Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Germánské literatury (7310V204)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (P7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  2 / 2

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   doba studia: 3 roky
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.

   doporučené oblasti projektu připravované disertační práce:
   Dánská literatura, Německá literatura (jsou vítána témata z literatury německého jazyka na území Českých zemí), Nizozemská literatura, Norská literatura, Švédská literatura

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou oborové rady je prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D., martin.humpal@ff.cuni.cz.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 19.06.2019 Do: 21.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 27.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent doktorského studia studijního oboru Germánské literatury je připraven pro samostatnou vědeckou práci a další kvalifikační růst v akademické sféře. Má vynikající jazykové znalosti, rozhled o literární teorii, dějinách oboru a literárních dějinách dané literatury, zejména v tematických souvislostech svého vědeckého projektu a další publikační činnosti. Mimo specializovanou vědeckou činnost má absolvent předpoklady pro práci ve vedoucích a expertních pozicích v oblasti vydavatelské, literárně-kritické, kulturně-historické, publicistické. Uplatní se v médiích, ve státní správě, v oblasti kulturního managementu a všude tam, kde se vyžaduje vysoká úroveň filologických a literárněvědných znalostí v mezioborové a mezikulturní perspektivě.