Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2019/2020, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2020/2021.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Právo a právní věda (0421TA220002)

  Fakulta: Právnická fakulta
  Studijní program: Právo a právní věda (M0421A220002)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 650
  Maximální počet přijímaných: 650
  Standardní doba studia: 5 let
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  701 / 2480

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Právnická fakulta je jednou ze čtyř fakult, které tvořily dnešní Univerzitu Karlovu již při jejím založení v letech 1347/1348. Po více než šest století své existence nejenže odrážela politický, kulturní a sociální vývoj společnosti, které byla součástí, ale do určité míry tento vývoj také ovlivňovala. V její historii se odráží vývoj práva a právnického vzdělávání ve střední Evropě. Dnes je Právnická fakulta Univerzity Karlovy s více než čtyřmi tisíci studenty v magisterském a doktorském studiu jednou z největších právnických škol v Evropě. Spolupracuje s desítkami zahraničních právnických fakult a univerzit po celém světě jak ve výměnách studentů a učitelů, tak v oblasti akademického bádání a vědy. Jako jediná právnická fakulta v České republice má akreditovány všechny právní obory pro habilitační a profesorská řízení. V učitelském sboru působí více než třicet univerzitních profesorů, téměř čtyřicet docentů, devadesát osm odborných asistentů a asistentů. V magisterském studijním oboru „Právo“bylo ke konci roku 2017 zapsáno téměř 3800 studentů, z nich přibližně pět set již studium uzavřelo, tj. čeká je jen obhájení diplomové práce a složení státní závěrečné zkoušky. V doktorském studijním programu je zapsáno necelých pět set studentů, z nichž přibližně 25 působí na příslušných katedrách jako interní doktorandi. V rámci programu Erasmus přijíždí do Prahy každý rok kolem 160 zahraničních studentů, aby se na fakultě v anglicky vyučovaném kurzu seznámili se základy českého práva v evropském kontextu. Obdobný počet našich studentů naopak odjíždí na zahraniční univerzity, přičemž většina z nich (přibližně 3/5) studuje v anglických programech na univerzitách ve Velké Británii, Irsku, Holandsku, severských státech, případně i v jiných zemích EU, jedna pětina studentů pak směřuje do německy mluvících zemí a zbývající pětina studuje jeden nebo dva semestry ve Francii, Itálii nebo Španělsku. V rámci mezifakultních a meziuniverzitních dohod vyjíždí ročně kolem deseti studentů do mimoevropských států na univerzity v Japonsku, Číně, Kanadě, USA nebo Austrálii. Absolventi fakulty nacházejí široké uplatnění jak v tradičních právnických povoláních soudce, státního zástupce, advokáta či notáře, tak i v řadě jiných oborů veřejné i soukromé sféry. Zastávají významné společenské, politické či akademické funkce. Často nacházejí uplatnění nejen v rámci České republiky, ale i v evropském měřítku například v institucích EU. Fakulta si za svůj cíl klade, aby její absolventi ve svém profesním uplatnění prokazovali nejen odpovídající znalosti a dovednosti, ale aby byli především nositeli a propagátory duchovních hodnot, na nichž je právo založeno, jako jsou svoboda, rovnost, právní jistota či spravedlnost.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   A. Podmínky pro přijetí ke studiu

   1.    V souladu s § 48 odst. (1) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), je podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   2.    Další podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu Právo a právní věda bez specializace ve smyslu § 49 odst. (1) zákona o vysokých školách je prokázání obecných studijních předpokladů a znalostí základů společenských věd. Splnění této podmínky se prokazuje jednou z následujících možností:

   a)     absolvováním a výsledkem Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.Scio.cz, s.r.o., v období od prosince 2018 do května 2019, a to z testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a Základů společenských věd (ZSV);

   b)     absolvováním programu CŽV uskutečňovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a určeného pro uchazeče o studium magisterského studijního programu Právo a právní věda bez specializace, oblast vzdělávání Právo, v případě, že uchazeč o studium řádně do pátku 28. 6. 2019 včetně splní všechny předepsané studijní povinnosti (tj. předepsané zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty), dosáhne šedesáti kreditů a prospěchového průměru výsledků vykonaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů do 2,25 včetně a za předpokladu, že podá do 28. února 2019 přihlášku ke studiu pro akademický rok 2019/2020. Průměr výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů, včetně hodnocení „neprospěl“ se počítá jako prostý aritmetický průměr všech pokusů. Takto získaný výsledek bude matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa.

   c)      absolvováním a výsledkem ústní zkoušky v souladu s částí C těchto Podmínek (Modifikace přijímacího řízení);

   d)     vyhověním požadavkům podle části D těchto Podmínek (Odlišné podmínky pro přijetí).

