Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Logic (0223VD170001)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Logic (P0223D170001)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 2
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   doba studia: 4 roky

   Jazyk výuky je angličtina. Logika je placený program.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (rozprava o tematickém záměru disertační práce a prokázání kompetence uchazeče k řešení projektu): 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadního studia a odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury (na základě seznamu četby předloženého uchazečem): 0–15 bodů.

   Oborová rada nenavrhuje uchazečům konkrétní témata. Uchazeči mají možnost individuální volby. Měli by však mít na paměti, že výzkumná činnost členů Katedry logiky se týká neklasických logik, teorie množin, metamatematiky a interakce těchto disciplín včetně historických aspektů. Každý doktorand by měl mít kvalifikovaného školitele, který bude se studentem úzce spolupracovat – člena oborové rady nebo badatele, kterého oborová rada pokládá za vhodného. Témata nespadající do oblasti zájmu členů katedry je nutné nejdříve prodiskutovat s předsedou oborové rady.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou oborové rady je doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc., kontakt: vitezslav.svejdar@ff.cuni.cz.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 19.06.2019 Do: 21.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 27.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventem studia je kvalifikovaný badatel v oboru logika nebo v interdisciplinární oblasti na pomezí tohoto oboru, jenž má hluboké znalosti metod a trendů moderní logiky a zároveň se specializuje na některé z jejích aspektů, od čistě matematické logiky a základů matematiky a informatiky, přes aplikace logiky v informatice a lingvistice až po výhradně filosofické aspekty logiky. Je schopen samostatné vědecké práce, její výsledky prezentuje jak na domácím, tak na zahraničním fóru, a je schopen interdisciplinární spolupráce. Své znalosti je schopen dále předávat studentům. Absolventi doktorského studia se uplatní především na vědeckých pracovištích a vysokých školách některého z uvedených zaměření.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 2000 CZK / rok