Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2019/2020, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2021/2022.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Archeologie pravěku a středověku (0222VD120015)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Archeologie pravěku a středověku (P0222D120015)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky 1: 30.04.2019
   Termín podání přihlášky 2: 07.09.2019
   Poznámka k termínu 2: týká se dodatečného přijímacího řízení
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   počet přihlášených v minulém akademickém roce: 2 (stará akreditace – Pravěká a středověká archeologie)
   počet přijatých v minulém akademickém roce: 2 (stará akreditace – Pravěká a středověká archeologie)

   doba studia: 4 roky

   Informace pro dodatečné přijímací řízení:

   Termín přijímacích zkoušek: 19. a 20. 9. 2019, náhradní termín 24. a 25. 9. 2019.

   Lhůta pro podávání přihlášek: do 7. 9. 2019.

   Předpokládaný počet přijímaných pro tento obor: 5

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. Odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce v rozsahu 3-10 normostran (rozprava o tematickém záměru disertační práce a prokázání kompetence uchazeče k řešení projektu): 0–30 bodů;
   2. Posouzení dosavadní odborné činnosti a praxe uchazeče: 0–15 bodů;
   3. Prokázání znalostí ze studia odborné literatury (na základě uchazečem předloženého seznamu): 0–15 bodů.

   doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   Preferovaná jsou témata sledující sociálně-ekonomické problémy pravěkých kultur, dále vztahy mezi těmito kulturami, otázky sídelně-geografické a rovněž využívající nové poznatky různých přírodovědných oborů i nové postupy při interpretaci archeologického materiálu.

   V mladším období mají přednost témata zabývající se v širokém pohledu problematikou počátků slovanského osídlení našich zemí a otázkami vzniku nejstarších států.

   V archeologii mladšího středověku jsou preferována témata sídelně-archeologická (města, vesnice, tvrze, hrady, kláštery) a kulturně historická.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou oborové rady je doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc., kontakt: miroslav.popelka@ff.cuni.cz.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 19.09.2019 Do: 20.09.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.09.2019 Do: 25.09.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent doktorského studijního programu „Archeologie pravěku a středověku“ ovládá všechny základní součásti archeologické činnosti. Orientuje se v problematice péče o archeologické dědictví. Při primárním získávání archeologických pramenů aplikuje metody odpovídající aktuálnímu stavu oboru a garantuje náležitou úroveň dokumentace. Při interpretaci ovládá základní principy kritiky archeologických pramenů a orientuje se v domácím i v širším evropském poznávacím kontextu. Osvojil si nároky na zpřístupňování pramenů, dokáže formulovat nové poznatky a připravuje jejich odbornou publikaci. Absolvent oboru pravěká a středověké archeologie je připraven k práci ve všech typech archeologických institucí, jakož i k působnosti v odpovídajících orgánech veřejné správy.