Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Translation Studies (0231VD090011)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Translation Studies (P0231D090011)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 3
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   doba studia: 4 roky

   Jazyk výuky je angličtina. Translatologie je placený program.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (rozprava o tematickém záměru disertační práce a prokázání kompetence uchazeče k řešení projektu): 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadního studia a odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury a schopnosti jejich aplikace na analýzu překladového textu (na základě uchazečem předloženého seznamu): 0–15 bodů.

   doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   • Contextualized study of the Czech classic, Osudy dobrého vojáka Švejka by Jaroslav Hašek (1921–1923) in English translations. The research in the contexts of translations and the study of the translations will be based on the model of Gideon Toury that conceptualizes translation as a fact of the target, or translating culture.
   • Structuralism and post-structuralism in the theory of translation: a comparative theoretical study researching the potential of re-conceptualized structuralist concepts in theories and methods inspired by, or even targeted at different goals.
   • Czech Literature in ... (English, Chinese, etc.) Translation: An Investigation into the Workings of Ideology, Censorship and Second-Hand Translations in the Reception of a Medium-Sized Lingua- and Socio-Culture
   • The Reception of Czech Literature in ... (Norway, Japan, etc.): Impact and Influence upon the Target-Language Culture
   • Functionalist theories of translation
   • Institutionalization and conceptualization of translation practice
   • Ideology in TS
   • Theoretical vs. applied vs. critical models in TS
   • Positivism, structuralism and post-structuralism in TS
   • Positioning axiology in TS

   Uchazeč může volit zaměření disertačního projektu i mimo doporučené tematické okruhy.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedkyní oborové rady je prof. PhDr. Jana Králová, CSc., kontakt: jana.kralova@ff.cuni.cz.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 19.06.2019 Do: 21.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 27.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent ovládá metodologii vědecké práce v oblasti humanitních věd se zaměřením na vztahy různých jazyků / kultur; orientuje se v informačních zdrojích a je schopen hodnotit jejich relevanci pro zvolenou jazykovou / kulturní dvojici; ovládá teoretické koncepce v oblasti překladu a tlumočení a je schopen je aplikovat na analýzu překladatelského / tlumočnického trhu a postupy překladu / tlumočení. Umí zpracovat, zredigovat a připravit k publikaci rozsáhlý vědecký text a hodnotit kvalitu odborných textů v oblasti překladu a tlumočení. Je schopen teoreticky reflektovat konkrétní translatologické produkty / situace v jejich jazykových, kulturních, historických a společenských souvislostech a své závěry veřejně prezentovat.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 2000 CZK / rok