Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Musicology (0215VD320006)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Musicology (P0215D320006)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   doba studia: 4 roky

   Jazyk výuky je angličtina. Hudební věda je placený program.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (rozprava o tematickém záměru disertační práce a prokázání kompetence uchazeče k řešení projektu): 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadního studia a odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury a pramenů (na základě uchazečova seznamu četby): 0–15 bodů.

   doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   Doktorský program hudební věda je otevřen absolventům magisterského studia oboru muzikologie. Od uchazečů se očekává, že seznámí členy přijímací komise se svou dosavadní odbornou dráhou, absolvovaným oborem či obory, praktickými pracovními zkušenostmi a případnými publikačními výstupy. Uchazeč musí předložit písemný návrh projektu své budoucí disertační práce. Návrh bude sloužit jako východisko odborné diskuse zaměřené na posouzení uchazečovy obeznámenosti s nejdůležitějšími teoretickými základy oboru i jeho znalosti témat souvisejících s předloženým projektem disertační práce. Uchazeči by měli prokázat základní pasivní znalosti českého jazyka. V průběhu studia budou vedeni ke zlepšování svých znalostí češtiny, aby mohli číst odbornou literaturu a studovat zdroje psané v češtině.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou oborové rady je prof. PhDr. David Eben, Ph.D., kontakt: david.eben@ff.cuni.cz.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 19.06.2019 Do: 21.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 27.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent/absolventka doktorského studia díky individuálně koncipovanému systému atestací poznal/a aktuální stav výzkumu a metodologie doktorského oboru, zejména okruhu zvoleného tématu a oborů tématu nejblíže příbuzných. Vykonal/a také sondu do filozofické problematiky související s doktorským oborem a tématem a složil/a zkoušku z cizího jazyka. Doktorská disertace představuje vědecky přínosné zpracování vytčeného tématu, jehož výsledky jsou zpravidla publikovány formou monografie nebo shrnující studie ve vědeckém tisku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 2000 CZK / rok