   3.    Pokud se uchazeč zúčastní více než jednoho termínu NSZ, bude mu započítán nejlepší dosažený výsledek. Výsledky předá společnost www.Scio.cz, s.r.o. Právnické fakultě UK v elektronické podobě po posledním termínu NSZ, který se uskuteční v květnu 2019.

   4.    Výsledek Národních srovnávacích zkoušek – tzv. harmonizovaný percentil zaokrouhlený na jedno desetinné místo – bude pro účely přijímacího řízení přepočten následujícím koeficientem:

   Obecné studijní předpoklady (OSP)                   koeficientem 1,25

   Základy společenských věd (ZSV)                     koeficientem 0,75

   Takto získané výsledky budou matematicky zaokrouhleny, a to opět na jedno desetinné místo.

   5.      Celkový počet bodů, které uchazeč v přijímacím řízení podle části A odst. 2 písm. a) dosáhne, je dán součtem bodů získaných uchazečem na základě nejlepšího výsledku v Národních srovnávacích zkouškách po jeho přepočtu koeficientem dle odstavce 4 výše a bodů přidělených v rámci tzv. bonifikace dle části B těchto Podmínek.

   6.      Počet přijatých uchazečů na základě výsledků ověření podmínek podle části A odst. 2 písm. a) a c) Podmínek je 650 plus každý další uchazeč, který dosáhne stejného počtu bodů jako uchazeč na 650. místě. Děkan na základě doporučení přijímací komise stanoví minimální počet bodů, kterého musí uchazeč dosáhnout, aby mohl být přijat ke studiu. Ke studiu může být poté přijat každý uchazeč, jehož celkový počet bodů podle odstavce 5 dosáhne alespoň takto stanovené minimální bodové hranice.

   Pokud se ke studiu zapíše méně než 90 % přijatých uchazečů, děkan v souladu s čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy může doplnit počet přijatých uchazečů o uchazeče, kteří vzhledem ke stanovenému počtu přijímaných uchazečů nebyli původním rozhodnutím přijati, a to v pořadí, v jakém se v přijímacím řízení umístili.

   B. BonifikaceFakulta stanoví níže uvedená pravidla pro bonifikaci podle čl. 2 odst. 4 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy.

   1.    V přijímacím řízení budou zohledněny výsledky maturitní zkoušky s celkovým hodnocením „prospěl/a s vyznamenáním“ (tj. dosažením průměru známek nejvýše 1,5) přiznáním 5 bodů. Pro přiznání bonifikace lze uplatnit pouze jedno maturitní vysvědčení.

   • Za maturitní zkoušku, skládající se (od r. 2011) ze státní a školní části, je možné přiznat 5 bodů, pokud celkové hodnocení prospěl/a s vyznamenáním zahrnuje obě části maturitní zkoušky.
   • Za maturitu s vyznamenáním vykonanou ve Slovenské republice po roce 2004 podle příslušných vyhlášek MŠ SR bude výsledek maturity přepočten:

   (a) V předmětech matematika, angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, italština bez ohledu na úroveň:          

   i.  v externí části maturitní zkoušky: 100%-90% —známka 1; 89%-70% —známka 2; 69%-50% —známka 3; 49%-33% —známka 4; 32%-0% —známka 5;          ii.  v písemné formě interní části maturitní zkoušky: 100%-90% —známka 1; 89%-70% —známka 2; 69%-50% —známka 3; 49%-25% —známka 4; 24%-0% —známka 5.

   (b) V dalších předmětech maturitní zkoušky, které nemají externí část, bez ohledu na úroveň, se známka určí z percentuálního hodnocení po standardním zaokrouhlení na celé číslo jako v převodu v bodě i. v externí části.

