Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Fonetika (7310V050)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (P7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 2
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  3 / 4

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky 1: 30.04.2019
   Termín podání přihlášky 2: 07.09.2019
   Poznámka k termínu 2: týká se dodatečného přijímacího řízení
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   doba studia: 4 roky

   Informace pro dodatečné přijímací řízení:

   Termín přijímacích zkoušek: 19. a 20. 9. 2019, náhradní termín 24. a 25. 9. 2019.

   Lhůta pro podávání přihlášek: do 7. 9. 2019.

   Předpokládaný počet přijímaných pro tento obor: 1

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (rozprava o tematickém záměru disertační práce a prokázání kompetence uchazeče k řešení projektu): 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury (na základě uchazečem předloženého seznamu): 0–15 bodů.

   doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   Téma disertace bude vycházet z výzkumných úkolů pracoviště a ze zaměření předchozího studia uchazeče.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou oborové rady je doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D., tel.: 221 619 352; e-mail: radek.skarnitzl@ff.cuni.cz.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 19.09.2019 Do: 20.09.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.09.2019Do: 25.09.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi mají důkladné teoretické poznatky v základních oblastech problematiky popisu lidské řeči a zvukové stavby češtiny; v oblasti spojené s tématem disertační práce mají velmi dobrý přehled o aktuálním stavu bádání zahrnující znalost primární i sekundární literatury. Problematiku oboru jsou schopni reflektovat na pozadí obecně lingvistického popisu jazyka. Absolventi jsou schopni odborné vědecké práce na světové úrovni, efektivně používají svému zaměření odpovídající analyzační nástroje určené pro fonetický výzkum a statistické zpracování dat. Uplatní se jako vědečtí pracovníci či vysokoškolští učitelé nebo v závislosti na specializaci jako experti v komerční sféře v oblasti řečových technologií, výuky jazyků a podobně.