Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Speciální pedagogika (7506V002)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Pedagogika (P7501)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  3 / 5

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studium je zaměřeno na přípravu vědeckých pracovníků pro výzkumnou a odbornou činnost se zaměřením na speciální pedagogiku v jejích jednotlivých oblastech: logopedie, surdopedie, etopedie, somatopedie, psychopedie, oftalmopedie, specifické poruchy učení a také na aktuální otázky současné speciální pedagogiky v mezinárodním kontextu. V doktorském studiu jsou vychováváni odborníci širokého spektra speciální pedagogiky, schopní rozvíjet obor v tomto novém pojetí a schopní řešit aktuální problematiku života zdravotně postižených členů naší společnosti. V tomto směru se výzkumná činnost doktorandů konkrétněji orientuje na problematiku Raného dětství včetně speciálně pedagogické diagnostiky a intervence; Rodinu se zdravotně postiženým dítětem a její postavení ve společnosti; Společenskou, kulturní a pracovní integraci zdravotně postižených, včetně integrace žáků a studentů se speciálními výchovně vzdělávacími potřebami do běžných škol; Tvorbu speciálně pedagogických a sociálně rehabilitačních metod, technik a postupů; Změny postojů veřejnosti ke zdravotně postiženým spoluobčanům; Rozvoj systému speciální pedagogiky, jeho hlavních strukturálních celků, včetně rozvoje teorie kvalit života hlavních skupin zdravotně postižených občanů.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Uchazeč musí prokázat výborné znalosti v oboru speciální pedagogika a systematický a dlouhodobější zájem o problematiku handicapovaných lidí. Preferováni jsou absolventi oborů se zaměřením na speciální pedagogiku, sociální a pracovní, případně i léčebnou rehabilitaci nebo se zaměřením na sociální a technické služby pro zdravotně postižené.

   Uchazeč spolu s přihláškou předkládá písemný projekt výzkumné práce. Přijímací zkouškou budou prověřovány předpoklady pro vědeckou práci rozpravou nad projektem výzkumné práce a znalostmi základní a aktuální literatury ze speciální pedagogiky a příbuzných oborů. Projekt v rozsahu 10 stran by měl obsahovat: charakteristiku širšího problémového okruhu, do něhož zvolená tematika náleží, základní teoretická východiska, představu o cíli a struktuře disertace, formulaci výzkumného problému a uvažované metodologické přístupy. Přijímací komise hodnotí kvalitu předloženého projektu a schopnost ho v kritické diskuzi obhájit.

   Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 14.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 09.07.2019Do: 09.07.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent doktorského studijního oboru Speciální pedagogika je vybaven teoretickými znalostmi a badatelskými dovednostmi v oboru speciální pedagogiky. Je připraven pracovat v oblasti vědeckého výzkumu a podílet se na edukaci vysokoškolských studentů. Jeho profesní uplatnění je možné na vysokých školách a jim podobných institucích, ve vědecko-výzkumných ústavech a v řídících pozicích příslušných úřadů.