Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Slovanské literatury (7310V163)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (P7310)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   doba studia: 4 roky
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.

   doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   Přednost mají projekty s literárněvědnou tematikou (zaměřené na problematiku slovanských a baltských literatur, interkulturní literární vědy s těžištěm či východiskem ve slovanském literárním a kulturním kontextu a na problematiku literatur v rámci oboru východoevropských, jihovýchodoevropských a středoevropských literatur), projekty s historickou tematikou jsou přijímány pouze při prokázání jejich mimořádné kvality.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedkyní oborové rady je doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal, Ph.D., CSc., kontakt: alenka.dolezalova@ff.cuni.cz.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 19.06.2019 Do: 21.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 27.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent získal průpravu k samostatné vědecké práci, seznámil se s literárněvědnou metodologií oboru a zná vývoj literárněvědného myšlení. Je znalcem konkrétní národní literatury a má přehled i o dalších evropských literaturách. Má špičkové schopnosti analytického myšlení a analytického úsudku, dovede koncipovat nejen texty vědeckého charakteru, ale i charakteru informačního, mediálního či popularizačního. Získal zkušenosti s vystupováním na vědeckých konferencích a s účastí ve vědeckých diskusích. Získal zkušenosti s pedagogickou prací.