   (c)  Výsledná známka z předmětu maturitní zkoušky, která má víc částí, se určí jako průměr známek za jednotlivé části zkoušky, zaokrouhlený standardním způsobem na celé číslo. Dle příslušných vyhlášek MŠ SR ze žádné části maturitní zkoušky nesmí být výsledek nižší než známka 2.

   (d) Celkové hodnocení prospěl/a s vyznamenáním je vypočteno z průměru známek, kdy výsledek kteréhokoliv předmětu maturitní zkoušky nesmí být nižší než známka 2.2.  V přijímacím řízení budou zohledněny státní nebo mezinárodně uznávané zkoušky z cizích jazyků (od úrovně obtížnosti B2 včetně viz společný evropský referenční rámec Rady Evropy – Doporučení č. (82)18 Výboru ministrů členských států Rady Evropy) z cizích jazyků, které se na Právnické fakultě vyučují. Jedná se o tyto jazyky: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština a ruština. Státní zkouška musí být vykonána na akreditované jazykové škole v České republice s právem konat státní zkoušky.

   • Za předložené certifikáty ze dvou různých cizích jazyků podle Podmínek a Přílohy I lze přiznat až 10 bodů takto:

   (a) 5 bodů bude přiznáno za jednu ze státních nebo mezinárodně uznávaných zkoušek z cizího jazyka. V případě, že uchazeč skládal maturitní zkoušku v letech 2011 a 2012, bude mu přiznána bonifikace pouze za zkoušku z cizího jazyka ve vyšší úrovni obtížnosti (tj. B2 a vyšší).

   (b) 5 bodů bude přiznáno za další státní nebo mezinárodně uznávanou zkoušku nebo za zkoušku z cizího jazyka ve vyšší úrovni obtížnosti (tj. B2 a vyšší) složenou v rámci státní maturitní zkoušky v letech 2011 a 2012, avšak z jiného jazyka, který je uveden v seznamu standardizovaných jazykových zkoušek v Příloze I těchto podmínek, jež tvoří jejich nedílnou součást.

