Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Informace, média a knižní kultura (0322TA180001)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Informace, média a knižní kultura (N0322A180001)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 36
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky 1: 31.03.2019
   Termín podání přihlášky 2: 12.08.2019
   Poznámka k termínu 2: týká se dodatečného přijímacího řízení
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují

   počet přijatých v minulém akademickém roce (Informační studia a knihovnictví – stará akreditace): 19
   počet přihlášených v minulém akademickém roce (Informační studia a knihovnictví – stará akreditace): 26

   - - - - -

   Informace pro dodatečné přijímací řízení:

   Termín přijímacích zkoušek: 2.–13. 9. 2019, náhradní termín 11.–12. 9. nebo 18.–19. 9. 2019.

   Lhůta pro podávání přihlášek: do 12. 8. 2019.

   Předpokládaný počet přijímaných v dodatečném řízení pro tento obor: 10
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) motivace ke studiu (viz motivační dopis a strukturovaný životopis) (max. 40 bodů)
   2) základní znalosti oboru (max. 30 bodů)
   3) prostudovaná odborná literatura (viz seznam literatury) (max. 30 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   Uchazeč předloží u přijímací zkoušky strukturovaný životopis (pouze k nahlédnutí) a motivační dopis (pouze k nahlédnutí). Dále uchazeč odevzdá podepsaný seznam prostudované odborné literatury v tištěné formě k posouzení – volí si minimálně deset titulů z navrženého seznamu odborné literatury, viz http://uisk.ff.cuni.cz (sekce Uchazeč). Motivace ke studiu, znalosti oboru a schopnost interpretace prostudované literatury budou hodnoceny na základě rozhovoru s uchazečem.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 25.05.2019 Do: 13.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 18.06.2019Do: 19.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu ústavu: uisk.ff.cuni.cz (Ústav informačních studií a knihovnictví)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je připraven k výkonu povolání informačního specialisty nebo knihovníka pracujícího na středním a vyšším článku řízení informačních pracovišť a knihoven. Absolvent je vzdělán v oblasti nejvyspělejších metod a technologií práce s informacemi pro účely řízení i vlastního poskytování kvalifikovaných informačních služeb ve vědě, technice, místní správě, školství, kultuře i komerční sféře.