Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Didaktika matematiky (0111VD300005)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Didaktika matematiky (P0111D300005)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Doktorský studijní program Didaktika matematiky je zaměřen na přípravu vědeckých a koncepčních pracovníků s kompetencemi pro vědecký výzkum v didaktice matematiky a analýzu a evaluaci kurikulárních obsahů výuky matematiky včetně univerzit připravujících učitele.

   Do programu Didaktika matematiky zasahují zejména oblast matematiky, pedagogiky, obecné didaktiky a psychologie. Studenti v průběhu studia plní předměty právě z těchto oblastí, které zároveň tvoří i základ jejich doktorské zkoušky. Publikují své výsledky v oborově didaktických časopisech a sbornících. Součástí jejich přípravy je i podíl na výuce zajišťované Katedrou matematiky a didaktiky matematiky či na základní a střední škole.

   Doktorský studijní program Didaktika matematiky má za cíl připravit kvalifikované vědecké pracovníky se zaměřením na studium problémů spojených s matematickým vzděláváním na základní a střední škole a s přípravou učitelů matematiky. Absolventi mohou pracovat na fakultách připravujících učitele matematiky, jejichž výuku didaktiky matematiky a příbuzných předmětů by měli vést právě odborníci v této vědní oblasti. Na druhé straně je nutno hledat cesty zkvalitnění výuky matematiky, ať už formou psaní učebních textů, které by měly být výzkumně podloženy, či přímo výukou na školách. Tam mohou absolventi doktorského studia Didaktika matematiky vytvořit odborné prostředí, které se stane inspirujícím pro další učitele matematiky, povede k širší spolupráci mezi učiteli a přispěje ke kultivaci matematického vzdělávání.

   Od uchazeče o doktorské studium v programu Didaktika matematiky se očekává, že:  projevuje zájem a prokazatelné aktivity v oblasti didaktiky matematiky (např. vystoupení na odborném semináři nebo na konferenci pro učitele, odborné publikace apod.), orientuje se v některých odborných časopisech a monografiích vztahujících se k didaktice matematiky, je schopen číst s porozuměním odbornou literaturu z didaktiky matematiky nebo psychodidaktiky v některém světovém jazyce,  má představu o problematice, které se chce ve svém doktorském studiu věnovat.

   Jedná se o program bez specializace.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška je vedena formou odborné rozpravy, která se týká tématiky předpokládaného studia. K této části rozpravy předkládá uchazeč spolu s přihláškou písemný projekt výzkumné práce v rozsahu do 10 stran. Očekává se, že tento projekt bude obsahovat vlastní myšlenky i seznam výchozí literatury.

   Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 14.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 09.07.2019Do: 09.07.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent doktorského studia ve studijním programu Didaktika matematiky je připraven řešit teoretické i aplikační otázky matematického vzdělávání populace a provádět vědeckou i pedagogickou činnost. Přispívá ke zkvalitňování matematického vzdělávání žáků i k profesionalitě učitelů. Může působit na vysokých školách, ve vědeckých ústavech i jako vysoce kvalifikovaný učitel-prostředník mezi výzkumem a praxí. Dokáže: rozpoznat aktuální nosná témata studijního programu; navrhovat, realizovat a vyhodnotit výzkum přinášející původní výsledky; soustavně sledovat domácí a zahraniční odbornou literaturu a kriticky ji posuzovat; publikovat výsledky své práce v recenzovaných časopisech, na konferencích domácích i zahraničních, v učebnicích, případně v monografiích.