Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Řecká a latinská studia (0231TA090014)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Řecká a latinská studia (N0231A090014)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 30
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky 1: 31.03.2019
   Termín podání přihlášky 2: 12.08.2019
   Poznámka k termínu 2: týká se dodatečného přijímacího řízení
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   specializace: starořecký jazyk a literatura, latinský jazyk a literatura, dějiny antické civilizace, latinská medievistika, klasická filologie, řecká filologie, latinský jazyk a kultura antiky a středověku, jazyk a kultura starověkého Řecka, jazyk a kultura starověkého Říma

   volba specializace: Specializaci si uchazeč předběžně zvolí u přijímací zkoušky; může si předběžně zvolit i více specializací. Přijímací komise úspěšnému uchazeči sdělí (stanovisko komise bude uchazeči vydáno spolu s rozhodnutím o přijetí), které specializace jsou pro něj vhodné. Z doporučených specializací si uchazeč závazně zvolí při zápisu do studia.

   kombinovatelnost:
   pouze sdružené studium: starořecký jazyk a literatura (SJL), latinský jazyk a literatura (LJL), dějiny antické civilizace (DAC)
   samostatné i sdružené studium: latinská medievistika (LM)
   samostatné studium: každá z těchto specializací je kombinací dvou specializačních zaměření (viz údaje v závorkách) – klasická filologie (SJL+LJL), řecká filologie (SJL+novořecký jazyk a literatura), latinský jazyk a kultura antiky a středověku (LJL+LM), jazyk a kultura starověkého Řecka (SJL+DAC), jazyk a kultura starověkého Říma (LJL+DAC)

   počet přijatých v minulém akademickém roce (staré akreditace): Dějiny antické civilizace – 0, Latinská medievistika – 6, Latinský jazyk a literatura – 6, Novořecká filologie – 3, Řecká antická filologie - 1
   počet přihlášených v minulém akademickém roce (staré akreditace): Dějiny antické civilizace – 3, Latinská medievistika – 8, Latinský jazyk a literatura – 9, Novořecká filologie – 4, Řecká antická filologie - 2

   - - - - -

   Informace pro dodatečné přijímací řízení:

   Termín přijímacích zkoušek: 2.–13. 9. 2019, náhradní termín 11.–12. 9. nebo 18.–19. 9. 2019.

   Lhůta pro podávání přihlášek: do 12. 8. 2019.

   Předpokládaný počet přijímaných v dodatečném řízení pro tento obor: 15  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) ověření schopnosti práce s texty v pramenných jazycích (klasická latina, středověká latina, stará řečtina – jazyky i úroveň ověření uchazeč volí na místě dle svého zájmu o konkrétní specializace, v případě zájmu je možná písemná příprava) (max. 40 bodů)
   2) dějiny antické řecké, římské, středověké latinské, byzantské či moderní řecké literatury nebo dějiny antického Řecka a Říma nebo kultura latinského středověku, Byzance či moderního Řecka – diskuse o přečtených dobových dílech (v překladu i v originále) i prostudované odborné literatuře (konkrétní otázky budou vycházet z uchazečova zájmu o specializace i seznamu četby, při zájmu o specializaci „řecká filologie“ bude část pohovoru vedena v novořečtině) (max. 40 bodů)
   3) motivace ke studiu oboru (max. 20 bodů)

   další požadavky ke zkoušce: Při přijímací zkoušce se jako podklad pro vedení přijímacího rozhovoru a posouzení motivace ke studiu oboru komisi předkládají k nahlédnutí ve vytištěné podobě:
   - seznam přečtené primární a sekundární literatury,
   - výtisk bakalářské práce nebo její podrobné teze,
   - stručný strukturovaný životopis.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 25.05.2019 Do: 13.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 18.06.2019Do: 19.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu ústavu: urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent navazujícího magisterského studia programu Řecká a latinská studia dosáhl vysoké úrovně jazykové kompetence v jednom ze specializačních jazyků, tj. starořečtině nebo latině. Je vybaven rozsáhlým souborem znalostí z literatury a historie podle zvolené specializace a je komplexně metodologicky vyškolen v odborné práci (lingvistické, literárněvědné nebo historické). Díky tomu je schopen samostatně a náležitě, v daném kulturním kontextu a i v širším rámci vývoje lidské civilizace, interpretovat řecké nebo latinské texty. Je tak vybaven pro práci ve vědeckých ústavech, nakladatelstvích, muzeích, archivech, knihovnách a dalších kulturních institucích, ať už veřejných nebo soukromých, vyžadujících dobrý kulturní přehled a blíže nespecifikované humanitní vzdělání, pro překladatelskou práci, práci v cestovním ruchu, profesi učitele v příslušné specializaci na vysokých a jazykových školách a v případě specializací orientovaných na latinu (a po doplnění pedagogického vzdělání) i na středních školách a pro následné doktorské studium v rámci programů Klasická filologie, Dějiny antického starověku a Latinská medievalistika a novolatinská studia, ale i programů příbuzných (literární komparatistika, obecná a srovnávací lingvistika, religionistika, estetika ad.) Vzhledem k tomu, že studium klade vysoké nároky na soustředění, akribii, pečlivost a přesnost a že řešení odborných problémů není možné bez tvůrčího přístupu a značných kombinačních schopností, mohou se absolventi uplatnit na všech místech, kde jsou takové vlastnosti vyžadovány a ceněny.