   • Uchazeči bude bonifikace přiznána i za zkoušku složenou v minulosti, avšak pouze za zkoušku vykonanou po 1. 6. 2009 včetně.
   • Státní a mezinárodně uznávané jazykové zkoušky budou zohledněny jen u těch uchazečů, pro něž je daný jazyk jazykem cizím, nikoliv mateřským, a je uveden v seznamu standardizovaných jazykových zkoušek v Příloze I těchto podmínek pro přijímací řízení, jež tvoří jejich nedílnou součást.
   • Zkoušky z cizího jazyka musí být pro účely přijímacího řízení, tj. pro přiznání bonifikace, vykonány nejpozději 1. 6. 2019 včetně. K později složené zkoušce se v přijímacím řízení nepřihlíží.
   • Pro přiznání bonifikace je nutné předat studijnímu oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy úředně ověřenou kopii vysvědčení (certifikátu). Jiná forma (např. potvrzení o vykonání jazykové zkoušky) nebude pro potřeby bonifikace uznána.
   • Seznam standardizovaných zkoušek pro jednotlivé jazyky včetně upřesňujících informací je uveden v Příloze I, která je součástí těchto podmínek.
   • Dále lze uplatnit vysvědčení o státní jazykové zkoušce z výše uvedených cizích jazyků na úrovní B2 a vyšší (tj. základní, všeobecná nebo překladatelská státní zkouška), jež byla složena na českých jazykových školách s oprávněním MŠMT konat státní jazykové zkoušky nebo na akreditovaných jazykových školách ve Slovenské republice. 
   • V rámci státní maturity složené v letech 2011 a 2012 se uznává zkouška z výše uvedených cizích jazyků na vyššíúrovni obtížnosti s prospěchem „výborně“ a „velmi dobře“.
   • Úředně ověřené kopie vysvědčení o složení zkoušky z cizího jazyka pro přiznání bonifikace doporučuje fakulta doručit na adresu: Právnická fakulta UK, studijní oddělení – přijímací řízení, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, nejpozději 6. června 2019. Přiznaná bonifikace tak bude započítána do celkového počtu získaných bodů v přijímacím řízení, které bude posuzovat hlavní přijímací komise 10. června 2019. Bonifikace na základě dokumentů dodaných po zasedání hlavní přijímací komise bude zohledněna pouze na základě žádosti, jejíž formulář bude zveřejněn ve veřejné části internetových stránek fakulty 11. června 2019.
   • Každý uchazeč může uplatnit pro udělení bonifikace maximálně dvě vysvědčení o zkoušce z různých cizích jazyků, které nejsou jeho jazykem mateřským a jsou uvedeny v Přehledu zkoušek pro přidělení bodů (viz dále). Osvědčení o absolvování přípravného kurzu nelze pro potřeby bonifikace zohlednit.
   • Pro uznání maturitní zkoušky z prvního cizího jazyka v dvojjazyčných třídách gymnázií je směrodatný seznam středních škol uvedený v příloze Vyhlášení pokusného ověřování č. j. 19 242/2007-23 ze dne 26. září 2007, ve znění Dodatku č. j. 1805/2009-23 ze dne 1. dubna 2009 a Dodatku č. 2 č. j. MSMT-9981/2015-2 ze dne 16. června 2015. Seznam je přiložen na konci tohoto dokumentu.
   • Mezinárodní maturitní zkouška International Baccalaureat z cizího jazyka bude uznána pro bonifikaci tehdy, je-li tento cizí jazyk na diplomu IB označen jako předmět A1 nebo A2. Týká se IB vydaný institucí, která je na seznamu škol MŠMT, tedy: The English College in Prague - Anglické gymnázium; PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.; Open Gate - Boarding School. Uchazeči, kteří získali International Baccalaureat na těchto školách ve šk. roce 2014/2015 a později, musí IB předložit spolu s maturitním vysvědčením z českého jazyka, protožeformálně je IB dodatek k maturitnímu vysvědčení a samostatně se nepovažuje za doklad o ukončeném středoškolském vzdělání s maturitou. 
   • IB vydaný jakoukoliv jinou institucí v ČR nebo v zahraničí není ekvivalentem maturitního vysvědčení a musí být jako maturitní vysvědčení nostrifikován. Pokud je instituce zařazena do celosvětové sítě škol oprávněných vydávat International Baccalaureat a vyučovacím jazykem je angličtina v anglicky mluvící oblasti, němčina v regionech s němčinou jako úředním jazykem (Internationales Baccalaureat), francouzština ve frankofonních oblastech (Baccalauréat International), italština (Baccellierato Internacionale) v regionech s italštinou jako úředním jazykem a španělština v zemích se španělštinou jako úředním jazykem (Bachillerato Internacional), pak je IB vysvědčení pro potřeby bonifikace v rámci přijímacího řízení na PF UK bráno jako mezinárodně uznávané vysvědčení o složení zkoušky z cizího jazyka. 

   C. Modifikace přijímacího řízení podle čl. 5 Opatření rektora č. 23/2017.

   1.      V případě, že uchazeč do 28. 2. 2019 současně s přihláškou ke studiu podá v rámci přijímacího řízení žádost o modifikaci přijímacího řízení z důvodů svých speciálních potřeb (držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P a uchazeči podle čl. 3 Opatření rektora č. 23/2017), může děkan na základě této individuální žádosti povolit žadateli, aby prokázal splnění podmínek pro přijetí ke studiu ústní formou v rozsahu přiměřeném testům Národních srovnávacích zkoušek (OSP a ZSV).

   2.      Dle čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy (ŘPŘUK) se žádost o modifikaci přijímacího řízení přijímá a sdělení, která ji vyřizují, doručují prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

   3.      Dle čl. 14a pokud se písemnost podle ŘPŘUK doručuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity, za den doručení se považuje první den následující po zpřístupnění písemnosti v elektronickém informačním systému univerzity. Informace o zpřístupnění se zašle uchazeči na jeho elektronickou adresu.

   4.      Termín ověření podmínek ústní formou je pro tyto uchazeče stanoven na pátek 31. května 2019, náhradní termín na pátek 28. června 2019.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: SCIO test
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.12.2018 Do: 25.05.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky):
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   D. Odlišné podmínky pro přijetí

   1.        Odlišné podmínky platí pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali část studijního programu Právo a právní věda (pětiletý, nenavazující) na vysoké škole v České republice nebo ekvivalentní studijní program (nebo jeho část) v zahraničí (§ 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění).

