Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství (3901V000)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Biomechanika (P3919)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 1
  Maximální počet přijímaných: 3
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Biomechanika je interdisciplinární vědní obor, který se na základě znalostí anatomie a biochemie zabývá mechanickou strukturou, mechanickým chováním živých systémů a jejich vzájemnými mechanickými interakcemi. Biofyzikální a inženýrský metodologický přístup k řešení úloh je podpořen vysokou úrovní znalostí biologického charakteru. Výzkum probíhá na různých rozlišovacích úrovních, od mikrobiomechaniky (úroveň buňky) až po živé makrosystémy (např. biomechanika člověka). S aplikacemi biomechaniky je možné se setkat v celé řadě oblastí vědy a profesních činností. Takto pojatou biomechaniku lze využít nejen v oblasti základního výzkumu, ale i v celé řadě profesních činností – např. v rehabilitační medicíně, ergonomii, forenzním a biomedicínském inženýrství, sportu apod. Školicí pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR umožňují interdisciplinární vzdělávání v doktorském studiu v širokém měřítku a ve směru dané aplikace. Studijní program studentů je silně individualizovaný podle potřeb zvoleného tématu a zaměření. V průběhu studia je akcentována samostatná badatelská činnost studenta v kontextu součinnosti týmové spolupráce školícího pracoviště. Experimentální zázemí je zajišťováno laboratořemi příslušných školicích pracovišť. Publikační činnost se realizuje v renomovaných vědeckých časopisech. Součástí doktorského studia je aktivní účast na kongresech.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška probíhá před komisí formou ústního pohovoru a prověřuje způsobilost studenta k vědecké práci v oboru. Komise hodnotí:

   1.      Kvalitu zpracování projektu disertace – projekt musí mít strukturu:

   úvod, literární rešerše, cíl/e práce, podle typu a tematického zaměření projektu stanovení hypotézy, metodika.

   Maximální počet bodů za celou položku – 20 bodů.

   2.      Vztah tématu k výzkumnému zaměření pracoviště a především k odbornosti potenciálního školitele a jeho výzkumným projektům – musí být jasný soulad navrhovaného tématu s výzkumným zaměřením pracoviště a školitele (uchazeč se hlásí na konkrétní vypisované téma nebo dokonce přímo na pozici probíhajícího nebo připravovaného výzkumného projektu, s předstihem kontaktuje potenciálního školitele a konzultuje plánovaný projekt disertace, projekt zcela konkrétně navazuje na předchozí výzkumné aktivity pracoviště).

   Informace o školitelích najdete na https://is.cuni.cz/studium/skolitel/index.php?do=skolitele

   Maximální počet bodů za celou položku – 20 bodů.

   3.      Předchozí odborná činnost v oboru biomechanika – hodnoceny jsou předchozí aktivity, které mají vztah k projektu, přednostně publikační aktivity – za impakt časopis – 10 bodů, SCOPUS – 8 bodů, ERIH – 6 bodů, recenzovaný časopis a aktivní vystoupení na studentské vědecké konferenci, nebo jiné vědecké konferenci – 4 body.

   Plný počet bodů obdrží uchazeč, je-li prvním autorem; je-li druhým spoluautorem, pak obdrží za příslušnou položku 75 %, je-li třetím spoluautorem, pak obdrží za příslušnou položku 50 %, je-li čtvrtým a dalším spoluautorem obdrží za příslušnou položku 25 %.

   Maximální počet bodů za celou položku – 10 bodů.

   4.      Kvalita prezentace projektu a reakce na otázky členů komise.

   Maximální počet bodů za celou položku – 10 bodů.

   Každý člen komise hodnotí odstavec 1 bodovým hodnocením v rozsahu 0-20, odstavec 2 hodnotí bodovým hodnocením v rozsahu 0-20 bodů, odstavec 3 hodnotí bodovým hodnocením v rozsahu 0-10 bodů, odstavec 4 hodnotí bodovým hodnocením v rozsahu 0-10 bodů. Maximální možný počet bodů od jednoho posuzovatele je tedy 60. Z bodového hodnocení jednotlivých členů komise se vypočítá aritmetický průměr. Zaokrouhlení bude na celá čísla – pro hodnoty 0,0-0,49 směrem dolů na nejbližší celé číslo. Pro hodnoty 0,50-0,99 směrem nahoru, na nejbližší celé číslo. Pořadí uchazečů je stanoveno podle výsledného počtu bodů. Minimální hranice pro přijetí je 30 bodů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Literatura je doporučována jednotlivými potencionálními školiteli. Vychází se přitom ze zaměření předpokládané disertace a oboru biomechanika, ve kterém bude práce realizována. Aktuální seznam školitelů je umístěn na adrese  https://is.cuni.cz/studium/skolitel/index.php?do=skolitele (použijte filtr v položce studijní program a zadejte Biomechanika 4BM). Výběr potencionálního školitele je možné konzultovat na vědeckém oddělení, či s předsedou Oborové rady biomechaniky nebo vedoucím školitelského pracoviště.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi doktorského studia biomechaniky jako interdisciplinárního oboru se uplatňují především ve sféře vědy a výzkumu, ve školství a v oblasti sportu, na fyzioterapeutických pracovištích a akreditovaných laboratořích. Další významnou oblastí uplatnění je sféra státní správy a sféra podnikatelská a dále oblast soudně znaleckých posudků.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 95000 CZK / rok