Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Slovanské filologie (7310V325)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (P7310)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: ruština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 3
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   délka studia: 4 roky

   Jazyk výuky je ruština. Slovanské filologie jsou placený obor.

   срок обучения: 4 года

   Обучение проходит на русском языке.
   Обучение по специальности "Славянские филологии" платное, стоимость обучения.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   Obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti a dosavadního studia uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedkyní oborové rady je prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc., kontakt: hana.gladkova@ff.cuni.cz.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).


   вступительный экзамен: собеседование, 1 тур.

   Содержание и предмет вступительного экзамена:
   1. собеседование по проекту диссертационной работы, предполагается, что поступающий продемонстрирует знание терминоголического аппарата, понимание целей и методов исследования по выбранной теме: 0–30 баллов;
   2. обсуждение предыдущей научной деятельности и учебы поступающего: 0–15 баллов;
   3. поступающий должен продемонстрировать знание научной литературы по выбранной теме: 0–15 баллов.

   Выбранную тему необходимо предварительно консультировать с председателем научного совета по специальности "Славянские филологии". Председатель научного совета по специальности Славянские филологии - проф. Гана Гладкова, hana.gladkova@ff.cuni.cz.

   - - - - -

   Поступающий может быть зачислен на обучение, если он набрал на вступительном экзамене минимум 30 баллов и если по количеству набранных баллов он занял место в списке поступающих согласно заранее установленному предполагаемому количеству мест для зачисления на каждую отдельную специальность (см. требования к приему по отдельным специальностям), причем это условие должны выполнить все поступающие, получившие такое же количество баллов, как и поступающий, занявший последнее место в списке на зачисление. Предполагаемое количество мест для зачисления определяется отдельно для дневной формы обучения и отдельно для заочной. Не позднее дня зачисления поступающий должен предъявить документ о своем предыдущем образовании, в противном случае зачисление не проводится. (см. Правила приёма, п. 5.4)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 19.06.2019 Do: 21.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 27.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent získal soustavnou průpravu ve vědecké práci v oboru slovanských filologií nebo slovanské jazykovědy. Má přehled o vědeckém výzkumu aktuálním pro znalosti o struktuře, fungování a užívání slovanských jazyků ve srovnávacím pohledu v synchronii nebo diachronii s důrazem na slovanský jazyk, na nějž se specializoval. Dobře se orientuje v metodologii oboru, je schopen na základě dosavadní odborné literatury stanovit cíle a metody vlastního výzkumu, adekvátně zvolit metodu sběru, popisu a hodnocení materiálu a vyvozovat relevantní závěry. Osvědčil kompetenci ve vědecké komunikaci, a to jak písemné, tak ústní. Je zvyklý na týmovou práci, má zkušenosti z organizace vědeckého života a zpravidla též z pedagogického působení.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 2000 CZK / rok