.cuni.cz.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 19.09.2019 Do: 20.09.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.09.2019Do: 25.09.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent doktorského programu Blízkovýchodních studií je podle zaměření svého disertačního projektu specialistou na vybranou kulturní podoblast a určitý časový výsek dějin nebo literatury. Umí pracovat alespoň s jedním pramenným jazykem oblasti na vědecké úrovni. Je odborníkem se schopností profesionální vědecké práce. Podrobně ovládá relevantní pramenný materiál a dokáže s ním pracovat vybranými akademickými metodami za použití recentní sekundární literatury. Původní výsledky svého bádání dokáže prezentovat v některém ze světových jazyků na konferencích a publikovat v mezinárodních akademických časopisech. Je schopen koncepčně uvažovat o vztazích Evropy a regionu. Své akademické znalosti dokáže aplikovat ve výuce i v popularizaci.