Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Sociální práce (6731V012)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Sociální politika a sociální práce (P6731)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 3
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  2 / 5

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   společný obor FF UK a FHS UK

   doba studia: 4 roky
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.

   doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   Oborová rada nepředepisuje konkrétní témata disertačních projektů, uchazečům dává možnost individuální volby. Výhodou je návaznost na výzkumné projekty katedry (http://ksocp.ff.cuni.cz/cs/realizovane-projekty/).

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje na FF UK s garantem přijímacího řízení nebo s budoucím školitelem.

   Garantem přijímacího řízení doktorského oboru na FF UK je PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D., kontakt: katerina.samalova@ff.cuni.cz. Předsedkyní oborové rady je doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. (kontakt: havrdova@fhs.cuni.cz).

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 03.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 20.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent doktorského studia ovládá výzkumné metody a jejich aplikaci v oblasti sociální práce, zejména aplikuje postupy vhodné ke komplexní analýze sociálních problémů, řízení komunitní péče a služeb a analýze obtížných životních a pracovních situací. Je schopen provádět výzkum, vytvářet koncepce a vzdělávat na vysokoškolské úrovni v oblasti sociální ochrany, teorie a metod sociální práce, příp. supervize, etiky, probace a mediace a v dalších aplikačních oblastech využití sociální práce. Je schopen koordinovat koncepční a analytickou práci na řídících pracovních pozicích v institucích sociální ochrany, trestní justice, v organizacích neziskového sektoru i v soukromých podnicích, kde působí sociální práce.