Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Iberoamerikanistika (7105V031)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Historické vědy (P7105)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 2
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   délka studia: 4 roky

   Jazyk výuky je angličtina. Iberoamerikanistika je placený obor.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadního studia a odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury (na základě uchazečem předloženého seznamu): 0–15 bodů.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou oborové rady je prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. kontakt: josef.opatrny@ff.cuni.cz.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 19.06.2019 Do: 21.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 27.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je schopen celkového pohledu na problematiku Latinské Ameriky v dimenzi historického vývoje společností s charakteristickou kulturou, které vznikají od konce 16. století na základě předkolumbovských komunit a imigrace z koloniálních metropolí a Afriky. Ovládá základní fakta latinskoamerické historie a nechybí mu schopnost zařazovat do získaného obrazu fakta další, přičemž mu pomáhá především znalost teoretických východisek disciplíny a její metodologie. Zná názory na základní problémy dějin regionu, pracovišť, osobností, periodik a základních děl. Ovládá španělský a anglický jazyk tak, aby mohl studovat odbornou literaturu a účastnit se diskuse na mezinárodním odborném fóru.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 2000 CZK / rok