Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Informační věda (7201V003)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Informační studia a knihovnictví (P7201)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 3
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  2 / 2

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   doba studia: 4 roky
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.
   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady a se svým potenciálním školitelem z Ústavu informačních studií a knihovnictví (ÚISK). Pro disertační projekt jsou vítána témata z následujících oblastí: informační chování, výzkumná data a knižní kultura.

   Předsedou oborové rady je doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc., kontakt: jiri.soucek@ff.cuni.cz. Kontaktní osobou pro doktorské studium na ÚISK je Mgr. Jindřich Marek, Ph.D., jindrich.marek@ff.cuni.cz.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent disponuje obsáhlou znalostí oboru informační věda a odbornou způsobilostí rozvíjet a aplikovat nejmodernější vědecké metody a postupy za účelem rozvoje základního i aplikovaného výzkumu v oboru. Je schopen identifikovat, analyzovat, vyhodnocovat a interpretovat poznatky vycházející ze současného stavu poznání oboru i identifikovat a formulovat vývojové trendy rozvoje informační a znalostní společnosti, informační politiky, informačního chování i informačních technologií. Absolvent má i potřebnou pedagogickou praxi získanou při výuce studentů informační vědy.