Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Anglofonní literatury a kultury (7310V343)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (P7310)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 3
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  1 / 2

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   délka studia: 4 roky

   Jazyk výuky je angličtina. Anglofonní literatury a kultury jsou placený obor.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky
   1) Odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů
   2) Posouzení dosavadního studia a odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3) Prokázání znalostí ze studia odborné literatury (na základě uchazečem předloženého seznamu): 0–15 bodů.

   doporučená témata projektu připravované disertační práce:
   • The Picturesque and Historical Novel
   • Power in British and American Gothic Fiction
   • Imaginary Geographies in British and American Romanticism
   • Narratives and Histories of the Settlement of the American West
   • Globalisation in Contemporary Irish Drama
   • Reflections of the "Celtic Tiger" in Contemporary Irish Fiction
   • The Politics of Northern Irish Theatre, 1900-1969
   • Belfast as a Literary Topos
   • Old English Documentary Prose as A Background to Old English Poetry
   • Topoi in Old English Old Testament Poetry
   • Fabliaux Elements in Middle English Poetry
   • Narrative Theory and the Development of Contemporary Canadian Fiction by Aboriginal Writers
   • Tropes of Immigration, Migration and Travel in the History of Canadian Literature
   • Edward Thomas, Robert Frost and the Poetry of Modernism
   • Ideology and Nation in 19th century Irish Poetry
   • Translation as Theme in Twentieth-Century Irish/American/British Poetry
   • Yeats and the Celtic Revival
   • Politics on the Restoration Stage
   • Family in the Eighteenth-century Novel
   • Travel Writing and Women
   • History in British Post-war Women's Fiction
   • Theoretical Otherness, Local Color Fiction and Kate Chopin
   • Narrative Space and Thomas Pynchon
   • Literature and Silence

   Uchazeč může volit zaměření disertačního projektu i mimo doporučené tematické okruhy.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou oborové rady je prof. PhDr. Martin Procházka, CSc., tel.: 221619341, e-mail: martin.prochazka@ff.cuni.cz.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 19.06.2019 Do: 21.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 27.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je vysoce kvalifikovaným odborníkem v oblasti literární vědy a kulturních studií se zaměřením na anglofonní země, zejména jejich literatury a kultury. Ovládá teoretickou a metodologickou problematiku, je schopen samostatné badatelské práce a připraven vyučovat na vysokoškolské úrovni literární a kulturní dějiny Velké Británie, USA, Irska a dalších anglofonních zemí i s tím související literárně a kulturně teoretické obory. Je schopen participovat na vedení týmových výzkumných projektů a pracovat v mezinárodních badatelských týmech. Vedle terminologie v angličtině ovládají čeští absolventi vědeckou terminologii i styl v mateřském jazyce a mají základní poznatky z recepce anglofonních literatur v české kultuře.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 2000 CZK / rok