Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Německý jazyk a literatura s didaktikou (0111VD300007)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Německý jazyk a literatura s didaktikou (P0111D300007)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Doktorský studijní program Německý jazyk a literatura s didaktikou navazuje na ukončené studium německého jazyka a literatury v magisterském stupni buď učitelského, nebo odborného zaměření. Usiluje o interdisciplinární pojetí oboru (tedy jazyka i literatury) s důrazem na didaktiku vzdělávacího procesu v cizích filologiích (v tomto případě německé filologie). Prohlubováním získaných vědomostí a dovedností směřuje doktorské studium k vyšší oborové specializaci v německé jazykovědě a literární vědě, především ale připravuje k metodologicko-didaktické aplikaci nabytých poznatků.

   Doktorský studijní program se primárně zaměří na prohlubování a rozšiřování znalostí z oboru německé lingvistiky, literární vědy a didaktiky v oblasti vzdělávání. Doktorský studijní program nabízí navíc v literární oblasti doplnění odborných znalostí ve specifickém zaměření na německojazyčnou literaturu pro děti a mládež, rakouskou a německojazyčnou švýcarskou literaturu a na německy psanou literaturu z českých zemí, v oblasti lingvistické na aplikovanou lingvistiku (ve srovnání různých teoretických přístupů) a teorii a analýzu diskursu, to vše s cílem širší integrace pomezních disciplín (např. sociolingvistiky a pragmalingvistiky ve spojení s komunikačními vědami, kulturologií a psychologií z perspektivy dichronního a synchronního zkoumání jazyka). V nedidaktické části tak prohlubování vědomostí může směřovat k užší specializaci na německou lingvistiku nebo na zvolená období literárního vývoje německé literatury. V oblasti didaktické jsou navíc prohlubovány poznatky z nelingvistických disciplín, které se orientují na zprostředkování literatury a reálií jako reprezentantů cílové kultury se zohledněním sémiotických kategorií „své“, „cizí“ a „společné“. Doktorský studijní program chce položit základy samostatné vědecké práce a vytvořit podmínky pro publikační činnost absolventů.

   Jedná se o program bez specializace.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Uchazeč by měl být absolventem navazujícího magisterského studia německého jazyka a literatury buď učitelského, nebo odborného zaměření.  Přijímací zkouška je vedena formou odborné rozpravy, která se týká tématiky předpokládaného studia, a v které se prověřují znalosti obecně teoretických základů oboru. K této části rozpravy předkládá uchazeč spolu s přihláškou písemný projekt výzkumné práce v rozsahu do 10 stran. Očekává se, že tento projekt bude obsahovat vlastní myšlenky i seznam výchozí literatury.

   Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 14.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 09.07.2019Do: 09.07.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je vybaven podrobnou znalostí problematiky v oblasti tématu své disertační práce a znalostmi i dovednostmi z jí blízkých disciplín. Je připraven pro pedagogické působení v terciární sféře vzdělávání, avšak i pro manažerskou i samostatnou vědeckou práci ve svém oboru, případně na svůj další kvalifikační růst v akademickém vzdělávání. Vyjadřuje se v němčině, angličtině a češtině k odborným tématům, umí prezentovat své závěry na mezinárodních konferencích, má zkušenost s publikační, ediční a grantovou činností. Je schopen zásadním způsobem přispět k řešení jazykem a kulturou podmíněných problémů interkulturně propojené společnosti i v mezinárodním měřítku (v kulturních a politických institucích EU apod.).