   2.        Odlišné podmínky pro přijetí spočívají v tom, že uchazeč není povinen prokázat splnění dalších podmínek stanovených v části A odst. 2 písm. a) až c), ale musí prokázat, že splňuje požadavky stanovené níže v této části.

   3.        Odlišné podmínky se vztahují jen na uchazeče, kteří

   (a)     absolvovali část magisterského studijního programu „Právo a právní věda“, oblast vzdělávání „Právo“ na PF UK a studium jim bylo ukončeno či studia zanechali;

   (b)    absolvovali část magisterského studijního programu „Právo a právní věda“, oblast vzdělávání „Právo“, aktuálně studují magisterský studijní program „Právo a právní věda“, oblast vzdělávání „právo“, na jiné vysoké škole v České republice nebo v zahraničí a podali přihlášku ke studiu na PF UK podle části E těchto Podmínek.

   4.        Uchazeč může být na základě odlišných podmínek pro přijetí přijat ke studiu za předpokladu, že

   (a)     řádně podal přihlášku ke studiu a zaplatil příslušný poplatek a zároveň

   (b)    nejpozději 28. února 2019 doručí na studijní oddělení PF UK odůvodněnou žádost o přijetí ke studiu na základě splnění odlišných podmínek. Je-li uchazeč studentem jiné VŠ, doručí také potvrzení o studiu a výpis dosavadních splněných studijních povinností v magisterském studijním programu „Právo a právní věda“, oblast vzdělávání „Právo“, úředně potvrzený studijním oddělením své vysoké školy.

   (c)  Potvrzení o studiu a výpis dosavadních splněných studijních povinností v magisterském studijním programu „Právo a právní věda“, oblast vzdělávání „Právo“, úředně potvrzený studijním oddělením příslušné vysoké školy se doručují v listinné podobě na adresu fakulty v souladu s Částí E odst. 14 těchto Podmínek nebo datovou schránkou, přičemž potvrzení o studiu bude opatřené elektronickou značkou příslušné vysoké školy nebo půjde o výstup autorizované konverze opatřený ověřovací doložkou.

   5.        Uchazeč podle odstavce 3 písm. (a) může být přijat, pokud:

   (a)  absolvoval část magisterského studijního programu „Právo a právní věda“, oblast vzdělávání „Právo“, na PF UK a od doby, kdy přestal být studentem takového programu, uplynulo k poslednímu dni pro podání přihlášky (28. 2. 2019) méně než 5 let a zároveň

   (b)  dosáhl v předchozím studiu prospěchového průměru maximálně 2,00 včetně reprobací.

   6.        Uchazeč podle odstavce 3 písm. (b) může být přijat, pokud

   (a)  splnil podmínky pro zápis do 2. ročníku studia v magisterském studijním programu „Právo a právní věda“, oblast vzdělávání „Právo“ na své vysoké škole;

   (b)  předložil potvrzení o uzavření 1. ročníku a úředně potvrzený výpis splněných studijních povinností vydané studijním oddělením příslušné fakulty (univerzity). Je-li uchazeč o přijetí na PF UK studentem vyššího ročníku své vysoké školy, předloží úředně potvrzený výpis splněných studijních povinností za všechny absolvované úseky studia.

   (c)   dosáhl v předchozím studiu prospěchového průměru maximálně 2,00 včetně reprobací (viz přepočítací tabulka v příloze).

   7.        O přijetí rozhoduje děkan po vyjádření přijímací komise, která k tomuto účelu zasedá 3. dubna 2019.

   8.        V případě, že uchazeč je přijat ke studiu na základě odlišných podmínek přijetí, nastupuje ke studiu vždy od 1. ročníku.

   Uchazeč, který nebyl ke studiu přijat na základě splnění těchto odlišných podmínek, může absolvovat Národní srovnávací zkoušky podle části A odst. 2 písm. a). 

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent získává teoretický a praktický základ všech základních oborů českého práva v kontextu evropského práva, v mezinárodním srovnání a v širších společenskovědních souvislostech. Vzdělání lze uplatnit jak v tradičních právnických povoláních soudce, státního zástupce, advokáta či notáře, tak i v řadě jiných oborů veřejné i soukromé sféry.