Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Kmenový obor: Kinantropologie (7403V000)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Kinantropologie (P7403)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 15
  Maximální počet přijímaných: 15
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  18 / 25

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Studijní program je realizován v rámci vědního oboru kinantropologie. Kinantropologie je multidisciplinární vědní obor, který se zabývá komplexními účinky intencionální a spontánní pohybové aktivity na rozvoj osobnosti člověka v bio-psycho-sociálním kontextu a podmínkách prostředí tělesné výchovy a sportu, fyzioterapii, zdravotní tělesné výchově včetně jejich efektivního managementu.

   Cílem doktorského studia v kinantropologii je vědecká příprava odborníků tak, aby byli schopni jak samostatné vědecko-výzkumné či vědecko-pedagogické aktivity, tak praktické aplikace získaných vědomostí a dovedností v souladu s potřebami praxe. Jedná se o studijní program interdisciplinární, vyžadující variabilitu přístupu k řešení problémů odrážejících celou tematickou šíří uvedeného vědního oboru. V průběhu studia je akcentován systémový přístup s důrazem na specifiku kinantropologie jak z hlediska metodologického, tak obsahového.  Doktorské studium v programu kinantropologie je vysoce individualizované, podle typu zaměření projektu disertační práce a rovněž podle oboru pregraduálního studia. Program přípravy je volen tak, aby se rozvíjela teoreticko-metodologická připravenost studenta ve vztahu k jeho disertační specializaci s cílem systematické vědecké aktivity ve zvoleném výzkumném problému.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška probíhá před komisí formou ústního pohovoru a prověřuje způsobilost studenta k vědecké práci v oboru. Komise hodnotí:

   1.      Kvalitu zpracování projektu disertace – projekt musí mít strukturu:

   úvod, literární rešerše, cíl/e práce, podle typu a tematického zaměření projektu stanovení hypotézy, metodika.

   Maximální počet bodů za celou položku – 20 bodů.

   2.      Vztah tématu k výzkumnému zaměření pracoviště a především k odbornosti potenciálního školitele a jeho výzkumným projektům – musí být jasný soulad navrhovaného tématu s výzkumným zaměřením pracoviště a školitele (uchazeč se hlásí na konkrétní vypisované téma nebo dokonce přímo na pozici probíhajícího nebo připravovaného výzkumného projektu, s předstihem kontaktuje potenciálního školitele a konzultuje plánovaný projekt disertace, projekt zcela konkrétně navazuje na předchozí výzkumné aktivity pracoviště).

   Informace o školitelích najdete na https://is.cuni.cz/studium/skolitel/index.php?do=skolitele

   Maximální počet bodů za celou položku – 20 bodů.

   3.      Předchozí odborná činnost v oboru kinantropologie – hodnoceny jsou předchozí aktivity, které mají vztah k projektu, přednostně publikační aktivity – za impakt časopis 10 bodů, SCOPUS – 8 bodů, ERIH - 6 bodů, recenzovaný časopis a aktivní vystoupení na studentské vědecké konferenci, nebo jiné vědecké konferenci – 4 body.

   Plný počet bodů obdrží uchazeč, je-li prvním autorem; je-li druhým spoluautorem, pak obdrží za příslušnou položku 75 %, je-li třetím spoluautorem, pak obdrží za příslušnou položku 50 %, je-li čtvrtým a dalším spoluautorem obdrží za příslušnou položku 25 %.

   Maximální počet bodů za celou položku – 10 bodů.

   4.      Kvalita prezentace projektu a reakce na otázky členů komise.

   Maximální počet bodů za celou položku – 10 bodů.

   Každý člen komise hodnotí odstavec 1 bodovým hodnocením v rozsahu 0-20, odstavec 2 hodnotí bodovým hodnocením v rozsahu 0-20 bodů, odstavec 3 hodnotí bodovým hodnocením v rozsahu 0-10 bodů, odstavec 4 hodnotí bodovým hodnocením v rozsahu 0-10 bodů. Maximální možný počet bodů od jednoho posuzovatele je tedy 60. Z bodového hodnocení jednotlivých členů komise se vypočítá aritmetický průměr. Zaokrouhlení bude na celá čísla – pro hodnoty 0,0-0,49 směrem dolů na nejbližší celé číslo. Pro hodnoty 0,50-0,99 směrem nahoru, na nejbližší celé číslo. Pořadí uchazečů je stanoveno podle výsledného počtu bodů. Minimální hranice pro přijetí je 30 bodů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 12.06.2019 Do: 13.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 27.06.2019Do: 27.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Literatura je doporučována jednotlivými potencionálními školiteli. Vychází se přitom ze zaměření předpokládané disertace a oboru kinantropologie, ve kterém bude práce realizována. Doporučená literatura je zveřejněna u profilů jednotlivých školitelů na https://is.cuni.cz/studium/skolitel/index.php?do=skolitele.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   není
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi doktorského studia kinantropologie jako interdisciplinárního oboru se uplatňují především ve sféře vědy a výzkumu, ve školství a v oblasti sportu, na fyzioterapeutických pracovištích a v akreditovaných laboratořích. Další významnou oblastí uplatnění je sféra státní správy a sféra podnikatelská.